Unge ledige - uddannelsespålæg og tilbud

Alle unge skal have en uddannelse. Reglerne om uddannelsespålæg betyder, at alle unge, der søger kontanthjælp og ikke har en uddannelse, skal have et uddannelsespålæg og får uddannelseshjælp, indtil de starter på en uddannelse.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Trine

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Ledige under 30 år, der søger kontanthjælp, skal visiteres i forhold til deres uddannelsesbaggrund. Har pågældende en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal pågældende have kontanthjælp. Indsatsen her skal rettes mod arbejdsmarkedet.

Ledige under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have uddannelseshjælp. Disse unge skal have et uddannelsespålæg om at tage en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. Indsatsen i perioden dertil skal understøtte valg af og evt. forberedelse til uddannelse.

Unge under 25 år, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal ligeledes have et uddannelsespålæg, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, og det vurderes, at de vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Dette gælder også unge udlændinge.

Med udgangspunkt i uddannelsespålægget skal jobcentret sammen med personen udarbejde en uddannelsesplan under konceptet Min plan inden indsatsen iværksættes. Planen gøre tilgængelig på jobnet.

Unge under 30 år, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate, kan i stedet for et uddannelsespålæg tilbydes en jobrettet indsats, hvis jobcentret vurderer, at de er egnet til en jobrettet indsats, og den unge selv ønsker det. Hvis jobcentret på et tidspunkt vurderer, at den unge ikke længere er egnet til en jobrettet indsats, får den unge i stedet et uddannelsespålæg. Det samme gælder, hvis den unge selv ønsker at blive omfattet af en uddannelsesrettet indsats.

Regler om tilbud til de unge

Unge skal i uddannelse. Indsatsen over for de unge, der er ledige og ikke har en uddannelse, skal derfor indrettes således, at den i videst muligt omfang understøtter de unge frem mod en uddannelse.

Reglerne om uddannelsespålægget betyder således, at alle unge der søger kontanthjælp og ikke har en uddannelse, og skal have et uddannelsespålæg og får uddannelseshjælp, indtil de starter på en uddannelse.

Reglerne om, hvem der skal have et uddannelsespålæg, er lidt forskellige afhængig af, om der er tale om uddannelseshjælpsmodtagere, forsikrede ledige eller udlændinge.

Reglerne om selve uddannelsespålægget og vejen dertil er derimod de samme:

  • Jobcenteret skal fastsætte en frist for, hvornår den unge skal komme med forslag til en uddannelse
  • Den unge skal komme med et eller flere forslag
  • Jobcenteret skal derefter fastsættes en frist for, hvornår pågældende skal søge uddannelsen
  • Den unge skal på begynde og gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.

Der skal være tale om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er en betingelse, at personen under hele uddannelsen har et forsørgelsesgrundlag i form af SU, elevløn eller lignende.

I det følgende gøres rede for indsatsen for de enkelte målgrupper:

  1. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år
  2. Uddannelseshjælpsmodtagere
  3. Ledige der modtager arbejdsløshedsdagpenge
  4. Unge udlændige omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

1. Kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Kontanthjælpsmodtagere under 30 år, er opdelt i 2 underkategorier, som defineres som henholdsvis ”jobparate kontanthjælpsmodtagere" og ”aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”.

1.a. Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Jobparate kontanthjælpsmodtagere, er personer, der vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder.

Jobparate skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tilmelde sig jobnet.dk. samt registrere cv-oplysninger på jobnet.dk. De har ret til en læse-, skrive-, regnetest, og har en test vist, at de har behov for læse-skrive-, regnekursus, har de ret til et sådant.

En jobparat har senest efter 6 måneder ret og pligt til et beskæftigelsestilbud. Tilbuddet skal være af mindst 2 ugers varighed.

Desuden har jobparate ret til selvfunden virksomhedspraktik eller løntilskud.

1.b. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, er personer, der ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder.

Aktivitetsparate skal registrere cv-oplysninger på jobnet.dk. De har ret til en læse-, skrive-, regnetest, og har en test vist, at de har behov for læse-skrive-, regnekursus, har de ret til et sådant.

En aktivitetsparat har senest efter 6 måneder ret og pligt til et beskæftigelsestilbud. Tilbud skal være af mindst 2 ugers varighed.

Desuden har aktivitetsparate ret til selvfunden virksomhedspraktik eller løntilskud.

En aktivitetsparat skal ved visitationen tildeles en koordinerende sagsbehandler der skal sørge for, at indsatsen fra forskellige forvaltninger m.v. koordineres.

En aktivitetsparat, som i perioder på grund af personlige forhold ikke kan deltage i aktive tilbud, kan få tilbudt mentorstøtte, indtil personen kan deltage i tilbud. Tilbud om mentorstøtte kan gives for en periode på op til 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen.

2. Uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelseshjælpsmodtagere er opdelt i 3 underkategorier, som defineres som henholdsvis ”åbenlyst uddannelsesparate”, ”øvrige uddannelsesparate” og ”aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere”.

2.a. Åbenlyst uddannelsesparate
En åbenlyst uddannelsesparat skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, tilmelde sig jobnet.dk samt registrere cv-oplysninger på jobnet.dk. Desuden skal pågældende stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse Og pågældende skal have et uddannelsespålæg ved visitationssamtalen.

Har pågældende ikke en ungdomsuddannelse skal pågældende læse-, skrive-, regnetestes og viser en test, at der er behov for et læse- og skrivekursus, har pågældende ret og pligt til et sådant kursus.

Senest efter 1 måned fra første henvendelse skal der gives tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller nytteindsats (ikke løntilskud).

Åbenlyst uddannelsesparate har ret og pligt til at være kontinuert i tilbud i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.

2.b. Øvrige uddannelsesparate
De øvrige uddannelsesparate skal - med mindre de er omfattet af en jobrettet indsats - stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse og have et uddannelsespålæg ved visitationssamtalen.

Har pågældende ikke en ungdomsuddannelse skal pågældende læse-, skrive-, regnetestes og viser en test, at der er behov for et læse- og skrivekursus, har pågældende ret og pligt til et sådant kursus.

Senest efter 1 måned fra første henvendelse skal der gives tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

De øvrige uddannelsesparate har ligeledes ret og pligt til at være kontinuert i tilbud i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.

2.c. Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Aktivitetsparate skal - med mindre de er omfattet af en jobrettet indsats - stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse og have et uddannelsespålæg.

Har pågældende ikke en ungdomsuddannelse skal pågældende læse-, skrive-, regnetestes og viser en test, at der er behov for et læse- og skrivekursus, har pågældende ret og pligt til et sådant kursus.

Senest efter en måned fra første henvendelse skal der gives tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Aktivitetsparate har, som de andre på uddannelseshjælp, ret og pligt til at være kontinuert i tilbud i hele perioden, indtil de påbegynder ordinær uddannelse. Der må højst være 4 uger mellem tilbud.

En aktivitetsparat skal ved visitationen tildeles en koordinerende sagsbehandler, der skal sørge for, at indsatsen fra forskellige forvaltninger m.v. koordineres.

En aktivitetsparat, som i perioder på grund af personlige forhold ikke kan deltage i aktive tilbud, kan få tilbudt mentorstøtte, indtil personen kan deltage i tilbud. Tilbud om mentorstøtte kan gives for en periode på op til 6 måneder, og der skal som minimum være ugentlig kontakt mellem mentor og personen.

3. Ledige der modtager arbejdsløshedsdagpenge 
Unge under 25 år, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. De skal have et uddannelsespålæg, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn og det vurderes, at de vil kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Personer under 30 år har senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til at påbegynde et beskæftigelsestilbud. Tilbud skal have en sammenhængende varighed på mindst 2 uger.

4. Unge udlændige omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

Udlændige, 18-25 år, som er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, skal ligesom de øvrige grupper unge have et uddannelsespålæg.

Betingelserne er, at de har ansøgt om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og vurderes at ville være i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.

Indtil uddannelsen kan påbegyndes skal udlændingen have tilbud. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet for udlændinge, der modtager tilbud, skal have et omfang af gennemsnitligt mindst 37 timer pr. uge inklusive forberedelse. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Unge ledige under 18 år

Unge under 18 år, der ikke er i gang med en uddannelse eller er i job, skal have udarbejdet en uddannelsesplan af Ungdommens Uddannelsesvejledning, og heri kan indgå tilbud om vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik efter aftale med jobcenteret.

Læs mere om reglerne i Beskæftigelsestilbud til unge under 18 år.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 kap. 8.

Relateret indhold >>

Unge (under 30 år)

For nogle unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende indsats. Få viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Læs mere

Forenklet beskæftigelsesindsats

Få overblik over, hvad ændringer i Loven betyder for dit arbejde. Færre proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper.

Læs mere

Lovstof

Lovstof inden for ungeområdet. Kommunen har en række tilbud til unge, som har brug for en særlig indsats for at være i uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere

Spørg Trine

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Trine.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.