Min Plan

Min Plan er borgerens og jobcentrets samlede redskab for den beskæftigelsesrettede indsats. Heri beskrives beskæftigelsesmål og indholdet af indsatsen. Min plan skal så vidt muligt rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret skal løbende opdatere Min Plan i takt med, at selve indsatsen revideres.

Love

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 9.

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1180 af 25/11 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 8

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvem er omfattet af Min Plan
 2. Hvornår skal Min Plan udarbejdes
 3. Hvad skal Min Plan indeholde
 4. Min Plan på jobnet
 5. Procedure og underskrift
 6. Min Plan og klagemulighed

1. Hvem er omfattet af Min Plan

Alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsloven – ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, og førtidspensionister – skal have udarbejdet Min plan inden den beskæftigelsesrettede indsats iværksættes.

Udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, er ikke direkte omfattet af reglerne om Min Plan, men det er muligt at anvende Min plan for denne målgruppe. I så fald kan man i integrationskontrakten henvise til den beskæftigelsesrettede indsats, som den er beskrevet i Min plan.

2. Hvornår skal Min Plan udarbejdes

Jobcentret skal udarbejde Min Plan sammen med borgeren, inden den beskæftigelsesrettede indsats iværksættes. For dagpengemodtager påbegynder a-kassen udarbejdelsen af Min Plan sammen med den ledige i forbindelse med cv-samtalen senest 2 uger efter tilmelding som arbejdssøgende på jobnet.

3. Hvad skal Min Plan indeholde

 Overordnet set skal Min plan altid indeholde

 • Beskæftigelses- eller uddannelsesmålet for den enkelte.
 • Den beskæftigelsesrettede indsats og de eventuelle beskæftigelsestilbud, som indgår i Min plan.
 • For personer langt fra arbejdsmarkedet skal det også anføres, hvilke andre aktiviteter der kan bidrage til at stabilisere personens fysiske, psykiske og sociale situation, så den ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsen.

For arbejdsmarkedsparate ledige vil Min plan typisk være relativt kortfattet, mens den for mere udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet vil være længere. For denne gruppe bør planen uddybe, hvilke barrierer der skal overvindes, og hvilke delmål der skal nås undervejs inklusive en eventuel sideløbende social indsats.

Forskellige plantyper for de forskellige målgrupper

Det nærmere indhold i Min plan er derudover tilpasset de forskellige målgrupper – i form af forskellige plantyper:

 • Min jobplan for ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere*, samt revalidender
 • Uddannelsesplanen med uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere*
 • Aftale om opfølgning for sygedagpengemodtagere i kategori 2
 • Rehabiliteringsplanen for sygedagpengemodtagere i kategori 3, samt for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Plan for øvrige indsatser for de øvrige målgrupper, bl.a. ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister

*Herunder integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

For borgeren vil det altid være Min plan uanset underkategori. Hvis borgeren skifter målgruppe – og plantype – vil indsatsen og eventuelle beskæftigelsestilbud automatisk blive videreført i den nye plantype.

Min plan skal så vidt muligt rettes mod områder med behov for arbejdskraft. Jobcenteret kan dog vurdere, at personen skal have et tilbud, der retter sig mod andre arbejdsområder. I så fald skal det begrundes i Min plan.

Hvis målet med Min plan for ledige fremgår af personens cv og retter sig mod områder med mangel på arbejdskraft, kan Min Plan blot henvise til beskæftigelsesmålet.

4. Min Plan på jobnet

Når Min Plan er udarbejdet eller revideret, gør jobcenteret planen tilgængelig digitalt via Jobnet, så borgeren via ”Min Side” løbende kan følge med i og kommentere planens indhold.

Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere har pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for tilbud, eventuelle test og andet indhold i Min Plan digitalt på Jobnet.

For de øvrige målgrupper gælder det, at jobcentret skal udlevere eller sende planen til borgeren pr. brev og samtidig gøre den tilgængelig på jobnet.dk. Borgeren kan herefter kvittere for plan og tilbud ved at kvittere på jobnet.dk, underskrive og returnere en kopi til jobcenteret, eller sende besked med digital post om, at personen har modtaget og læst plan og tilbud.

5. Procedure og underskrift

Jobcentret udarbejder Min Plan i samarbejde med borgeren. Hvis borgeren ikke er enig i planens udformning, fastlægger jobcentret som myndighed ensidigt indholdet. Om borgeren underskriver planen eller ej har ikke betydning for gyldigheden af Min Plan. Underskriften fungerer blot som kvittering for, at borgeren har gjort sig bekendt med indholdet. Hvis borgeren ikke ønsker at underskrive, kan den pågældende i stedet give jobcentret besked, som noterer det i sagen.

Min plan skal løbende revideres, hvis forudsætningerne eller indsatsen ændres undervejs. Den skal være skriftlig og sendes/udleveres til den enkelte borger, også hver gang en ny revideret version udarbejdes.

Hvis jobcentret som et led i Min Plan har besluttet af iværksætte et beskæftigelsestilbud, kan tilbuddet tidligst igangsættes med en startdato mere end 8 dage efter, at tilbuddet er gjort tilgængeligt på jobnet. Hvis tilbuddet er givet i forbindelse med en samtale eller ved, at personen er gjort opmærksom på tilbuddets startdato på anden vis, f.eks. ved brev eller telefon, kan det dog igangsættes på et tidligere tidspunkt.

For personer, der har ret og pligt til tilbud, kan jobcenteret, under hensyn til personens mulighed for at kunne påbegynde tilbuddet rettidigt, sende en revideret Min Plan til personen uden forudgående samtale. Jobcenteret skal forinden have forsøgt telefonisk at orientere personen om tilbuddet og om fremsendelsen af Min Plan.

At jobcentret har udarbejdet Min plan inden indsatsen iværksættes, opfattes som en garanti for, at grundlaget for den konkrete indsats er i orden.  Hvis jobcenteret derimod har undladt at udarbejde Min Plan, opfattes det som udgangspunkt som en væsentlig mangel i sagsbehandlingen. Det kan medføre, at afgørelser om tilbud m.v. senere bliver sendt retur til jobcenteret som ugyldige af ankeinstanserne.

6. Min Plan og klagemulighed

Hvis borgeren ikke er enig i udformningen af Min Plan, har personen mulighed for at klage over afgørelser om indholdet af Min plan til Ankestyrelsen. Personen kan ikke klage over planen i sig selv, men fx over en afgørelse om et bestemt beskæftigelsestilbud, hvor personen ikke er enig.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.