Psykisk arbejdsmiljø

Læs om reglerne for psykisk arbejdsmiljø og om, hvilke opgaver virksomhederne har ansvar for.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Birgitte

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Reglerne om arbejdsmiljø angiver rammerne for, hvordan man skaber et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det handler ikke kun om sikkerhed i traditionel forstand, men også om hvordan man reducerer de påvirkninger, der psykisk eller fysisk skader helbredet på kort eller lang sigt.

For at overholde reglerne om et godt arbejdsmiljø, skal virksomheden også have fokus på de psykiske og sociale faktorer. Medarbejdernes faglige og personlige forudsætninger og de opgaver, medarbejderne bliver tildelt, skal på samme måde også harmonere. Sociale faktorer, der typisk præger medarbejdernes trivsel, kan fx være uløste konflikter, mobning og seksuel chikane.

I den lovpligtige arbejdspladsvurdering kan virksomheden beskrive, hvorledes sådanne konflikter og problemer skal løses. Det kan også indgå i formuleringen af en personalepolitik.

Ved jobområder med kunde/borgerkontakt, fx inden for omsorgs- og plejesektoren, skal virksomheden have særlig fokus på at sikre trygge arbejdsvilkår.

Reglerne om arbejdsmiljø angiver rammerne for, hvordan man skaber et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det handler ikke kun om sikkerhed i traditionel forstand, men også om retningslinjer for et arbejdsmiljø, der reducerer de påvirkninger, der psykisk eller fysisk skader helbredet på kort eller langt sigt.

Om reglerne for arbejdsmiljø generelt, læs mere under Arbejdsmiljø.

Når en virksomhed skal overholde reglerne for et godt arbejdsmiljø, er det vigtigt også at have fokus på de psykiske og sociale faktorer.

Når det gælder arbejdets tilrettelæggelse, skal der være fokus på:

 • at arbejdsmængde og tidspres holdes inden for rimelige grænser
 • at der er overensstemmelse mellem de ressourcer, der er til rådighed, og de opgaver, der skal udføres
 • at der er overensstemmelse mellem medarbejdernes faglige og personlige forudsætninger og de opgaver, medarbejderne bliver tildelt.

Derudover er der en række faktorer, som ofte vil påvirke medarbejdernes trivsel på jobbet, og som arbejdsgiveren derfor bør være opmærksom på:

 • Indflydelse på eget arbejde
 • Udviklingsmuligheder
 • Sikkerhed i jobbet
 • Ensidigt, gentaget arbejde

De sociale faktorer

En del af virksomhedens indsats for et godt arbejdsmiljø bør rettes mod at forebygge og undgå uløste konflikter, mobning og seksuel eller andre former for chikane.

I arbejdspladsvurderingen kan arbejdsgiver og repræsentanter for medarbejderne i fællesskab formulere, hvordan man vil forebygge og håndtere sådanne problemer. Det kan også indgå i formuleringen af en personalepolitik.

Regler om ligebehandling kan være med til at sikre, at virksomheden lever op til reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder og forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Mænd og kvinder skal behandles ens med hensyn til arbejdsvilkår. Bliver en medarbejder udsat for chikane, herunder seksuel chikane, kan det senere medføre, at arbejdsgiveren skal yde en godtgørelse til medarbejderen eller pålægges en bøde.

Forskelsbehandling af medarbejdere på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse vil på samme måde kunne udløse en sag.

Arbejdsmiljø og særlige arbejdsvilkår

Indenfor jobområder med kunde/borgerkontakt, fx inden for omsorgs- og plejesektoren, skal virksomheden have særlig fokus på at sikre trygge arbejdsvilkår.

Det kan fx være et krav om faste procedurer for, hvordan man ser på trusler eller vold mod medarbejderne, og hvordan det skal håndteres.

Følgende spørgsmål er eksempler på, hvad der bør overvejes i sådanne tilfælde:

 • Hvordan skal ledelsens opbakning være?
 • Hvornår skal hændelsen politianmeldes?
 • Hvornår skal medarbejderen tilbydes psykologhjælp?
 • Hvornår skal medarbejderen midlertidigt eller varigt tilbydes omplacering til andre jobfunktioner?

Hvis tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø er dækket af en kollektiv overenskomst med landsdækkende organisationer, fører de faglige organisationer tilsyn.

Det bliver kun en opgave for Arbejdstilsynet, hvis tilsynet enten ikke er dækket af en kollektiv overenskomst, eller den pågældende faglige organisation vælger ikke at rejse en sag.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Bekendtgørelser

 • Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1839 af 14/12 2023 om arbejdets udførelse, kap. 3

Relateret indhold >>

Ledelse, HR og personale

Der findes ikke nogen holdbar snuptagsløsning, som giver lavt sygefravær og god trivsel. Det kræver en strategisk tilgang og langsigtede investeringer.

Læs mere

Arbejdsmiljø

Virksomhederne har ansvar for arbejdsmiljøet. Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs om opgaverne og find links til love og bekendtgørelser.

Læs mere

Forebyg stress

Forebyg stress gennem fælles fokus i hele organisationen. Stress og oplevelse af belastning påvirker ikke kun sygefraværet, men også vores produktivitet, energi og samarbejdsevne.

Læs mere

Spørg Birgitte

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Birgitte.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.