Min Plan

Min Plan er borgerens og jobcentrets samlede redskab for den beskæftigelsesrettede indsats. Heri beskrives beskæftigelsesmål og indholdet af indsatsen. Min plan skal så vidt muligt rettes mod områder med mangel på arbejdskraft. Jobcentret skal løbende opdatere Min Plan i takt med, at selve indsatsen revideres.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvem er omfattet af Min Plan
 2. Hvornår skal Min Plan udarbejdes
 3. Hvad skal Min Plan indeholde
 4. Min Plan digitalt på jobnet
 5. Procedure
 6. Min Plan og klagemulighed

1. Hvem er omfattet af Min Plan

Alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsloven – ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, personer i fleksjob og på ledighedsydelse, personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, og førtidspensionister – skal have udarbejdet Min plan.

Udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, er ikke direkte omfattet af reglerne om Min Plan, men det er muligt at anvende Min plan for denne målgruppe. I så fald kan man i integrationskontrakten henvise til den beskæftigelsesrettede indsats, som den er beskrevet i Min plan.

2. Hvornår skal Min Plan udarbejdes

Jobcentret skal udarbejde Min Plan sammen med borgeren, inden den beskæftigelsesrettede indsats iværksættes. For dagpengemodtager påbegynder a-kassen udarbejdelsen af Min Plan sammen med den ledige i forbindelse med cv-samtalen senest 2 uger efter tilmelding som arbejdssøgende på jobnet.

3. Hvad skal Min Plan indeholde

 Overordnet set skal Min plan altid indeholde

 • Job- og/eller uddannelsesmålet for den enkelte, inklusive eventuelle delmål.
 • Aftaler om og krav til jobsøgning
 • Den beskæftigelsesrettede indsats og de eventuelle beskæftigelsestilbud, som indgår i Min plan.
 • For personer langt fra arbejdsmarkedet skal det også anføres, hvilke andre aktiviteter der kan bidrage til at stabilisere personens fysiske, psykiske og sociale situation, så den ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsen.
 • Øvrige aftalte indsatser
 • Status på igangsatte indsatser

For jobparate ledige kan Min plan være relativt kortfattet, mens den for mere udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet vil være længere. For denne gruppe bør planen uddybe, hvilke barrierer der skal overvindes, og hvilke delmål der skal nås undervejs inklusive en eventuel sideløbende social indsats.

Forskellige plantyper for de forskellige målgrupper

Det nærmere indhold i Min plan er derudover tilpasset de forskellige målgrupper – i form af forskellige plantyper:

 • Min jobplan for ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere*, samt revalidender
 • Uddannelsesplanen med uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere*
 • Aftale om opfølgning for sygedagpengemodtagere i kategori 2
 • Rehabiliteringsplanen for sygedagpengemodtagere i kategori 3, samt for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Plan for øvrige indsatser for de øvrige målgrupper, bl.a. ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister

*Herunder overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

For borgeren vil det altid være Min plan uanset underkategori. Hvis borgeren skifter målgruppe – og plantype – vil indsatsen og eventuelle beskæftigelsestilbud automatisk blive videreført i den nye plantype.

Min plan skal så vidt muligt rettes mod områder med behov for arbejdskraft. Jobcenteret kan dog vurdere, at personen skal have et tilbud, der retter sig mod andre arbejdsområder. I så fald skal det begrundes i Min plan.

4. Min Plan digitalt på jobnet

Når Min Plan er udarbejdet eller revideret, gør jobcenteret planen tilgængelig digitalt via Jobnet, så borgeren via ”Min Side” løbende kan følge med i og kommentere planens indhold.

Alle, som har fået en Min Plan, har som udgangspunkt pligt til at gøre sig bekendt med tilbud, eventuelle test og andet indhold i Min Plan digitalt på Jobnet, medmindre de på grund af særlige forhold som fx meget ringe it-kundskaber er fritaget fra digital post eller fra at mestre Min Plan digitalt på Jobnet.

Hvis de er fritaget, skal jobcentret udlevere eller sende planen til borgeren og samtidig gøre den tilgængelig på jobnet.dk. 

5. Procedure 

Jobcentret udarbejder Min Plan i samarbejde med borgeren. Hvis borgeren ikke er enig i planens udformning, fastlægger jobcentret som myndighed ensidigt indholdet. 

Min plan skal løbende revideres, hvis forudsætningerne eller indsatsen ændres undervejs. 

At jobcentret har udarbejdet Min plan inden indsatsen iværksættes, opfattes som en garanti for, at grundlaget for den konkrete indsats er i orden.  Hvis jobcenteret derimod har undladt at udarbejde Min Plan, opfattes det som udgangspunkt som en væsentlig mangel i sagsbehandlingen. Det kan medføre, at afgørelser om tilbud m.v. senere bliver sendt retur til jobcenteret som ugyldige af ankeinstanserne.

6. Min Plan og klagemulighed

Hvis borgeren ikke er enig i udformningen af Min Plan, har personen mulighed for at klage over afgørelser om indholdet af Min plan til Ankestyrelsen. Borgeren kan ikke klage over planen i sig selv, men fx over en afgørelse om et bestemt beskæftigelsestilbud, hvor borgeren ikke er enig. Borgeren skal modtage selvstændige afgørelser om beskæftigelsetilbud via digital post med klagevejledning.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 8

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 8

Relateret indhold >>

Kontaktforløb

Med den forenklede beskæftigelsesindsats er der ikke længere stramme proceskrav til, hvor ofte der skal være opfølgende samtaler i jobcentret.

Læs mere

Metodehåndbog

Guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres.

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere

Arbejder du inden for kontanthjælpsområdet, kan du her på siden finde fakta og inspiration til effektive indsatser for udsatte på kontanthjælpsområdet.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.