Det er din opgave som sagsbehandler at sikre roller og rammer

For mange nydanskere er mødet med jobcentret brolagt med misforståelser. Som sagsbehandler skal du sikre, at roller, ansvar og rammer for samtalen er på plads.

Mange nydanskere ved fx ikke, at de selv har ansvaret for at søge job. Den slags misforståelser kan betyde, at rollefordelingen bliver uklar, og nydanskeren mister handlekraften.

Som sagsbehandler er det dit ansvar, at rollerne og rammerne er helt på plads - og at nydanskeren har forstået dem.

Du skal for det første gøre det helt klart, hvad et jobcenter er, og hvordan det fungerer.

Ret og pligt

For det andet er det vigtigt, at du tydeligt får fortalt, hvad man som offentlig forsørget har ret til, og hvad han eller hun har pligt til. Og du skal sørge for at forklare, hvordan man lever op til disse forpligtelser.

Sagsbehandleren har flere roller

For det tredje skal du gøre det helt klart, at du som sagsbehandler har to roller: Du er rådgiver, men du har også en myndighedsrolle. Du skal gøre helt klart, hvad de to roller betyder og hvilke konsekvenser, der kan være forbundet med de to roller.

Og for det fjerde skal du gøre det tydeligt, hvilke punkter I skal igennem i samtalen, og ikke mindst hvorfor I skal igennem dem.

Video: Skab klare roller og rammer i samtalen

- Må jeg godt selv søge job? Det har jeg ikke forstået.

Uddrag af interview med flygtning

Læs mere om, hvordan materialet er blevet til

Observationer og interviews

Til udarbejdelsen af materialet på disse sider har Cabi i 2017 gennemført observationer af 12 samtaler mellem sagsbehandlere og jobparate flygtninge og familiesammenførte. Vi har observeret både visitationssamtaler og almindelige §20 samtaler. Efterfølgende har vi interviewet sagsbehandlerne om deres tilgang til og refleksioner over samtalerne.

Vi har ligeledes interviewet i alt 14 flygtninge eller familiesammenførte i job eller praktikforløb i forskellige virksomheder om deres oplevelse af samtalerne på jobcentret. Herunder også rådgivningen om vejen til job. Endelig har vi interviewet seks virksomhedsrepræsentanter om at modtage nyankomne flygtninge eller familiesammenførte i praktik eller job.

Vores fokus har været at blive klogere på, hvad der sker i samtalerne, og hvordan sagsbehandleren arbejder med at fastholde et jobparat fokus i dialogen med og rådgivningen af de jobparate nydanskere.  Fokus har i interviewene med nydanskere, der nu er i praktik eller job, været på deres oplevelse af og refleksioner over samtalerne.

Interviewene med virksomhedsrepræsentanter har givet input, der underbygger de opmærksomhedspunkter, vi på tværs af observationer og øvrige interviews har observeret.

Vi er således stødt på en række udfordringer og opmærksomhedspunkter på tværs af det indsamlede materiale, som danner udgangspunktet for vores valg af tematikker i formidlingen.

Cases fra Talent Management

Integrationsnet har med støtte fra Industriens Fond gennemført projekt Talent Management, der har haft fokus  på tidlig kompetenceafklaring af flygtninge med henblik på bedre match mellem kompetencer og lokale jobmuligheder. Integrationsnet har stillet tre cases fra projektet til rådighed, og har desuden udgivet en e-bog om Talent Management.

Finansiering og kvalificering

Materialerne på disse sider er finansieret via Cabis resultatkontrakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og er udviklet og kvalificeret i dialog med STAR og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) samt brugere og samarbejdspartnere.

Viden og baggrund

Negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse

Hvad er negativ social kontrol? Og hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du har mistanke om, at en borger udsættes for negativ social kontrol? Få svarene her og gode råd til, hvordan du kan håndtere det i mødet med kvinderne og deres familier.

Læs mere
Viden og baggrund

Forklar ord og begreber

Som ledig og ny i Danmark er der en lang række centrale ord og begreber, som er nye og ukendte. Hjælp nydanskere med at forstå de centrale nøglebegreber.

Få redskaber og gode råd
Viden og baggrund

Ægtefælleforsørgede indvandrere

Indvandrere, som forsørges af deres ægtefælle, er en overset ressource og arbejdskraft. Få her inspiration til, hvordan du skaber kontakt til målgruppen og motiverer til beskæftigelse.

Læs om ægtefælleforsørgede indvandrere
Viden og baggrund

Match mellem ønsker og job

Nydanskeres kompetencer og ønsker passer ikke altid til, hvad der kan lade sig gøre på det lokale jobmarked. Få enderne til at mødes samtidig med, at du fastholder gejsten.

Se redskaber og få gode råd
Viden og baggrund

Om fleksjob for kommuner og jobcentre

Her på siden har vi samlet alt det, du skal vide, når du arbejder med fleksjob i kommunen eller jobcentret.

Læs mere
Viden og baggrund

Sygedagpenge

Det er vigtigt at give støtte til, at den sygemeldte borger kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere om temaet sygedagpenge
Forside af Tværfaglighed som arbejdsmetode
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen

Vores konsulenter har stor indsigt og praktisk erfaring med nydanske medarbejdere.