Brug læringscases til at styrke indsatsen i jobcentret

Hvordan bliver I bedre til at skabe optimale, virksomhedsrettede forløb til borgere fra kanten? Læs her, hvordan projekt Rekruttering fra Kanten brugte læringscases til at få indsigt i, hvorfor mange forløb blev afbrudt i utide.

Ved at bruge læringscases kan vi:

  • blive klogere på løsninger i indsatsen ved at spørge vores samarbejdspartnere om erfaringer fra konkrete cases og bud på løsninger.
  • blive klogere på indsatsen, når vi i jobcentret finder frem til nye tilgange, arbejdsgange og metoder på baggrund af viden fra vores samarbejdspartnere om konkrete cases.

Det har løbende gennem projekt Rekruttering fra Kanten været en udfordring, at en del af praktikkerne blev afbrudt i utide. Det ønskede vi at blive klogere på. I den forbindelse – som også er grundtanken i Rekruttering fra Kanten – ønskede vi at inddrage virksomhedernes erfaringer med de afbrudte praktikker og få deres bud på, hvad der fremover kan mindske antallet af afbrudte praktikker.

Derfor blev læringscases metoden til at få viden fra de virksomheder, som vi samarbejdede med.

Erfaringen har været, at der er store potentialer i at lære af praksis og spørge de parter, vi samarbejder med og derefter bygge de kommende indsatser.

Udvikling via læringscases

Læringscases kan bruges til at udvikle indsatsen, når I indhenter viden fra:

  • de virksomheder, I samarbejder med eller ønsker at samarbejde med
  • de borgere, som I skal hjælpe i job
  • de andre sektorer, som vi samarbejder med.

Der er store potentialer i at lære af konkrete cases, hvor vi får viden fra de parter, vi samarbejder med og efterfølgende reflekterer over vores praksis og dermed får erfaringer, som vi kan bygge de kommende indsatser på.

Sådan gjorde vi i ”Rekruttering fra Kanten”, da vi ville være klogere på, hvordan vi kunne reducere antallet af afbrudte forløb:

1: Identificér udfordringen:

Vi ønskede at inddrage erfaringer fra de virksomheder, der indgår i indsatsen med at få borgerne i beskæftigelse eller tættere på beskæftigelse.

Ved at se på en række konkrete forløb ønskede vi at undersøge, om der var arbejdsgange, tilgange eller metoder, der med fordel kunne justeres i jobcentrets forarbejde op til praktikken eller i samarbejdet med praktikvirksomheden for at sikre, at vi fremover får flere vellykkede praktikker, og at borgerne dermed kommer tættere på målet om beskæftigelse.

To do: Identificér en væsentlig udfordring i jeres indsats for at få borgere i beskæftigelse og/eller servicere jeres lokale virksomheder.

2: Udvælg informanter

Vi udvalgte fem relevante læringscases i hver kommune – Lolland og Guldborgsund kommuner. Der var tale om i alt 10 praktikforløb, hvor jobcentrene vurderede, at der var gode muligheder for læring ift. at minimere afbrudte forløb. De opsatte kriterier var, at der skulle være tale om forløb, der havde løbet over min. én måned.

10 praktikforløb giver ikke et samlet billede af, hvad virksomhederne generelt oplever. Men vurderingen var, at det var tilstrækkeligt mange til at give relevant information tilbage til jobcentret om de erfaringer, virksomhederne havde haft.

To do: Vurdér, hvor mange cases I skal undersøge for at have tilstrækkeligt vidensgrundlag. Beslut, om der skal være særlige kriterier for de cases, I vælger at undersøge, og udvælg derefter de konkrete interviewpersoner. Kontakt os for at høre om vores erfaringer.

3: Forbered og afhold interview

Efter en dialog i jobcentret om, hvilken viden vi gerne ville indsamle, blev der udarbejdet en interviewguide.

Jobcentret fik samtykke fra de involverede borgere, og i de tilfælde, hvor det ikke var muligt, gennemførte vi interviewene med helt anonymiserede informationer om borgeren og forløbet.

To do: Udarbejd interviewguide på baggrund af en dialog med relevante ledere og medarbejdere, så I får spurgt hele vejen rundt om problematikken. Har du brug for sparring på jeres interviewguide, så kontakt Bente.

4: Saml informationerne, og præsenter dem for den gruppe af medarbejdere, der har været involveret i de konkrete cases

Efter interviewfasen samlede vi den indsamlede viden, så hovedproblematikker og anbefalinger blev tydelige.

Vi samlede derefter de medarbejdere, der havde været involveret i de 10 konkrete forløb, og præsenterede resultaterne for dem.

Der blev i denne fase lagt vægt på, at de medarbejdere, der havde arbejdet med de udvalgte cases, ikke skulle forklare eller forsvare, men at vi alene skulle bruge casene til at se på, hvad vi kunne lære, så vi FREMOVER kunne skabe rammerne for flere vellykkede praktikker. Vi udvalgte på dette møde de centrale problematikker, som vi ville præsentere for sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter på en udviklingsdag for medarbejdere i henholdsvis Guldborgsund og Lolland kommuner.

To do: Tematisér svarene, og præsentér dem for de medarbejdere, der konkret har været involveret i de udvalgte cases. Hav fokus på, hvad I fremover kan lære af de udvalgte cases og den information, I har fået fra jeres samarbejdspartnere. Hvis I ønsker at dele jeres viden og overvejelser med en større personalegruppe, udvælges de problematikker, I vil gå videre med.

5: Præsentér de centrale problematikker for de medarbejdere, der arbejder med den pågældende problematik

På udviklingsdagen blev resultaterne præsenteret, og deltagerne drøftede derefter, hvordan de fremover kan få flere vellykkede praktikker.

To do: Præsentér resultaterne, og lav foraer, hvor medarbejderne på baggrund af den opnåede viden kan drøfte mulighederne for at styrke indsatsen fremover. Mangler du idéer til, hvordan I kan præsentere materialet på en let og overskuelig måde, så kontakt Bente.

6: Nye tiltag udvælges og implementeres

Udviklingsdagens drøftelser pegede på en række tiltag, der fremover kunne tage højde for de udfordringer og løsninger, som virksomhederne havde peget på. Ledelsen arbejdede efterfølgende med at implementere de centrale tiltag i de to jobcentre.

To do: På baggrund af de fælles drøftelser udvælger ledelsen de tiltag, man ønsker at sætte i værk for at styrke indsatsen fremover, og implementerer dem i daglig drift.

Metoden med læringscases har vist sig som en brugbar metode til at udvikle på indsatsen. Efter et forløb, hvor nye tiltag sættes i værk, kan man igen starte læringscase-modellen for at undersøge, hvordan de nye tiltag fungerer og her inddrage viden og erfaring fra samarbejdspartnere.

Har du spørgsmål til læringscases? Vi hjælper gerne.

At arbejde med læringscases er ikke nødvendigvis ligetil. Kontakt gerne Bente for at høre mere om vores erfaringer, som I kan bruge direkte i jeres arbejde. Er I interesserede i et samarbejde med os om jeres indsats for dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet, så kontakt os. Det kan være et oplæg, undervisning eller som samarbejdspartnere i et projekt.

Viden og baggrund

Samarbejde skaber resultater

Et tæt samarbejde mellem jobcenter, konsulenter og virksomheden gør en stor forskel. Dyk ned i Cabis anbefalinger til det gode samarbejde

Læs mere

Få hjælp til borgerens udfordringer af en sundhedsfaglig medarbejder – ude i virksomheden

Mange ledige fra kanten har psykiske og fysiske udfordringer, der spænder ben for dem, når de skal i gang i en virksomhed. Få en sundhedsfaglig medarbejder med ud i virksomheden, og modtag konkret hjælp til borgerens udfordringer. Det giver et bedre forløb på flere punkter.

Læs mere