Sygedagpenge

Læs om reglerne for at modtage sygedagpenge (eller for en arbejdsgiver: sygedagpengerefusion) under sygdom.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Anne

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Som hovedregel skal man opholde sig lovligt i Danmark, og ens indtægter skal beskattes her i landet. Man kan i særlige tilfælde være berettiget til sygedagpenge fra Danmark, selv om man opholder sig i udlandet.

For at være berettiget til sygedagpenge skal man opfylde et såkaldt beskæftigelseskrav, som indebærer en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Se også Samarbejdspartnere i sygedagpengeopfølgningen og Opfølgning på sygemeldte.

For at få ret til sygedagpenge under sygdom skal man som hovedregel opholde sig lovligt i Danmark, og ens indtægter skal beskattes her i landet.

Men man kan opholde sig i udlandet og være berettiget til sygedagpenge fra Danmark, hvis:  

  • Et rekreationsophold er lægeligt anbefalet
  • Et behandlingsophold er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller sygehuset
  • En hjemrejse har måttet udskydes af helbredsmæssige grunde
  • Personen som følge af en udstationering, EF-forordning 883/2004, eller en aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning.

Personer, hvis indtægter ikke beskattes her i landet, kan have ret til sygedagpenge fra Danmark, hvis de som følge af en udstationering, EF-forordning 883/2004, eller en aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning.

Personer med ophold her i landet, der er berettiget til sygedagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land, har ikke ret til sygedagpenge fra Danmark.

Man skal opfylde et såkaldt beskæftigelseskrav og have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet for at være berettiget til sygedagpenge. Det vil sige:

Beskæftigelseskravet

For lønmodtagere gælder, at arbejdsgiveren skal udbetale sygedagpenge eller løn under sygdom de første 30 dage af sygeperioden, hvis man opfylder et krav om 8 ugers og mindst 74 timers uafbrudt beskæftigelse hos denne arbejdsgiver umiddelbart op til sygemeldingen. Herefter overgår udbetalingen af sygedagpenge til kommunen.

En lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, når den pågældende er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer, inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold.

Ledige opfylder beskæftigelseskravet, hvis de var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fra en a-kasse, umiddelbart før sygemeldingen.

Uddannelsessøgende skal have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller være elev i en lønnet praktik.

Selvstændige opfylder beskæftigelseskravet, hvis de har udøvet selvstændig virksomhed i mindst 6 måneder inden for de seneste 12 måneder, heraf 1 måned umiddelbart inden sygemeldingen.

Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, er undtaget fra det almindelige beskæftigelseskrav.

Personer ansat i fleksjob er undtaget fra det almindelige beskæftigelseskrav.

Uarbejdsdygtighed

For at være berettiget til sygedagpenge skal man være uarbejdsdygtig i forhold til sit aktuelle arbejde og i forhold til arbejde, som arbejdsgiveren ellers har mulighed for at anvise.

En person kan fx ikke anses for uarbejdsdygtig, hvis den pågældende på grund af en beskadiget fod er afskåret fra at varetage sine daglige funktioner med udbringning af post, men godt kan varetage andre administrative arbejdsopgaver, som anvises af arbejdsgiveren.

Årsagen til uarbejdsdygtigheden skal være sygdom. Man har ikke ret til sygedagpenge, hvis ens uarbejdsdygtighed skyldes sociale problemer eller fx et handicap.

Omvendt er der tilstande, der ikke helt kan regnes som sygdom, men som alligevel kan give ret til sygedagpenge, fx knuste briller, tandbehandling, organdonation, graviditet uden for livmoderen, smittefare i forbindelse med et bestemt erhverv m.v.

Såvel arbejdsgiver som kommune kan forlange lægelig dokumentation for sygdom og helbredstilstand. Det er i sidste ende kommunen, der afgør, om betingelserne er opfyldt.
Hvis kommunen vurderer, at der er tale om delvis uarbejdsdygtighed, kan der være ret til nedsatte dagpenge.

Læs mere under Delvis uarbejdsdygtighed.

Læs mere om uarbejdsdygtighed efter en længere sygeperiode under Afklaringsmuligheder.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1091 af 1/6 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Vejledninger

  • Arbejdsdirektoratets vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25.6.2008 kap. 10, 12, 13, 14 og 15
  • Styrelse for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 10374 af 16/12 2014 om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9330 af 10/6 2020 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb.

Skrivelser

  • Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings skrivelse nr. 10233 af 17/12 2019 om, hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt.

Relateret indhold >>

Sygedagpenge

Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere

Lovstof inden for sygedagpengeområdet

Få overblik over lovstoffet på sygedagpengeområdet.

Læs mere

Spørg Cabi

Gratis service for virksomheder og jobcentre.

Læs mere

Spørg Anne

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Anne.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.