Gør en indsats for at nedbringe antallet af afbrudte virksomhedsforløb

En del virksomhedsforløb for borgere fra kanten afbrydes før tid. Det er langtfra optimalt. Vi har talt med en række virksomheder om, hvilken indsats der skal til, før succesraten bliver højere. Ord som motivation og forberedelse går igen.

Ikke alle virksomhedsforløb ender i job. Men praktikken kan sagtens bringe borgeren videre mod job alligevel. I er måske blevet klogere på, hvilke rammer der skal til i et fremtidigt job, eller måske er I blevet mere afklarede på mulige jobfunktioner.

Men nogle virksomhedsforløb afbrydes i utide, og det sker typisk tidligt i processen. Ofte afbrydes forløbene af borgeren selv – samtidig kender virksomhederne ikke altid årsagen til, at indsatsen blev afbrudt. Det viser en undersøgelse hos 10 virksomheder.

Virksomhedsforløb, der bliver afbrudt i utide, er en stor udfordring i beskæftigelsesindsatsen. Det gælder både for de involverede virksomheder, for borgerne og for jobcentret.

Afbrudte forløb har konsekvenser for:

 • virksomheden, fordi den spilder kræfter og mister en rekrutteringsmulighed.
 • den ledige, fordi vedkommende kan få en oplevelse af ikke at lykkes. Desuden er han/hun ikke kommet nærmere et job, hvis forløbet afbrydes i utide.
 • jobcentret, fordi det nu skal starte forfra i indsatsen. Samtidig skal det håndtere en samarbejdspartner (virksomheden), der måske står frustreret tilbage.

Men hvad kan du som sagsbehandler eller jobkonsulent gøre, så borgerens forløb afsluttes med succes? I bedste fald et job, men uanset hvad en større afklaring af, hvad der skal til for at komme i job.

I projektet Rekruttering fra Kanten spurgte vi virksomhederne om deres erfaringer og idéer til løsning af netop denne udfordring. Her blev ord som manglende forventningsafstemning, kommunikation, opfølgning og motivation fremhævet som grunde til, at borgernes forløb blev afbrudt i utide.

Ved hjælp af virksomhedernes erfaringer fandt vi frem til en række initiativer, som kommunerne også vurderede kunne bidrage til at nedbringe antallet af afbrudte forløb. I Guldborgsund og Lolland kommuner havde flere områder brug for et løft. Det er dog vigtigt at understrege, at det vil være forskelligt fra jobcenter til jobcenter, hvilke initiativer der skal sættes fokus på og styrkes. Her kræver det en individuel undersøgelse og vurdering.

Forbered borgeren, og skab realistiske delmål

Et virksomhedsforløb kan afbrydes af virksomheden i utide. Men det kan også være den ledige, der ender med at sygemelde sig eller ikke møde op på arbejdspladsen. Her ligger der også et stort og løbende arbejde, så borgeren hele tiden føler sig motiveret til at deltage i virksomhedsforløbet.

1. Lav obligatoriske formøder med deltagelse af virksomhedskonsulent, sagsbehandler og borger, inden et virksomhedsforløb går i gang. Det giver mulighed for at dele relevant viden, så de rette rammer for forløbet kan skabes, og det fremmer, at der er enighed om mål og delmål.

2. Lav tydelige delmål for virksomhedsforløbet sammen med borgeren ved hjælp af SMART-modellen. Det gør det lettere at konkretisere målene og vurdere, om de er nået, når målene både er Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Opfyldes de fem kriterier, har du sammen med borgeren skabt nogle gode delmål.

3. Forbered borgeren på at kunne fortælle arbejdsgiver om ressourcer og barrierer, hvilket gør det muligt for arbejdsgiver at tage de nødvendige hensyn i virksomhedsforløbet. Drøft også med borgeren, hvem der bør vide hvad og hvorfor. Brug evt. teknikken med positive reformuleringer for at konkretisere skånebehov og finde mulige løsninger.

Når du sidder sammen med borgeren og taler om den forestående tid i virksomheden, så hav en dagsorden klar. På den måde kommer I hele vejen rundt i forberedelsen af den virksomhedsrettede indsats.

Dagsorden til samtalen med borgeren:
 • Formålet med den jobrettede indsats
 • Hvad forløbet kan bidrage til
 • Borgers tidligere erfaringer i virksomhedsforløb
 • Borgerens erhvervserfaring, skolegang og interesser samt andre ressourcer, som kan komme i spil, når han/hun står ude på arbejdspladsen
 • Borgerens ønsker til virksomhedsforløb
 • Eventuelle skånehensyn og brug for støtte
 • Timetal og progression i timetal
 • Borgerens aktive deltagelse i at finde et relevant virksomhedsforløb
 • Ønsker til geografisk placering af arbejdsplads
 • At udarbejde liste med fem ønsker til virksomhedsforløb
 • Hvorvidt der er indsatser, der skal koordineres, eksempelvis hvis borgeren sideløbende går til behandling af dårlig ryg
 • Hvad er aftalt, og hvem gør hvad.

Klæd virksomheden ordentligt på – fra start

Når en virksomhed tager imod en borger fra kanten, er det ikke ‘bare sådan lige’. Den skal klædes ordentligt på, så den kender sin rolle som praktikvært – især, hvis det er noget, den aldrig har prøvet før.

Virksomheden skal:

 • kende mål og delmål i virksomhedsforløbet.
 • vide, hvordan den bedst muligt modtager borgeren fra kanten, så han/hun får en god start, der giver motivation til at møde op igen dagen efter.
 • arbejde for progression i forløbet.
 • bruge sin ledelseskraft til at være klar og tydelig om forventningerne til den kommende medarbejder.
 • kunne beskrive, hvad der er gået godt og skidt i forløbet, så det bliver muligt at planlægge næste skridt.
-

Brug gerne følgende dagsorden til startmødet med virksomheden og borgeren:

Derudover er det afgørende at sikre, at der er en plan for løbende opfølgning, og at virksomheden aldrig må være i tvivl om, hvem den skal kontakte, hvis der opstår problemer. Vurdér allerede inden forløbets start, om der er tale om en ”bekymringssag” med risiko for et afbrudt forløb, som derfor skal prioriteres og følges ekstra tæt af virksomhedskonsulenten.

Afslut altid forløbet med arbejdsgiver – som minimum med en telefonsamtale. Her skal der være fokus på erfaringerne i forløbet, og om der er mulighed for et nyt samarbejde senere, hvis du finder det rette match.

Opfølgning, opfølgning, opfølgning

Når borgeren er kommet godt i gang i virksomhedsforløbet, skal der følges op på, hvordan det går. På den måde tages problemer og udfordringer i opløbet, og der er altid fokus på næste skridt frem mod lønnede timer. Opfølgning er derfor med til at sikre progression i borgerens forløb. Er der tale om en “bekymringssag”, kan der være behov for tættere opfølgning end normalt.

Er det tid til opfølgning, hvor både borger og arbejdsgiver deltager, så brug følgende dagsorden for at sikre problemløsning, progression og læring til det videre forløb:

 • Hvordan går det?
 • Hvilke arbejdsopgaver deltager borgeren i?
 • Er der arbejdsopgaver, der udføres selvstændigt?
 • Fremmøde
 • Hvordan fungerer borgeren socialt på arbejdspladsen?
 • Fungerer skånehensynene?
 • Mulighed for lønkroner
 • Evt. opnormering af timetallet
 • Evt. forlængelse
 • Aftaler til næste gang.

Hos Maribohallerne har de haft stor succes med at ansætte Lars i fleksjob. Blandet andet takket være løbende opfølgning i opstartsfasen. I dag kan Maribohallerne slet ikke undvære ham:

FAKTA: SÅDAN FIK VI VIRKSOMHEDERNES INPUT

 • Metode: Læringscase, interviews. Læs mere her
 • Hvem: Vi spurgte 10 virksomheder, der deltog i projekt Rekruttering fra Kanten, om deres erfaringer med afbrudte forløb.
 • Hvorfor: En del virksomheder oplever problemer med afbrudte forløb. Det er et problem. Afbrudte forløb sætter nemlig borgerens proces midlertidigt i stå, så han/hun ikke kommer nærmere arbejdsmarkedet – i denne omgang.
 • Resultat: Virksomhederne nævner flere forbedringsinitiativer ift. afbrudte forløb. Især lægges der vægt på, at der kan mangle både tilstrækkelig motivation, kommunikation, opfølgning og forberedelse, når en borger fra kanten deltager i et jobrettet forløb såsom praktik og lønnede timer.

Nysgerrig på at arbejde videre med at forhindre afbrudte forløb?

Bente ved rigtig meget om virksomhedsrettede forløb. Også når det gælder afbrudte forløb, der er en stor udfordring i mange jobcentre. Hun kan fortælle meget mere om samtalen med virksomhederne, og hvilke styrkede indsatser du med fordel kan fokusere på i dit jobcenter.

Få hjælp til borgerens udfordringer af en sundhedsfaglig medarbejder – ude i virksomheden

Mange ledige fra kanten har psykiske og fysiske udfordringer, der spænder ben for dem, når de skal i gang i en virksomhed. Få en sundhedsfaglig medarbejder med ud i virksomheden, og modtag konkret hjælp til borgerens udfordringer. Det giver et bedre forløb på flere punkter.

Læs mere

Brug læringscases til at styrke indsatsen i jobcentret

Vi kan lære rigtig meget af erfaringer. Vores egne eller andres. Men hvordan finder vi og beskriver dem, så de kan gøre os klogere? Erfaringerne kan graves frem via læringscases og bl.a. bruges til at finde nye tilgange, arbejdsgange og metoder.

Læs mere