Opkvalificering for medarbejdere, der har brug for noget særligt

I de kommende år vil mange arbejdspladser blive forandret af robotter, automatisering og kunstig intelligens. Det kommer til at stille nye krav til medarbejderne – en udfordring, som ikke mindst ufaglærte og kortuddannede medarbejdere og dem, der lige nu er på kanten af arbejdsmarkedet, kommer til at mærke.

Når alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer får I som virksomhed:

 • færre fejl
 • større fleksibilitet
 • stærkere faglighed og er
 • bedre rustet til fremtiden. 

For medarbejderen er opkvalificering en sikring af, at de også fremover har en plads på arbejdsmarkedet.

Danmark står efter Corona-pandemien i en situation, hvor kompetenceudvikling kan være afgørende for mange af dem, som skal lave et jobskifte og måske også et brancheskift for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En ledighedsperiode kan netop bruges til opkvalificering.

Sådan griber I det an

En del virksomheder oplever, at flere medarbejdere ikke har mod på efteruddannelse. Det kan skyldes dårlige skoleerfaringer, vanskeligheder med at læse og skrive eller bare, at det er lang tid siden, de har siddet på en skolebænk.

Lav en plan

Vi anbefaler, at virksomheden laver en plan for kompetenceudviklingen. I forhold til medarbejderne skal efteruddannelse afdramatiseret, og I skal fortælle, at andre i samme situation har haft glæde af at komme i gang med kompetenceudvikling.

Find ambassadører

Find ambassadører, som kan se meningen med kompetenceudvikling, og som kan være med til at bære det ud til kollegaerne. Det kan være afdelingsledere, tillidsrepræsentanter eller andre kulturbærere på arbejdspladsen.

Fortæl ambassadørerne om jeres overvejelser og planer, så de er klædt godt på i forhold til at vise vejen for dem, der kan være usikre på, hvad der skal ske. 

Afklar kompetencerne

Gennem AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) er der mulighed for gratis at få kompetenceafklaret dine medarbejdere. Her bliver medarbejderens reelle kompetencer vurderet – uanset om de har opnået deres kompetencer på jobbet eller på skolebænken - i forhold til en bestemt uddannelse, for eksempel en AMU-uddannelse, en erhvervsuddannelse eller almene fag på Almen Voksenuddannelse. En realkompetencevurdering kan betyde, at en bestemt uddannelse kan afkortes, fordi der er dele af det, man skal lære på uddannelsen, man allerede kan.

For ufaglærte og for medarbejdere med en erhvervsuddannelse som den længste uddannelse er realkompetencevurdering gratis. 

Udbydere af FVU-undervisning tilbyder screening af medarbejdere, så man kan vurdere det konkrete behov. Udbydere af ordblindeundervisning tilbyder en ordblindetest, før man starter undervisningen for at klarlægge, om vedkommende faktisk er ordblind.

Gode erfaringer med at kompetenceafklare alle medarbejdere

Flere arbejdspladser har gode erfaringer med at kompetenceafklare eller teste ALLE medarbejdere. På den måde undgår man, at nogle medarbejder holder sig tilbage, når talen kommer på kompetenceafklaring og efteruddannelse.

Hvilken hjælp, er der brug for?

Det afhænger af medarbejderens situation. Bliv klogere på mulighederne herunder:  

For medarbejdere, som har læse-skrive problemer:
 • Brug sidemandsoplæring, hvor I tager hensyn til, at man ikke skal lære ved at læse, men ved at få opgaver vist i praksis. Sidemandsoplæring er en oplagt mulighed for at sprede den viden, I allerede har inden for dørene.
 • Man kan låne en IT-rygsæk på uddannelsesstedet, hvis man har vanskeligt ved at læse, skrive eller regne. Så kan man fx få hjælp til at få teksterne i kursusmaterialet læst højt.
 • Man kan låne IT-udstyr gennem jobcentret, hvis hjælpemidlet er afgørende for at udføre jobbet, og der er tale om udstyr, som ikke normalt er på arbejdspladsen.
 • Man kan deltage i Almen voksenuddannelse, som afsluttes med eksamen på 9. eller 10. klasses niveau. Der kan både være tale om dag- og aftenundervisning. (Der er deltagerbetaling).
 • Man kan deltage i FVU (Forberedende VoksenUndervisning), hvis man har brug for at blive bedre til læsning eller matematik. Der er ingen deltagerbetaling, og der er mulighed for SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).
 • Man kan deltage i ordblindeundervisning, hvis man er ordblind. Der er ingen deltagerbetaling, og der er mulighed for SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).
 • Man kan få personlig assistance under efter- og videreuddannelse, hvis medarbejderen har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, fx ordblindhed. Personlig assistance bevilges af jobcentret. 
For medarbejdere som er to-sprogede:
 • Brug sidemandsoplæring, hvor I tager hensyn til, at man skal have grundige forklaringer, have tingene vist i praksis, have hjælp til at huske ved at skrive ned eller tage billeder med mobilen og have hjælp til nye ord og vendinger. Sidemandsoplæring er en oplagt mulighed for at sprede den viden, I allerede har inden for dørene.
 • Man kan deltage i særlige AMU-kurser for to-sprogede, som er en kombination af faglige kurser og AMU-kurser i dansk, hvis man mangler de sproglige forudsætninger for at deltage i AMU-kurser. Der er deltagerbetaling og mulighed for at søge VEU-godtgørelse.
 • Man kan bede om en sprogtest hos AMU-udbydere inden kursusstart for at finde ud af, om der er behov for et særligt kursus for to-sprogede.
 • Man kan deltage i AMU-kurser med tolk eller kurser gennemført på et andet sprog. Der er deltagerbetaling og mulighed for at søge VEU-godtgørelse.
 • Man kan deltage i FVU-start for to-sprogede eller FVU-læsning for to-sprogede Der er ingen deltagerbetaling, og der er mulighed for SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).
 • Man kan deltage i Dansk som andetsprog på Almen voksenuddannelse. Der er deltagerbetaling.
For medarbejdere, som har andre udfordringer:
 • Brug sidemandsoplæring, hvor I tager hensyn til, at man måske skal lære i rolige omgivelser, have ting gentaget, have hjælp til at huske ved at skrive ned eller tage billeder med mobilen. Sidemandsoplæring er en oplagt mulighed for at sprede den viden, I allerede har inden for dørene.
 • Man kan få personlig assistance i hverdagen og under efter- og videreuddannelse, hvis medarbejderen har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, fx koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer eller lignende. Personlig assistance bevilges af jobcentret.

Her finder du et overblik over de forskellige muligheder – særligt for ufaglærte.

Kursusmuligheder

AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser)

(arbejdsmarkedsuddannelser) er kortere kompetencegivende kurser særligt rettet mod ufaglærte og faglærte. For beskæftigede er der mulighed for VEU-godtgørelse under et AMU-kursus. Læs mere om AMU-kurser her 

Alt efter den pågældendes uddannelsesbaggrund er der deltagerbetaling på kurserne.

For ledige er der forskellige regler alt efter situation. Kontakt jobcentret for at høre om de konkrete muligheder.

FVU (forberedende voksenundervisning)

FVU (forberedende voksenundervisning) er undervisning til alle over 25 år, som ønsker at blive bedre til i hverdagen at læse, skrive og regne. Der er i 2020 og 2021 også mulighed for at deltage i FVU-digital og FVU-engelsk for både ledige og beskæftigede.

Undervisningen er delt i trin, og man starter på det trin, der passer til den pågældende. Det sidste trin i dansk og matematik svarer i sværhedsgrad til 9. klasse. Der er ikke deltagerbetaling på FVU, og man kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte. Læs mere her

AVU (almen voksenuddannelse)

AVU - almen voksenuddannelse er for voksne, som gerne vil forbedre sig fagligt på 9. eller 10. klasses niveau.  Der er deltagerbetaling, og er man i job, er der mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte. Er man under 25 år, er tilbuddet i stedet FGU – den forberedende grunduddannelse. Læs mere her

Ordninger og økonomi

Kompetencefonde

Medarbejdere, der er omfattede af en række overenskomster, kan anvende kompetencefondene.

De pågældende medarbejdere har ret til ti dages selvvalgt uddannelse. Man kan søge hel eller delvis dækning af udgifter til kursusgebyr, løntab, materialer, overnatning og transport Alt efter overenskomst er det enten medarbejderen, som søger om refusion.

Læs mere om kompetencefonde hos den relevante faglige organisation.

Uddannelsesløft

Pr. 1. august 2020 til og med udgangen af 2022 har forsikrede ledige over 30 år mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 110% dagpenge inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Det gælder for ufaglærte og for faglærte med en forældet uddannelse. Inden for fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, får ledige 80% af dagpengene under uddannelsen.

Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse ud over dagpengeperioden.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, kan tage et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft.

Læs mere om uddannelsesløft her

Jobrotation

Jobrotation giver virksomheder mulighed for at efteruddanne ansatte samtidig med, at en ledig vikar varetager den ansattes arbejdsopgaver.

Jobrotation er en mulighed for både private og offentlige virksomheder. Tilskudsperioden er på max seks måneder, og medarbejderen skal have været ansat i min. tre måneder inden start på efteruddannelsen.

Der er to forskellige måder at organisere jobrotation:

 1. Den ansatte kommer på efteruddannelse med godtgørelse. Samtidig ansættes en ledig på overenskomstmæssige vilkår med et tilskud fra jobcentret til løn og uddannelsesudgifter.
 2. Den ansatte, som højst har en erhvervsuddannelse eller har en forældet uddannelse, kommer på efteruddannelse med løn, og arbejdsgiver får jobrotationsydelse fra jobcentret. Samtidig ansættes en eller flere ledige som vikar på overenskomstmæssige vilkår. Jobrotationsydelsen er højeste dagpengesats plus 60%.

I 2020, 2021 og 2022 kan medarbejdere over 25 år og med mindst to års relevant erhvervserfaring tage en erhvervsuddannelse gennem jobrotationsordningen.

Jobcentret kan hjælpe med at planlægge forløbet og etablere kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om jobrotation her

Voksenlærlingeordning

Virksomheder har mulighed for at få et tilskud til lønnen til medarbejdere og ledige over 25 år, som ønsker at gå i voksenlære.

Der er tre forskellige grupper, som kan benytte voksenlærlingeordningen:

 • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse (ikke brugt i mindst fem år)
 • Ledige faglærte med mindst seks måneders ledighed
 • Ufaglærte i beskæftigelse.

For ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse gælder følgende regler:

 • Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen indgås
 • Arbejdsgiver udbetaler voksenløn i praktikperioden. Det vil sige mindst den laveste overenskomstmæssige løn for en ikke-faglært medarbejder inden for området
 • Et tilskud på 45 kr./timen til lønnen i praktikperioden gives fra uddannelsesaftalen påbegyndes og i hele uddannelsesforløbet
 • I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

For ledige faglærte gælder følgende regler:

 • Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen indgås
 • I perioden 2020 og 2021 lempes kravet om seks måneders forudgående ledighed til tre måneders forudgående ledighed
 • Arbejdsgiver udbetaler voksenløn i praktikperioden. Det vil sige mindst den laveste overenskomstmæssige løn for en ikke-faglært medarbejder inden for området
 • Et tilskud på 45 kr./timen til lønnen i praktikperioden gives fra uddannelsesaftalen påbegyndes og i hele uddannelsesforløbet
 • I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

For ufaglærte i beskæftigelse gælder følgende regler:

 • Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år, når uddannelsesaftalen indgås
 • Arbejdsgiver udbetaler voksenløn i praktikperioden. Det vil sige mindst den laveste overenskomstmæssige løn for en ikke-faglært medarbejder inden for området
 • I perioden 2020-2021 er positivlisten suspenderet, så det er muligt at blive voksenlærling inden for alle fag, når der er en arbejdsgiver i den anden ende
 • Et tilskud på 30 kr./timen til lønnen i praktikperioden gives fra uddannelsesaftalen påbegyndes op i op til to år
 • I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

For faglærte med en forældet uddannelse i beskæftigelse gælder følgende regler:

 • I 2020 og 2021 får de ret til voksenlærlingeordningen. Der er ikke krav om, at uddannelsen skal være inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (positivlisten). Se vejledning olm forsøgsordnigen her

Jobcentret afgør og administrerer ordningen. Ansøgningen skal være indsendt senest en måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Forsikrede faglærte og ufaglærte ledige har mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse efter fem ugers ledighed. Det gælder for kurser på den positivliste, du finder i linket nedenfor.

I perioden sommeren 2020 og til og med 2021 har dagpengemodtagere ret til udvalgte kurser allerede fra første ledighedsdag. Disse kurser har en stjernemarkering på positivlisten. I 2020 og 2021 har ledige ret til at påbegynde et kort kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse og se positivlisten her 

Her finder du også forslag til, hvordan enkeltkurser kan sammensættes.

De regionale uddannelsespuljer

Kommuner kan gennem den regionale uddannelsespulje få økonomisk støtte til, at dagpengemodtagere kan få korte erhvervsrettede uddannelser allerede fra første ledighedsdag. Fra august 2020 og til udgangen af 2021 får alle ledige ret til at påbegynde seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag på områder, hvor der er særligt gode jobmuligheder.

Find de regionale positivlister her

Certifikatkurser i AMU

Personer med en uddannelse over faglært niveau får i 2020 og 2021 adgang til certifikatkurser i AMU med almindelig og ikke fuld deltagerbetaling

Integrationsgrunduddannelsen

IGU – integrationsuddannelsen er en to-årig uddannelse, hvor flygtninge og familiesammenførte til flygtninge bliver opkvalificeret til at kunne få job eller gå i gang med en erhvervsuddannelse. Flygtningen eller den familiesammenførte til flygtningen skal være over 18 år og under 40 år gammel og have været under fem år i Danmark.

IGU består af en kombination af praktik på en offentlig eller privat virksomhed og et skoleforløb, som tilrettelægges individuelt.

I praktikken betaler arbejdsgiver løn svarende til EGU-satsen i overenskomsten. Hvis der ikke er en sådan lønsats i overenskomsten, betaler arbejdsgiver elevlønnen for 1. og 2. år. IGU-eleven er i øvrigt ansat på overenskomstmæssige vilkår.

Skoledelen på 20 uger supplerer IGU-uddannelsen med fx danskundervisning, AMU-kurser, FVU – (forberedende voksenundervisning), fag på 9. eller 10.klasses-niveau alt efter det konkrete behov.

Find alle skabeloner til aftaler og bevis her

Der er en bonus til virksomheder, som ansætter en IGU-elev på 20.000 kr. efter seks måneder og yderligere 20.000 kr., når uddannelsen er gennemført. Der er tale om en forsøgsordning frem til 2022. Uddannelsesforløb kan påbegyndes frem til 30.6.2022.

Hvis der er brug for noget særligt for at komme i gang med efteruddannelse

Mindst 600.000 danskere har læse-skrivevanskeligheder, og heraf er en del ordblinde. En million danskere har udfordringer med IT. Nogle har vanskeligt ved at koncentrere sig om at lære nyt. En del af de flygtninge og indvandrere, som gennem de senere år er kommet ud på arbejdsmarkedet, har sproglige udfordringer. Og for mange er det bare mange år siden, de har siddet på en skolebænk.

Der er altså rundt omkring mange personer med udfordringer, som kan gøre det til en udfordring at deltage i efteruddannelse. Men der findes en række forskellige muligheder, som også kan gøre det muligt for disse grupper at få den nødvendige opkvalificering. Det kan fx være et læsekursus, inden man starter på de faglige kurser, eller det kan være at få de rette hjælpemidler på banen, inden man starter på de faglige uddannelser.

Udnyt teknologien 

Teknologien gør det hele tiden lettere at få hjælp til at læse, skrive og forstå dansk. Der findes enkle programmer til smartphones, som kan læse tekster op. Andre programmer kan skrive beskeder, som man indtaler. Andre igen kan oversætte fra dansk til et fremmedsprog og omvendt.

Find programmerne i App-store, Google Play, eller hvor du ellers downloader apps. 

- Vi ved, at medarbejdere, som har deltaget i kompetenceudvikling, får nye kompetencer, mere selvtillid og mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi.

INSPIRATION

Arbejder du i jobcenter? Få inspiration her

Jobcenter Lemvig har succes med at sikre arbejdskraften til lokale virksomheder med voksenlærlinge.

Læs mere her

Publikation

Kom godt i gang med opkvalificerng

Få gode råd, mere viden og inspiration fra virksomheder, så din virksomhed ved at løfte kompetencer kan fastholde og forebygge samt bruge opkvalificering, når I ansætter udsatte ledige.

Gå til publikationen

Hold fast på dine medarbejdere

Pas godt på dine medarbejdere, så de kan blive på arbejdsmarkedet, indtil de når pensionsalderen. På siden her kan du læse om mulighederne for at holde fast på dine medarbejdere.

Læs mere

Brug for gratis råd og sparring?

Kontakt Bente og få svar på dine spørgsmål om kompetenceudvikling for medarbejdere, der har brug for særlig støtte