Negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse

Hvad er negativ social kontrol? Og hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du har mistanke om, at en borger udsættes for negativ social kontrol? Få svarene her og gode råd til, hvordan du kan håndtere det i mødet med kvinderne og deres familier. 

Forskellen på social kontrol og negativ social kontrol

Social kontrol 

Kan beskrives som adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte sociale normer opretholdes.

Forskellige former for social kontrol findes i alle samfund på tværs af etnicitet, kultur, religion og social status. Det er vigtigt at kunne skelne mellem social kontrol, der bidrager til at opretholde almindelige samfundsmæssige normer og love, og negativ social kontrol, som hæmmer den enkeltes udfoldelsesmuligheder.

Negativ social kontrol 

Kan antage mange former, og kontrollen kan strække sig fra begrænsninger i forhold til valg af påklædning, venner og deltagelse i fritidsaktiviteter til begrænsninger og kontrol i forhold til valg af uddannelse, job, partner, ægteskab og skilsmisse.

I ekstreme tilfælde kan negativ social kontrol udmønte sig i tvang, trusler, fysisk vold eller udstødelse fra familie og netværk.

Mænd kan også udsættes for negativ social kontrol, men vores fokus her er på kvinder, fordi det er her vi ser negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse.

Negativ social kontrol i relation til arbejdsmarkedet

Negativ social kontrol i relation til arbejdsmarkedet betegner en situation, hvor individets ret til arbejde og frit valg af beskæftigelse helt eller delvist begrænses af ægtefællens, familiens og/eller omgangskredsens kontrol gennem brug af pres, tvang eller vold.

Kilde: (Als Research: Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse)

Negativ social kontrol kan komme til udtryk som:

 • overvågning, tjek af mobiltelefon, mail osv.
 • sladder og rygter
 • forbud mod at deltage på arbejdsmarkedet (særligt for kvinder)
 • krav om bestemt påklædning
 • forbud mod at have fritidsaktiviteter eller et ’almindeligt’ socialt liv, herunder forbud mod at ses med venner af det modsatte køn
 • opfordring til at holde øje med søskende i det offentlige rum
 • trusler, verbal chikane samt psykisk og fysisk vold
 • følelsesmæssigt pres, skyld og skam
 • isolation og eksklusion fra familien eller trusler herom
 • trusler, verbal chikane samt psykisk og fysisk vold.

(kilde: Handleguide til medarbejderne i Københavns Kommune)

VIDEO

3 gode råd til dig i jobcenteret

 • Skab en tillidsfuld relation og et rum, så kvinderne tør fortælle om evt. negativ social kontrol
 • Tydelig rammesætning for samarbejdet med kvinderne og deres familier – selvforsørgelse er ikke til forhandling
 • Vær nysgerrig, undrende og italesæt det, du ser og hører -  og være klædt på til at kunne håndtere de svære samtaler.

 

Hvad kan du være opmærksom på?

Følgende tegn kan indikere, at en borger udsættes for negativ social kontrol. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke betyder at kvinden er udsat for negativ social kontrol. Men det kan være vigtigt at undersøge og spørge ind til i samtalen med kvinden, hvilken betydning det har i kvindens liv, og om det fx er selvvalgt:

 • Kvinden bliver overvåget, hvor mobilen eller mail bliver tjekket
 • Kvinden har ikke adgang til sit eget nem-id og bankkonto
 • Der er en ægtefælle eller anden slægtning, som fx gerne vil deltage til samtalerne på jobcentrene eller fx bestemme praktiksted, omfang af praktik/undervisning m.v.
 • Der er modstand fra ægtefælle eller anden slægtning ift. kvindens deltagelse i tilbud via jobcenteret eller andre aktiviteter udenfor hjemmet
 • kvinden fortæller, at hun har mange forpligtelser i hjemmet og forventning fra familien om, at kvinden varetager de hjemlige opgaver
 • Kvinden må ikke færdes alene og ægtefælle eller fx svigerfamilie følger kvinden til samtaler på jobcenteret, sprogskole, praktikplads el.lign.
 • Kvinden må ikke eller vil ikke arbejde på en arbejdsplads eller være i andre aktiviteter, hvor der er mandlige kollegaer eller medkursister.

Rådgivning og støttetilbud

Nationalt:

 • RED Rådgivning: Tilbyder rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk. Se mere på rådgivning for unge tlf. 70 27 76 86 (hele døgnet)
 • RED Safehouse: Læs mere på red-safehouse.dk, tlf. 45 11 78 00 (hele døgnet)
 • Undervisningstilbuddet Ret til Ligestilling
 • I 'Håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol' kan du læse mere om bl.a. lovgrundlaget for indsatser til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og social kontrol her 
 • Sikkerhedskonsulenterne: I hver af landets fem regioner har SIRI indgået aftale med en kommune, der huser sikkerhedskonsulentordningen og rådgiver alle kommuner i den pågældende region i sager om æresrelaterede konflikter. Læs mere om sikkerhedskonsulenterne her

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Læs om rådgivning og kurser, og tilbud til kommuner
Læs om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Se film om æresrelateret konflikt på youtube.com (Varighed: 2 min. og 40 sek.)

ARTIKEL

I en artikel i Socialrådgiveren (maj 2020) fortæller Cabis seniorkonsulent Trine Thomsen bl.a.:

"Jeg savner nuancer. Det er ikke tilstrækkeligt at stille samme krav til alle, som oplever social kontrol. Vi er nødt til at arbejde ud fra, at det er en kompleks problemstilling. Det handler om at lave en plan, som matcher den kvinde, man sidder overfor." 

Læs hele artiklen her

-

Love og regler

Her kan du få overblik over den mest relevante lovgivning i relation til personer udsat for æresrelaterede konflikter. Læs mere på uim.dk

Mere viden

Læs om mere om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Læs om, hvad der karakteriserer denne type konflikter, hvor du kan få hjælp eller sparring i forbindelse med konkrete sager - og læs om nuværende initiativer på området på integrationsviden.dk

Læs rapport fra Københavns kommune om ”Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns kommune". Læs den her (Pdf)

Har du eller din arbejdsplads brug for sparring om negativ social kontrol?

Tag fat i seniorkonsulent Trine Thomsen, som har mange års erfaring på området. Trine klæder jer på til at kunne håndtere negativ social kontrol, når I har en mistanke om, at det er dét, der er på spil.

Viden og baggrund

Til dig i kommunen

Hent viden og værktøjer til dit arbejde med at få nydanskere i job og arbejdskraft til virksomhederne.

Læs mere
Lovstof

Lovstof inden for integrationsområdet

Få overblik over lovstoffet på integrationsområdet.

Se lovene