Voksenlærling

En lærling, som er fyldt 25 år, når erhvervsuddannelsen påbegyndes, har mulighed for at få fagets mindsteløn som voksenlærling.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Der kan gives tilskud til voksenlærlingens løn. Arbejdsgiveren har ret til tilskuddet, hvis betingelserne er opfyldt.

Med vedtagelse af beskæftigelsesreformen er reglerne for voksenlærlingordningen ændret. Uddannelsesaftaler, der er indgået før 1. januar 2015, fortsætter efter de gamle regler indtil tilskudsperioden udløber. Uddannelsesaftaler, der er indgået efter 1. januar 2015, er omfattet af de nye regler.

Tilskud og tilskudsperiode er afhængig af, om lærlingen har modtaget dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, har været i beskæftigelse m.v. inden uddannelsesstart. 

Ordningen administreres af jobcenteret. Arbejdsgiveren skal sende ansøgning om tilskud til det jobcenter hvor praktikstedet er beliggende.

Uddannelser der kan bevilges tilskud til

Der kan bevilges tilskud til erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Når beskæftigede skal have en uddannelse med tilskud, skal uddannelsesaftalen være indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder 2 gange om året en liste ("positivlisten") over de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft. 

Uddannelse af beskæftigede

Ud over kravet til, at uddannelsen skal fremgår af positivlisten, som ovenfor anført, kan ordningen ikke anvendes af ansatte med en uddannelse. For at få tilskud skal voksenlærlingen være ufaglært. Heller ikke en forældet eller en uddannelse, der ikke har været anvendt i 5 år, giver adgang til tilskud.

Ledige der skal uddannes

Ledige er defineret som forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere* og uddannelseshjælpsmodtagere*. Ledige, der ikke er omfattet af denne definition eller ikke har 2 måneders forudgående sammenlagt/sammenhængende ledighed., behandles som beskæftigede. Se ovenfor.

*Inklusive integrationsydelsesmodtagere.

Der kan bevilges tilskud til erhvevsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse. Der er ikke, som for beskæftigede, krav om, at uddannelsesaftalen skal være indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft.

Der kan ikke ydes tilskud til uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent m.v., hvis personen har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster.

Der kan gives tilskud til en arbejdsgiver, såfremt voksenlærlingen er en dagpenge-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtager, som er ufaglært, eller har en forældet uddannelse, og har mere end 2 måneders forudgående sammenlagt/sammenhængende ledighed.

Hvis en dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager har mere end 12 måneders sammenlagt/sammenhængende ledighed, er der ikke krav om, at den faglærte lediges uddannelse er forældet.

Voksenlærlingetilskuddet

Tilskuddet udgør 30 kr. pr. time i praktiktiden hos arbejdsgiveren, når der er tale om en beskæftiget ufaglært eller en ledig, der ikke har 2 måneders forudgående sammenlagt/sammenhængende ledighed. Tilskuddet gives i op til 2 år af den aftalte uddannelse.

Tilskuddet udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden, når voksenlærlingen har modtaget dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp i mere end 2 måneder. Tilskuddet kan gives i hele den aftalte uddannelsesperiode.

Voksenlærlingetilskud og andre tilskud

Man kan ikke kombinere tilskud. Arbejdsgiveren skal erklære, at virksomheden til samme praktikpladsophold ikke har modtaget eller vil modtage offentlig støtte efter andre regler herunder efter reglerne om sygedagpenge eller modtagelse af en økonomisk præmie eller bonus efter AUB-reglerne.

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.