Sygedagpengerefusion fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a)

Arbejdsgiver har mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko. For selvstændige erhvervsdrivende gælder §58a.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Anne

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Normalt udbetaler arbejdsgivere sygedagpenge eller løn under sygdom i medarbejderes første 30 fraværsdage af ethvert sygefravær. Selvstændige erhvervsdrivende er først berettiget til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygefravær, medmindre de har tegnet en frivillig forsikring.

Men hvis en medarbejder eller en selvstændig erhvervsdrivende har en væsentligt forøget risiko for sygefravær på grund af en kronisk eller langvarig lidelse, har arbejdsgiveren eller den selvstændige mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge allerede fra første fraværsdag, hver gang den pågældende lidelse er årsag til sygefravær.

For arbejdsgivere kaldes det en § 56-aftale, for selvstændige en § 58a-aftale.

Aftalen skal godkendes i jobcenteret og forudsætter en lægelig vurdering af, at lidelsen vil medføre mindst 10 fraværsdage på et år.

I det følgende uddybes:

  1. 56-aftalen for arbejdsgivere og lønmodtagere
  2. 58a-aftalen for selvstændige
  3. Aftalens gyldighed og fornyelse

1. § 56-aftalen for arbejdsgivere og lønmodtagere

Hvem er omfattet?

Alle lønmodtagere har ret til at indgå en § 56-aftale, også personer under revalidering eller på førtidspension. Personer i fleksjob er undtaget, da de ved sygdom altid har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag.

Aftalen kan ikke bruges, når der er tale om en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og en medarbejder har faste ”sygedage”. Her må man i stedet undersøge muligheden for støtte via de sociale kapitler eller ansættelse i fleksjob.

Aftale ved kronisk eller langvarig lidelse

Aftalen kan indgås, når

  • der er tale om en kronisk eller langvarig lidelse, 
  • lidelsen i væsentligt omfang forøger pågældendes fraværsrisiko, og 
  • det skønnes, at personen vil have mindst 10 sygedage inden for 1 år på grund af lidelsen. 

Når kommunen skal vurdere, om aftalen skal godkendes, kan der indhentes en lægeerklæring fra pågældendes læge. Af erklæringen skal det fremgå, om lidelsen kan betegnes som kronisk eller langvarig, og lægen skal anslå det forventede fremtidige sygefravær. Lægen skal i den forbindelse lægge vægt på lidelsens art sammenholdt med arbejdets karakter.

Aftale ved indlæggelse eller behandling på sygehus mv.

Arbejdsgiveren skal normalt afholde sygedagpengeudgiften, hvis en medarbejder er fraværende på grund af indlæggelser eller ambulant behandling. I dette tilfælde kan arbejdsgiveren også indgå en § 56- aftale, der giver ret til refusion at sygedagpengene. Det er dog en betingelse, at indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet. Formålet er, at arbejdsgiveren ikke afholder sig fra at ansætte en medarbejder, der fx skal opereres kort efter ansættelsen.

Hvis aftalen indgås efter ansættelsen, kan den alligevel godkendes, hvis arbejdsgiveren forinden allerede har udbetalt sygedagpenge i 21 dage inden for de sidste 12 måneder for samme lidelse.

Indlæggelse eller behandling på andre typer af behandlingsinstitutioner end sygehuse er også omfattet, ligesom efterbehandling, kontrolundersøgelser og rekreation er det. Jobcenteret skal have dokumentation i form af lægeudtalelse og attestation fra behandlingsinstitutionen.

Hvis der er tale om en rekreationsperiode, skal læge eller sygehus særskilt attestere, at den er nødvendig.

2. § 58a-aftalen for selvstændige

Når en selvstændig erhvervsdrivendes sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, kan personen ansøge om og få godkendt en aftale med kommunen om ret til sygedagpenge fra første fraværsdag. Reglerne gælder for alle selvstændige, også revalidender, førtidspensionister, og selvstændige, der modtager tilskud til driften på grund af begrænsninger i arbejdsevnen.

Betingelserne for godkendelse er de samme som for aftalen mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Selvstændige er ikke omfattet af ordningen ved fravær på grund af indlæggelse eller behandling.

3. Aftalens gyldighed og fornyelse

Aftalen har virkning fra aftalens indgåelse og omfatter kun det bestående arbejdsforhold eller den selvstændiges aktuelle virksomhed. Tilbagedatering af en aftale, fx fra en sygeperiodes begyndelse, kan jobcenteret ikke godkende - aftalen kan dog godt indgås midt i en fraværsperiode.

Såfremt jobcenteret først modtager aftalen et stykke tid efter aftalens indgåelse, kan jobcenteret vælge at godkende aftalen med virkning fra modtagelsesdatoen.

Aftalen for lønmodtagere gælder for en medarbejder og en bestemt arbejdsgiver. Der skal derfor indgås en ny aftale, hvis personen skifter arbejdsplads. Det vil normalt kun være en formalitet, hvis den nye arbejdsplads er inden for samme branche eller arbejdsområde.

Hvis den selvstændige ændrer forhold omkring virksomheden, fx lukker firmaet og starter et nyt, skal der indgås en ny aftale mellem pågældende og kommunen. Hvis den nye virksomhed er af samme art og karakter som den tidligere, vil aftalen normalt kunne godkendes uden indhentelse af en ny lægeerklæring.

Når det gælder aftaler ved kronisk eller langvarig sygdom godkender jobcenteret aftalen for to år ad gangen og kan kun forny godkendelsen, hvis lidelsen har medført mindst 10 fraværsdage inden for det seneste år.

Jobcenteret kan dog se bort fra denne betingelse, hvis der hen imod udløbet af aftalen er sket en forværring af tilstanden, som har medført et stigende antal fraværsdage.

Det er ikke nødvendigt at indgå en ny aftale, hvis medarbejderen flytter til en anden kommune, mens aftalen er gældende.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Vejledninger

  • Arbejdsdirektoratets vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25/6 2008, pkt. 6.1, 30.1-30.3, kap. 21
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9330 af 10/6 2020 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

Relateret indhold >>

Sygedagpenge

Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere

Lovstof inden for sygedagpengeområdet

Få overblik over lovstoffet på sygedagpengeområdet.

Læs mere

Spørg Cabi

Gratis service for virksomheder og jobcentre.

Læs mere

Spørg Anne

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Anne.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.