Fleksjob på hidtidig arbejdsplads

Hvis I ønsker at ansætte en af jeres medarbejdere i et fleksjob, kommer de særlige regler for fastholdelsesfleksjob i spil, hvis medarbejderen har mere end 6 år til folkepensionsalderen. 

Hvad menes med "hidtidig arbejdsplads"?

Når der henvises til "hidtidig arbejdsplads", menes der den arbejdsplads, hvor medarbejderen er eller senest har været ordinært ansat.

Reglerne siger, at virksomheden i mindst 12 måneder via de sociale kapitler skal have forsøgt at fastholde medarbejderen på ordinære vilkår, før et fastholdelsesfleksjob kan komme på tale. Her er det vigtigt, at virksomheden kan dokumentere de tiltag, der er gjort for at fastholde. 

Læs mere om dokumentation, når du fastholder

Reglerne for fastholdelsesfleksjob

Udover at opfylde de generelle betingelser for fleksjob, er der følgende betingelser, som skal være opfyldt, for at en medarbejder kan blive ansat i et fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads:

  • Medarbejderen har været ansat på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Betingelsen bortfalder dog, hvis medarbejderen falder ind under undtagelsesbestemmelserne. Få gode råd til at fastholde
  • Der er udarbejdet en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen, hvoraf det fremgår, hvilke funktioner, den ansatte har svært ved at udføre og hvilke konkrete skånebehov, der er aftalt.
  • Virksomheden har dokumenteret skriftligt, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Med et ustøttet job forstås en ansættelse uden løntilskud. 
Læs om reglerne for bevilling af fleksjob 

Det betyder, at det er en god idé at dokumentere jeres tiltag - også selv om I ikke ved, om det munder ud i et fastholdelsesfleksjob. Beskriv:

  • hvilke udfordringer, der ligger til grund for tilpasningerne
  • hvad I har tilpasset
  • hvilken effekt I forventer
  • hvornår I følger op
  • hvilke virkninger tiltagene medfører
  • hvilke nye eller ændrede tilpasninger, der evt. kan sættes i værk.

Medarbejderen skal endvidere opfylde betingelserne for fleksjob på samme måde som alle øvrige, der bevilges fleksjob.

Overgangen til fleksjob sker ikke umiddelbart efter 12 måneder

Du kan ikke regne med, at overgangen til fleksjob sker lige umiddelbart efter de 12 måneders fastholdelse.

De 12 måneder regnes fra det tidspunkt, hvor den skriftlige aftale om ansættelse under de sociale kapitler eller på særlige vilkår løber fra. Efter 12 måneder skal der altid ske en vurdering af medarbejderens arbejdsevne inden visitation til fleksjob, og dette lægges oveni de 12 måneder.

Ingen automatik i visitation til fleksjob

Du kan ikke regne med, at medarbejderen automatisk visiteres til fleksjob alene på baggrund af, at han eller hun har været fastholdt i 12 måneder.

Visitation til fleksjob afhænger af en vurdering af arbejdsevnen, og om medarbejderen opfylder betingelserne for fleksjob.

Undtagelser fra 12-måneders reglen

Hvis en medarbejder bliver udsat for akut alvorlig sygdom, et ulykkestilfælde eller lignende, kan jobcentret gøre en undtagelse fra 12-måneders reglen og bevilge et fleksjob på virksomheden, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne for et fleksjob.

Det kan fx dreje sig om sygdom som følge af et alvorligt trafikuheld eller arbejdsskade. Der kan også være tale om en alvorlig og fremadskridende sygdom som fx sclerose.

Det skal i situationen være åbenlyst, at medarbejderen har følger, så det ikke er muligt for virksomheden selv at iværksætte, hvad der skal til for at fastholde medarbejderen.

Jobcentret skal vurdere konkret fra sag til sag, om en akut opstået skade eller sygdom er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, og der dermed er grundlag for at bevilge et fleksjob.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

Har du spørgsmål om fleksjob?

Tag fat i Anne, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Det er gratis for virksomheder at spørge vores eksperter til råds. 

Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en person har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job ved hjælp af de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere
Lovstof

Sygedagpengerefusion fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a)

Arbejdsgiver har mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko. For selvstændige erhvervsdrivende gælder §58a.

Læs lovstoffet