Ordinære timer kombineret med praktik

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne kompetencer eller afklare beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Der er ikke nærmere krav til indholdet af praktikken, heller ikke krav om at det skal tænkes ind, om praktikken kan kombineres med ordinære løntimer eller efterfølgende ansættelse, hvis muligt.

Alle på offentlig forsørgelse (fx dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelse og ressourceforløbsydelse) kan få et småjob, men det afhænger naturligvis af en god dialog mellem borger og sagsbehandler samt en individuel, beskæftigelsesfaglig vurdering af om det er noget, borgeren kan drage fordel af.

Vurderes dette at være tilfældet, så kan det være en rigtig god idé (og motiverende for borgeren) at kombinere ordinære løntimer med timer i eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Erfaringer viser, at det er en god idé i så vidt omfang som muligt at afstemme forventningerne med arbejdsgiveren, allerede før en borger begynder i praktik – og hermed få italesat fra starten, at jobcenterets interesse er at generere ordinære løntimer.

Løntimer = opgaver, man mestrer

__________________________________________

Praktik = optræning i opgaver

Ordinære løntimer

En ofte anvendt praksis er, at borgerne kan få ordinære løntimer for de arbejdsopgaver, som de allerede mestrer, samtidig med at de kan optræne nye kompetencer i deres praktiktimer.

Efterhånden som de lærer at mestre flere arbejdsopgaver, kan de opnå flere ordinære løntimer.


VÆRKTØJER

Værktøjer til at tale lønnede timer og progression med borger og virksomhed

Progressionsværktøj - brug det, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden:

Hent progressionsværktøj

Dialogskema - brug det til at finde opgaver til borgeren sammen med virksomheden:

Hent dialogskema

Spot-et-job-cirklen - brug den til at finde de mindre komplekse opgaver:

Hent værktøj

Virksomhedspraktik/løntilskud kombineret med ordinær ansættelse i samme virksomhed

Borgere, der er i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud på mindre end fuld tid, kan samtidig være ordinært ansat i samme virksomhed. Hvis tilbuddet og de ordinære timer foregår sideløbende i virksomheden, er det dog en forudsætning, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner.

Der skal være tale om forskellige arbejdsfunktioner, når praktik eller løntilskud kombineres med ordinære løntimer i en virksomhed. Dette følger af princippet om, at tilbud gives med henblik på, at borgeren så vidt muligt skal kunne opnå ordinær beskæftigelse.

Hvis borgeren således har opnået ordinær beskæftigelse af nogle timers varighed på en virksomhed, kan borgeren ikke samtidig være i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud i samme arbejdsfunktion.

De arbejdsfunktioner, som en borger får løn for, skal altså adskille sig fra de arbejdsfunktioner, som borgeren optræner i en praktik.

Forskellen på indholdet af de ordinære timer og timerne i tilbud bør fremgå af praktikaftalen eller løntilskudsaftalen og af ansættelsesaftalen for de ordinære timer.

Se artikel i Dansk Handelsblad: Medarbejder i kombi-stilling: En rigtig lønseddel giver selvtillid

Kompetenceløft i teamet eller afdelingen?

Skal I starte nye tiltag og processer eller have faglig, praksisnær viden til at handle på ift. fx ordinære timer kombineret med praktik? Så book os! Vi kender praksis, lovgivning og har fagligheden til at hjælpe jer. Få et uforpligtende tilbud - altid skræddersyet jeres specifikke behov.

Læs om tilbuddet

Kombinationsmodellen (Hybridpraktik)

  • Arbejdsopgaver og formål skal være adskilte i hhv. virksomhedspraktik og de lønnede timer.
  • Løntimerne afspejler virksomhedens reelle behov for arbejdskraft, og borgeren modtager løn for de timer, hvor han/hun løser arbejdsopgaver på ordinære vilkår.
  • I virksomhedspraktik udfører borgeren opgaver, som udvikler hans/hendes kompetencer eller afklarer jobmål.
  • Praktiktimer kan konverteres til løntimer efterhånden, som borgeren mestrer arbejdsopgaverne.
  • De forskellige arbejdsfunktioner i hhv. virksomhedspraktik og i de lønnede timer skal fremgå af hhv. praktikaftalen og ansættelseskontrakten.

I videoen kan du møde Tania, der som en del af projekt 'Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster' har været i hybridpraktik hos en tøjbutik i Nykøbing Falster.

Hvordan kombineres virksomhedspraktik og ordinære løntimer?

Få svaret her 
Kan virksomhedspraktik eller løntilskud kombineres med samtidig ordinær ansættelse i samme virksomhed?  

Få svaret her 
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

Eksempel

Rita (kontanthjælpsmodtager) er ansat 20 timer ugentligt med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Arbejdsområdet er tilberedning af mad i kantine, og formålet med tilbuddet er oplæring af faglige og sproglige kompetencer. Hun ansættes sideløbende ordinært (10 timer) med rengøring i en anden afdeling. Dette er muligt, idet det forudsættes, at formålet med tilbuddet fortsat kan opfyldes.

Forskellen på indholdet af de ordinære timer og timerne i tilbud bør fremgå af praktikaftalen hhv. løntilskudsaftalen og ansættelsesaftalen for de ordinære timer.” (Kilde: Vejledning om løntilskud, pkt. 10.2)

Husk en god dialog med Ydelseskontoret

Nogle af tiltagene ifm. beskæftigelsesreformerne har givet flere opgaver og udfordringer for kommunernes ydelseskontorer. I flere tilfælde skal Ydelseskontoret, hvis borgeren opnår ordinære løntimer, beregne ydelser med udgangspunkt i lønnen fra arbejdsgiver, så borgeren ikke får udbetalt for meget ydelse, som senere skal betales tilbage.

Derfor er det afgørende, at Ydelseskontoret får de rigtige informationer så hurtigt som muligt, når en borger ansættes med ordinære løntimer.

Yderligere inspiration

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en pjece under navnet: Hvordan opnår borgere i kanten af arbejdsmarkedet ordinære løntimer? Pjecen har til formål at inspirere de kommuner, der ønsker at udvikle deres indsats for borgere i kanten af arbejdsmarkedet.

I pjecen kan du læse om jobcentre, der er kommet godt i gang og se eksempler på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, der har fået job med få ordinære timer.

Der er desuden lavet en pjece om ordinære løntimer specifikt for borgere i ressourceforløb, hvori der også indgår regneeksempler på effekterne på borgerens økonomi. Se pjecen her

Har du spørgsmål til fx kombinationsmodellen (hybridpraktik)? 

Så tag fat i Trine, hun sidder klar til at svare på dine spørgsmål - GRATIS service til jobcentermedarbejdere. 

Viden og baggrund

Match mellem virksomhed og praktikant

Brug denne metode til at få overblik over, hvilke virksomheder i jeres område der matcher de borgere, du arbejder med at få i job, uddannelse eller virksomhedspraktik.

Læs mere
""
Viden og baggrund

Den aktive beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen har få og enkle proceskrav og fokus på kommunernes resultater gennem benchmark. Vi giver dig overblikket.

Læs mere