Reglerne for fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. 

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Hvis en ansat har mere end 6 år til folkepensionsalderen, skal følgende betingelser være opfyldt, for at medarbejderen kan blive ansat i et fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads:

 • Medarbejderen skal have været ansat på særlige vilkår eller under de sociale kapitler i mindst 12 måneder. Se gode råd til at fastholde. Betingelsen bortfalder dog, hvis medarbejderen falder ind under undtagelsesbestemmelserne.
 • En skriftlig aftale er udarbejdet mellem virksomheden og medarbejderen, hvoraf det fremgår, hvilke funktioner den ansatte har svært ved at udføre, og hvilke konkrete skånebehov der er aftalt.
 • Virksomheden har dokumenteret, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Med et ustøttet job forstås en ansættelse uden løntilskud.

Medarbejderen skal endvidere opfylde betingelserne for fleksjob.

De sociale kapitler

I overenskomstens sociale kapitler er der mulighed for at fravige overenskomstens aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Det kan fx dreje sig om, at:

 • virksomhed og medarbejder aftaler at ændre arbejdsopgaverne
 • medarbejderen går ned i tid
 • der bliver taget nogle særlige hensyn, som fx at undgå tunge løft, krævende kundekontakt, skiftende arbejdstider eller lignende.

Virksomheder, der ikke har tegnet overenskomst eller har en overenskomst uden sociale kapitler, er stadig forpligtet til selv at forsøge at fastholde medarbejderen.

I sådanne tilfælde er der tale om ansættelse på særlige vilkår, som svarer til, hvad der ville kunne aftales efter de sociale kapitler i overenskomsten.

Ansættelse på særlige vilkår anvendes i tilfælde, hvor:

 • der ikke findes en overenskomst
 • overenskomsten ikke indeholder et socialt kapitel
 • de sociale kapitler i overenskomsten ikke er tilstrækkeligt udfyldt.

Skriftlig dokumentation

Tiltagene skal løbende dokumenteres skriftligt, så de kan anvendes, hvis der bliver behov for at søge om fastholdelsesfleksjob.

Det er derfor vigtigt at orientere arbejdsgivere om vigtigheden af at dokumentere indsatser, hvor de sociale kapitler anvendes for at opnå bestemte skånehensyn.

-

Tiltagene kan dokumenteres gennem mødereferater, notater i personalemappen eller lignende. Dokumentationen skal indeholde en beskrivelse af:

 • hvilke funktioner medarbejderen har vanskeligt ved at udføre
 • hvilke tiltag og skånehensyn, der er aftalt.

Undtagelser fra 12-månedersreglen

Hvis en medarbejder bliver udsat for akut alvorlig sygdom, et ulykkestilfælde eller lignende, kan jobcentret gøre en undtagelse fra 12-månedersreglen og bevilge et fleksjob på virksomheden, hvis medarbejderen i øvrigt opfylder betingelserne for et fleksjob.

Det kan fx dreje sig om:

 • sygdom som følge af et alvorligt trafikuheld eller arbejdsskade.
 • Der kan også være tale om en alvorlig og fremadskridende sygdom som fx sclerose.

Det skal i situationen være åbenlyst, at medarbejderen har følger, så det ikke er muligt for virksomheden selv at iværksætte, hvad der skal til for at fastholde medarbejderen.

Jobcentret skal vurdere konkret fra sag til sag, om en akut opstået skade eller sygdom er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, og der dermed er grundlag for at bevilge et fleksjob.

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre.

Find dit lokale jobcenter

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om fastholdelsesfleksjob?

Så du velkommen til at tage kontakt til vores konsulenter med ekspertviden om fleksjob.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Bevilling af fleksjob

Bevilling af fleksjob handler bl.a. om at fastlægge den effektive arbejdstid, som en person ansat i fleksjob kan udøve. Forud for bevillingen kræves det, at en rehabiliteringsplan er udarbejdet.

Læs mere om bevilling af fleksjob
Viden og baggrund

Etablering af fleksjob

Når der skal etableres et fleksjob, skal du sikre, at virksomheden kan tage de nødvendige skånehensyn til den ansatte i jobbet. Praktik og brug af mentor er hjælpsomme værktøjer på vej til et godt fleksjob.

Læs mere om, hvordan du etablerer fleksjob
Viden og baggrund

Følg op på fleksjob

Jobcentret har pligt til at følge op på et fleksjob. Opfølgningen skal foregå ved en personal samtale, hvor der er fokus på udviklingsperspektiverne i fleksjobbet.

Læs mere om opfølgningen
Viden og baggrund

Ny & gammel fleksjobordning

Nogle fleksjobansatte er ansat under fleksjobordningen, som den så ud før 2013. Hvis en person, bevilget fleksjob efter den gamle ordning, får et nyt fleksjob, overgår vedkommende til de gældende fleksjobregler.

Læs mere om den gamle og nye ordning