Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension samt i visse sager om sygedagpenge. Den består af to dele: en forberedende del og en indsatsdel.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Hvem er omfattet af reglerne om rehabiliteringsplanen?
 2. Rehabiliteringsplanens forberedende del – herunder lægeerklæringen
 3. Rehabiliteringsteamets indstillinger
 4. Rehabiliteringsplanens indsatsdel

1. Hvem er omfattet af reglerne om rehabiliteringsplanen?

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal anvendes

 • i alle afgørelser om ret til revalidering
 • i alle sager om jobafklaringsforløb*
 • i alle sager om fleksjob, ressourceforløb, og førtidspension**
 • i alle sager om tilskud til selvstændig erhvervsdrivende med begrænset arbejdsevne
 • i sygedagpengesager visiteret til kategori 3

*Hvis sagen inden overgangen til jobafklaringsforløb allerede har været på møde i rehabiliteringsteamet i forbindelse med visitation af sygedagpengesagen til kategori 3, kan sagen fortsætte direkte videre i et jobafklaringsforløb.

**Oplagte sager om førtidspension er undtaget.

2. Rehabiliteringsplanens forberedende del – herunder lægeerklæringen

Rehabiliteringsplanens forberedende del beskriver og dokumenterer personens situation, og planen udgør en forberedelse til rehabiliteringsteamets behandling af sagen.  Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde:

 • Personens uddannelses- og beskæftigelsesmål.
 • En beskrivelse af den enkelte persons beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder.
 • Den praktiserende læges vurdering af personens helbredsmæssige situation i forhold til at kunne arbejde, som sker på baggrund af en konsultation.

Rehabiliteringsplanen skal endvidere indeholde oplysninger om kommunens hidtidige beskæftigelsesrettede indsats for borgeren samt kommunens hidtidige sociale indsats for borgeren og borgerens familie, herunder en beskrivelse af indhold, formål og varighed.

Jobcentret udarbejder rehabiliteringsplanen i samarbejde med personen for at medvirke til, at personen har ejerskab til sin egen sag. Den forberedende del af planen er alene beskrivende og dokumenterende. Der udarbejdes ikke en egentlig indstilling til brug for rehabiliteringsteamets behandling af sagen.

Lægeerklæringen – LÆ 265

Jobcentret skal, som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del, indhente borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred, i forhold til at kunne arbejde. Erklæringen skal indeholde følgende:

 • Lægens oplysninger om relevante helbredsforhold, der har betydning for vurderingen af, hvordan borgeren kan hjælpes i job eller uddannelse eller bevare beskæftigelsen i sin selvstændige virksomhed.
 • Særlige hensyn, herunder hvilke særlige hensyn det på grund af borgerens helbredsforhold vil være nødvendigt at tage i det videre forløb.
 • Lægens kommentarer til borgerens eget perspektiv på helbred og arbejde.
 • Andre forhold, der kan have betydning for arbejde eller uddannelse, herunder sociale forhold, misbrug m.v. eller andre supplerende oplysninger, der bidrager til at belyse sagen yderligere.

I sygedagpengesager, hvor borgeren overgår til jobafklaringsforløb, og sygedagpengesager, hvor borgeren er visiteret til kategori 3, kan lægeattesten samt øvrige relevante helbredsoplysninger til brug for den første opfølgningssamtale anvendes, hvis kommunen vurderer, at dokumentationen er tilstrækkelig.

3. Rehabiliteringsteamets indstillinger

Rehabiliteringsteamets opgave er forskellig afhængig af, hvilken type sag, der er tale om:

 • I sager om fleksjob, ressourceforløb, og førtidspension skal det ikke fremgå af planens forberedende del, hvad personen bør visiteres til. Det er derfor teamets opgave ud fra en helhedsvurdering at indstille til, om personen skal tilbydes et fleksjob, visiteres til et ressourceforløb, have påbegyndt sag om førtidspension, eller blot tilbydes en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Indstillingen skal underbygges af den relevante dokumentation og begrundelse.
 • I sager om tilskud til selvstændige erhvervsdrivende med begrænset arbejdsevne skal teamet vurdere, om betingelserne er opfyldt. Den efterfølgende indstilling skal dokumenteres og begrundes.
 • I sager om jobafklaringsforløb og sygedagpengesager visiteret til kategori 3 er visitationen afgjort på forhånd. Rehabiliteringsteamets opgave er at komme med en indstilling om selve indsatsen, som kan danne baggrund for udarbejdelsen af rehabiliteringsplanens indsatsdel. Det sidstnævnte gælder også for sager, hvor teamet vurderer, at borgeren bør tilbydes et ressourceforløb.

Rehabiliteringsteamet har ikke beslutningskompetence og træffer derfor ikke afgørelser. Teamets indstillinger i rehabiliteringsplanen er udgangspunkt for de afgørelser, som jobcentret (eller en anden ansvarlig forvaltning) skal træffe. Hvis jobcentret ikke er enig i rehabiliteringsteamets indstilling, skal sagen forelægges for teamet på ny.

4. Rehabiliteringsplanens indsatsdel

Denne del skal som sagt udarbejdes i sager om ressourceforløb, jobafklaringsforløb og sygedagpengesager i kategori 3. Rehabiliteringsteamets indstilling skal danne grundlag for indsatsdelen, som den gennemgående og koordinerende sagsbehandler udarbejder i samarbejde med borgeren.

Rehabiliteringsplanens indsatsdel skal indeholde en fastsættelse af:

 • Borgerens konkrete mål om job eller uddannelse. Hvis det ikke er muligt, skal der fastsættes et overordnet mål for fx inden for hvilken branche eller jobfunktion borgeren vurderes at kunne komme i job eller uddannelse
 • Hvilke delmål, inden for de beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale områder, der skal føre til det overordnede beskæftigelsesmål, herunder en begrundelse for disse delmål
 • Konkrete tilbud eller andre aktiviteter m.v., der skal indgå i ressourceforløbet, jobafklaringsforløbet eller sygedagpengeindsatsen, herunder en beskrivelse af målet med indsatsen på kort sigt
 • Den løbende opfølgning i ressourceforløbet, herunder behovet for tilbud om mentor og en beskrivelse af mentorens rolle og opgaver.

Tilbud og aktiviteter m.v. samt opfølgning, skal fastlægges i rehabiliteringsplanens indsatsdel for en periode af mindst 6 måneder ad gangen. Planen skal opdateres løbende. Det skal desuden fremgå af planen, om det er jobcentret eller en anden forvaltning, der er ansvarlig for indsatsen.

Personen kan ikke klage over rehabiliteringsplanen eller rehabiliteringsteamets indstilling, men over de afgørelser, som jobcentret (eller anden forvaltning) træffer i forbindelse med indstilling og plan.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2408 af 13/12 2021 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

 

Relateret indhold >>

Nedsat arbejdsevne

Sammen hjælper vi folk med nedsat arbejdsevne i job. Få overblik over metoder og værktøjer, der virker i indsatsen for at fastholde og få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere

Dokumentation - et afgørende redskab

At dokumentere i en sag kan ofte synes som en stor arbejdsopgave, der fjerner fokus og ressourcer fra det egentlige socialfaglige arbejde.

Læs mere

Det gode ressourceforløb

Læs, hvad du skal være opmærksom på, når du som sagsbehandler planlægger et ressourceforløb sammen med borgeren.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.