Mentorstøtte

Mentorordningen kan anvendes i kombination med andre støttemuligheder.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Anette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Er der tale om mentorstøtte på en virksomhed eller uddannelsesinstitution skal støtten ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen.

Der er ingen regler for, hvem der kan være mentor, det afgør jobcenteret ud fra en faglig vurdering.

Personer, der er omfattet af beskæftigelsesindsatsloven, og som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til et tilbud om mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og for en periode på mindst 6 måneder i alt. Denne mentor kaldes også for en udskrivningskoordinator.

Arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen får dækket lønomkostningerne for den medarbejder, der skal være mentor, ligesom der kan gives tilskud til uddannelse af en mentor.

Se også Mentorstøtte - snitflader

Målgruppen

Målgruppen for mentorordningen er alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Jobcentret kan således bevilge en mentor til ledige, sygemeldte, revalidender, personer i job med tilskud, eller personer i ordinær ansættelse, blot behovet for mentoren er afgørende.

Jobcentret kan som hovedregel ikke bevilge en mentor i forbindelse med ordinære uddannelsesforløb. Dog kan personer under 30 år, der er eller har været omfattet af jobcentrets indsats, få en mentor, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår.

Støtten fra en mentor kan udover hjælp på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

Formålet med og aftalen om mentorstøtte indskrives i Min plan i samarbejde med personen.

Økonomi

Jobcenteret bevilger støtten til en mentor.

Støtten dækker arbejdsgiverens eller uddannelsesinstitutionens lønomkostninger eller udgifter til ekstern konsulentbistand, ligesom der kan bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen, der skal virke som mentor. Der kan ikke ydes støtte til medarbejderes løn under uddannelsen.

Antallet af timer, som der kan bevilliges støtte til, afhænger af en individuel vurdering af behov og forudsætninger hos personen. Støtten kan bevilges for højst 6 måneder, med mulighed for forlængelse på yderligere 6 måneder. Der findes ingen regler om, hvor mange timers støtte der kan bevilges.

Ved bevilling af en mentor indskrives det i Min plan. Min plan skal i så fald indeholde oplysninger om:

  • målet med mentorstøtten
  • navn og kontaktdata på mentor
  • de opgaver som mentor skal bestå med
  • varigheden af aftalen
  • timeantallet for mentorstøtten og
  • klagevejledning.

Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution løbende har flere personer i tilbud, er det muligt at fastsætte mentorstøtten med et timetal pr. plads. Timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og virksomheden/uddannelsesinstitutionen ud fra et gennemsnitligt behov for mentorstøtte for de pågældende personer.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 26 
  • Lov om integration af udlændinge, § 23 d.

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2006 af 11/12 2020 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 17

Vejledninger

Relateret indhold >>

Mentor i virksomhed

En virksomhedsmentor kan være den afgørende forskel, når en ledig skal integreres i din virksomhed, eller du skal forebygge en sygemelding hos en medarbejder, der skranter.

Læs mere

Mentorarbejde i jobcentret

En mentor kan være den effektfulde støtte på vejen, når en borger skal hjælpes på vej til eller fastholdes i aktiviteter, uddannelse eller job.

Læs mere

Den digitale mentor

En hjemmeside med digitale redskaber til mentorforløb og inspiration til at komme i gang med arbejdet med at anvende digitale redskaber i mentorforløb.

Læs mere

Spørg Anette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Anette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.