Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, der retter sig mod personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Beskyttet beskæftigelse er en kommunal opgave, men kan også etableres i private virksomheder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvem er omfattet af indsatsen?
 2. Hvordan og hvor etablerer kommunen beskyttet beskæftigelse?
 3. Vilkårene under beskyttet beskæftigelse – aflønning, befordring etc.
 4. Social handleplan

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Bente

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

1. Hvem er omfattet af indsatsen?

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

2. Hvordan og hvor etablerer kommunen beskyttet beskæftigelse?

Beskyttet beskæftigelse kan foregå på beskyttede værksteder, men kan også etableres i tilknytning til boformer for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan være i tilknytning til forsorgshjem, væresteder, varmestuer, sociale cafeer m.v. Private virksomheder kan også organisere beskyttet beskæftigelse. Det kan ske ved at udstationere en gruppe personer, eller enkeltpersoner, fra et beskyttet værksted til en virksomhed.

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, og kommunen har ansvaret for indsatsen. Beskyttet beskæftigelse er ikke en jobcenteropgave, men en opgave for kommunens socialafdeling.

Jobcentrene har dog mulighed for i konkrete sager at beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb, vil kunne gives som et tilbud efter reglerne om vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsloven.

Forudsætningerne er at:

 • forløbet for den enkelte ledige lever op til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven, herunder at det opfylder formålet med aktiveringen
 • det er et relevant tilbud for den enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og
 • det indgår i personens Min plan.

Kommunen kan desuden tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer. Formålet er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

3. Vilkårene under beskyttet beskæftigelse - aflønning, befordring etc.

Personer i beskyttet beskæftigelse skal i videst muligt omfang have løn efter indsats. I tilfælde hvor en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan der fastsættes en arbejdsdusør på mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Førtidspensionister vil modtage førtidspension ved siden af indtjeningen ved den beskyttede beskæftigelse. Nødvendige befordringsudgifter ud over 10 km afholdes af kommunen. Deltagere i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb får en arbejdsdusør fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.

Der kan ikke udbetales løn eller dusør til deltagere i aktivitets- og samværstilbud.

4. Social handleplan

Det skal altid overvejes, om der er behov for en handleplan. Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

 • Lov om social service, kap. 19
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap 14

Bekendtgørelser

 • Socialministeriets bekendtgørelse nr. 483 af 19/5-11 om aflønning, befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud

Vejledninger

 • Socialministeriets vejledning nr. 9347 af 28/3 2017 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven, kap. 16
 • Socialministeriets vejledning nr. 9286 af 26/4 2018 om ledsageordning, kontaktperson til døvblinde, funktionsevnemetoden, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, kap. 19

Relateret indhold >>

Det sociale frikort

I inspirationskataloget her kan du læse anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Læs mere

Flere i job

Få overblik over og indblik i metoder og værktøjer, der virker i indsatsen for at fastholde og få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere

Spørg Cabi

Er du i tvivl om regler og løsninger, og kommer du fra en kommune, et jobcenter eller en virksomhed, kan du kontakte vores eksperter helt gratis.

Læs mere

Spørg Bente

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Bente.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.