Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i sager om sygedagpenge i kategori 3, jobafklaringsforløb, fleksjob, ressourceforløb, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Bente

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Alle kommuner skal have et rehabiliteringsteam

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Rehabiliteringsteamets sammensætning
 2. Rehabiliteringsteamets opgaver
 3. Klinisk funktion - den sundhedsfaglige rådgivning 

1. Rehabiliteringsteamets sammensætning

Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder

 1. beskæftigelsesområdet,
 2. sundhedsområdet,
 3. socialområdet,
 4. regionen ved en sundhedskoordinator, og
 5. undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov.

Desuden skal borgeren selv deltage i rehabiliteringsteamets møder sammen med sin sagsbehandler. Borgeren har også ret til at få en bisidder med til mødet.

Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse i de sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne. Ofte vil disse sager dog være helt undtaget fra kravet om forelæggelse for rehabiliteringsteamet, inden kommunen tilkender førtidspension. Dette gælder også sager, hvor jobcentret vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for førtidspension.

2. Rehabiliteringsteamets opgaver

Rehabiliteringsteamet skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del drøfte og afgive indstillinger om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, eller førtidspension. Teamet kan også indstille til, at borgeren får en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Nedenfor uddybes kravene til teamets indstillinger på de forskellige områder:

Indstilling til fleksjob

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til fleksjob, skal indstillingen indeholde følgende:

 • De beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold, som teamet har lagt vægt på.
 • En begrundelse for, at borgeren er afklaret i forhold til uddannelse og beskæftigelse, og at borgeren ikke kan arbejde på ordinære vilkår.
 • Hvilke typer af fleksjob eller arbejdsfunktioner, som teamet vurderer, at borgeren skal tilbydes, og om der eventuelt bør tages særlige hensyn til borgeren, herunder om der er behov for støtte fra kommunen i en overgangsperiode.

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til fleksjob til en borger, der aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, skal teamet desuden begrunde, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne inden for en rimelig periode.

Indstilling til ressourceforløb

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller til, at borgeren bevilges et ressourceforløb, skal indstillingen indeholde følgende:

 • En vurdering af, at borgeren har behov for et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsatser efter forskellige lovgivninger, med angivelse af de beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på.
 • En indstilling om, hvad der efter teamets vurdering bør indgå i rehabiliteringsplanen for ressourceforløbet:
 1. hvilket overordnet beskæftigelses- eller uddannelsesmål, der er relevant for borgeren,
 2. hvilke beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale eller sundhedsmæssige indsatser, der er behov for, herunder eventuelt angivelse af konkrete tilbud, indsatser m.v.,
 3. tilrettelæggelsen af den løbende opfølgning under forløbet, herunder behovet for tilbud om mentor, og
 4. hvorvidt rehabiliteringsteamet ønsker at se sagen igen.

Hvis teamet vurderer, at indsatserne i ressourceforløbet, jobafklaringsforløbet eller sygedagpengeforløbet ikke kan iværksættes parallelt, skal det fremgå af teamets vurdering. Teamet kan endvidere angive i hvilken rækkefølge, at indsatserne mest hensigtsmæssigt tilrettelægges.

Indstilling til påbegyndelse af sag om førtidspension

Rehabiliteringsteamet skal udarbejde en faglig forklaring, der begrunder, hvorfor borgerens arbejdsevne anses for væsentligt og varigt nedsat, og hvorfor en eventuel arbejdsevne ikke lader sig anvende til selvforsørgelse uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning. Teamet skal i den forbindelse angive, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige forhold, der er lagt vægt på.

Indstillinger i sager om jobafklaringsforløb og sygedagpenge

I sygedagpengesager, hvor borgerne overgår til jobafklaringsforløb eller visiteres til kategori 3, skal rehabiliteringsteamet alene tage stilling til, hvad der bør indgå i rehabiliteringsplanens indsatsdel (på samme måde som nævnt ovenfor under ressourceforløb). I disse tilfælde skal teamet altså ikke forholde sig til visitationen, da dette er afgjort på forhånd.

Når sager om jobafklaringsforløb igen skal forelægges for rehabiliteringsteamet, fx inden afslutningen af forløbet, skal teamet også tage stilling til selve visitationen: skal borgeren visiteres til en af de andre ordninger, eller skal borgeren tilbydes et nyt jobafklaringsforløb. Hvis teamet indstiller til et nyt jobafklaringsforløb, skal det desuden angives, hvilke helbredsmæssige forhold teamet har lagt vægt på i vurderingen af, at borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

Indstilling til en almindelig beskæftigelsesrettet indsats

Hvis rehabiliteringsteamet vurderer, at ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension ikke er relevant i sagen og derfor indstiller til, at borgeren skal have en anden indsats, skal teamet som led i indstillingen angive:

 • hvilken beskæftigelsesrettet, social eller helbredsmæssig indsats, der bør iværksættes, og
 • om borgeren i forbindelse med indsatsen har behov for øvrig støtte, fx mentorstøtte eller hjælpemidler.

Indstillinger i sager om tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

I sager om tilskud til selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, skal rehabiliteringsteamets indstilling indeholde en begrundet vurdering af, om borgeren har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i borgerens selvstændige virksomhed. I disse sager skal arbejdsevnen ikke vurderes bredt i forhold til arbejdsmarkedet generelt.

3. Klinisk funktion – den sundhedsfaglige rådgivning

Når det gælder sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet, er det alene regionens kliniske funktion, der bidrager med sundhedsfaglig rådgivning i forhold til borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse, når den praktiserende læges vurdering er indhentet. Regionens sundhedskoordinator deltager i behandlingen af sagerne på teamets møder og bidrager desuden med sundhedsfaglig rådgivning i de løbende sager.

Derudover kan kommunen anmode klinisk funktion om en speciallægeattest med en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse. Hvis det er regionens sundhedskoordinator, der skal udfærdige attesten, skal borgeren være indforstået med det.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2408 af 13/12 2021 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Relateret indhold >>

Rehabiliteringsteam

Når et team fra forskellige forvaltninger skal samarbejde, er det vigtigt, at alle kender til de arbejds- og beslutningsgange, der knytter sig til driften af teamet.

Læs mere

Ressourceforløb og førtidspension

Læs mere om de centrale punkter i præciseringerne af reglerne om ressourceforløb og førtidspension, der trådte i kraft 1. juni 2018.

Læs mere

Tværfaglig indsats

For at sikre den koordinerede, helhedsorienterede indsats kan der være behov for både at koordinere indsatsen internt mellem kommunens afdelinger og med eksterne parter.

Læs mere

Spørg Bente

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Bente.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.