Forlængelsesreglerne

Sygedagpengeretten gælder i udgangspunktet i de første 22 uger. Længerevarende sager skal derfor revurderes efter 22 uger. Hvis de ikke opfylder betingelserne for forlængelse, vil borgeren være berettiget til et jobafklaringsforløb med tilhørende ressourceforløbsydelse, så længe borgeren er sygemeldt.

Syv forlængelsesregler

Det er de syv forlængelsesregler, der afgør, om der kan ske forlængelse af sygedagpengene efter 22 uger (regnet fra udløbet af arbejdsgiverperioden på 30 dage). 

Sygedagpenge kan forlænges, når:

  1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

  2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Der kan forlænges op til 69 uger.

  3. Den sygemeldte er i gang med eller venter på lægebehandling, og den sygemeldte efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.

  4. Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Der kan forlænges, indtil der foreligger en afgørelse.

  5. Den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom, som er lægeligt dokumenteret. Der er ingen tidsmæssig begrænsning.

  6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Der kan forlænges, indtil der foreligger en afgørelse.

  7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag, eller det vurderes, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres, jf. 18, stk. 2, 2 i Lov om Social Pension. Der kan forlænges, indtil afgørelsen er truffet. 

Hvis sygedagpengene forlænges efter 22 uger

Bliver en borger forlænget efter de syv forlængelsesregler, kan borgeren blive på sygedagpenge som hidtil.

Der skal dog være et kontinuerligt fokus i opfølgningen på, om retten til forlængelse fortsat er tilstede. Herunder om borgeren evt. bør overgå til en anden forlængelsesregel, eller om retten til forlængelse er ophørt, så borgeren skal overgå til jobafklaringsforløb.

Hvis sygedagpenge ikke forlænges efter 22 uger

Kan borgerens sygedagpenge ikke forlænges efter reglerne, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb, der kan vare maksimalt to år ad gangen.

Ydelsen er på kontanthjælpsniveau uden hensyntagen til samlevers indtægt eller formue.

Viden og baggrund

Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs mere

Kontakt Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig videre i dit arbejde. Gratis service for alle jobcentre i hele landet. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere