Sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed

Hvis en borger er delvist uarbejdsdygtig på grund af sygdom, er vedkommende berettiget til nedsatte sygedagpenge.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Anne

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

  1. Reglerne for lønmodtagere
  2. Reglerne for selvstændige
  3. Særlige regler for ledige
  4. Jobcentrets opfølgning
  5. Hvis arbejdsevnen er varigt nedsat

For at være berettiget til sygedagpenge eller, for arbejdsgiveres vedkommende, til sygedagpengerefusion, skal en række grundlæggende betingelser være opfyldt. Få mere at vide under Sygedagpenge.

En af betingelserne er, at personen er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Hvis personen ikke er fuldt uarbejdsdygtig, kan den pågældende være berettiget til nedsatte sygedagpenge. I så fald skal kommunen vurdere, at personen kun kan bestride sit arbejde delvist.

1. Reglerne for lønmodtagere

En lønmodtager får udbetalt nedsatte sygedagpenge, som svarer til det antal timer, lønmodtageren er fraværende på grund af sygdom. Uarbejdsdygtigheden skal dog mindst medføre et fravær på 4 timer om ugen, inklusive transport og ventetid ved ambulant behandling. (Denne regel gælder dog ikke for fleksjobbere ansat efter 1.1.2013 – her kan én times fravær være nok.) Nedsættelse af arbejdsmængden giver ikke ret til nedsatte sygedagpenge, hvis det ikke også medfører en nedsættelse af arbejdstiden på mindst 4 timer pr. uge. Fuld arbejdsdygtighed på visse dage udelukker ikke ret til nedsatte sygedagpenge.

Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive vurderet delvist uarbejdsdygtig, at den pågældende går hjem før tid eller møder senere. Kommunen skal forinden have skønnet, at den pågældende kun kan bestride arbejdet delvist.

Der gælder en undtagelse for lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke kan/vil tage den sygemeldte delvist tilbage. I disse tilfælde udbetales fulde sygedagpenge eller fuld refusion til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom.

2. Reglerne for selvstændige

En selvstændig kan få nedsatte sygedagpenge, hvis kommunen skønner, at den pågældende højst kan udføre 1/4 eller halvdelen af sit normale arbejde. Bemærk, at halvdelen af det normale arbejde udregnes ud fra den faktiske arbejdstid: Hvis den selvstændige har arbejdet 60 timer om ugen, er der ret til sygedagpenge, hvis kommunen skønner, at den pågældende kun kan arbejde 20 timer om ugen. Hvis jobcentret vurderer, at den selvstændige kan udføre mere end halvdelen af sit normale arbejde, er der ikke ret til sygedagpenge.

3. Særlige regler for ledige

For delvist sygemeldte ledige beregnes sygedagpengene som om de var fuldt uarbejdsdygtige. Begrundelsen er, at de som delvist uarbejdsdygtige ikke har ret til supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

4. Jobcentrets opfølgning

Jobcenteret i kommunen følger op på de sygemeldte. Jobcenteret har pligt til løbende ved hver opfølgning at vurdere, om den pågældende kan genoptage arbejdet. Et af formålene med opfølgningsindsatsen er at fremme den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdspladsen. Hovedreglen er, at jobcentret ved første opfølgning senest 8 uger efter første sygedag tager kontakt til arbejdspladsen og indgår i en dialog om muligheden for at den sygemeldte kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

Jobcentret skal inddrage den sygemeldte i forløbet og informere om, at arbejdsgiveren kontaktes. Jobcenteret skal som udgangspunkt forsøge at blive enig med medarbejderen og arbejdsgiveren om, hvornår og i hvilket omfang arbejdet skal genoptages. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan jobcenteret træffe afgørelse om nedsatte sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed, hvis der efter jobcentrets vurdering er mulighed for, at den sygemeldte vender gradvis tilbage til arbejdet.

Såfremt arbejdsgiveren alligevel ikke tilbyder beskæftigelse svarende til de timer, personen skønnes at være arbejdsdygtig, beregnes sygedagpengene til personen eller refusionen til arbejdsgiver som om han eller hun var fuldt uarbejdsdygtig.

5. Hvis arbejdsevnen er varigt nedsat 

Hvis den sygemeldte ikke kan forventes at genvinde arbejdsevnen i det nuværende job, kan der ikke ydes nedsatte sygedagpenge som varig kompensation for tab af indtægt. I en sådan situation bør man overveje at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet for at afklare, om personen skal visiteres til fleksjob, ressourceforløb, eller om der skal påbegyndes sag om førtidspension.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Vejledninger

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9330 af 10/6 2020 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb, pkt. 3
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9208 af 21/3 2023 om visitation og opfølgning i sygedagpengesager, pkt. 4

Relateret indhold >>

Sygedagpenge

Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere

Lovstof inden for sygedagpengeområdet

Få overblik over lovstoffet på sygedagpengeområdet.

Spørg Cabi

Gratis service for virksomheder og jobcentre.

Læs mere

Spørg Anne

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Anne.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.