Fra sygedagpengemedarbejder til fastholdelseskonsulent

En tidlig sygedagpengeindsats virker. For når en person sygemelder sig fra sit arbejde, viser erfaringerne, at jo tidligere der etableres et samarbejde mellem virksomheden, medarbejderen og sygedagpengemedarbejderen, desto større er sandsynligheden for, at medarbejderen kan fastholdes.

Samtidig gør det samarbejdet smidigt, hvis opfølgningssamtalerne kan afholdes ude på virksomheden, ligesom det i de fleste tilfælde vil være den tryggeste ramme for borgeren. Hvis ikke det giver mening ved første samtale, så i hvert fald ved den anden.

Sygedagpengemedarbejderen bliver på den måde til fastholdelseskonsulenten.

Forud for mødet på virksomheden:

  • Det kan være en god ide, at fastholdelseskonsulenten tager kontakt til virksomheden forud for trepartsmødet på mail og telefon. Det giver anledning til at forventningsafstemme, men også til at lære virksomhedens rammer og vilkår lidt bedre at kende.
  • Lad gerne borgeren selv booke mødet, hvis det er en mulighed. Ofte vil borgeren bedst vide, hvordan mødet passer ind i virksomhedens drift.
  • Giv mulighed for nødvendig dialog både med virksomhed og medarbejder efter behov. Det skaber tryghed og tillid.
Viden og baggrund

Trepartsmødet

Der er gode erfaringer med at afholde trepartsmøder i virksomheden. Både ved de lovpligtige opfølgningsmøder, når en medarbejder er sygemeldt, og når virksomheden har brug for hjælp til at fastholde en medarbejder, der er i risiko for en sygemelding.

Læs mere om trepartsmødet

Vi kan se, at den tidlige virksomhedsplacerede indsats

  • forkorter sygedagpengeperioden
  • ofte frigiver energi hos borgeren, da borgeren ikke behøver at være mellemled mellem arbejdspladsen og jobcentret
  • særligt virker, når sygemeldingen er pga. stress eller fysiske lidelser, hvor jobcentret ofte kan hjælpe til med at spotte andre opgavetyper og lignende
  • er en særlig god hjælp til de virksomhedsledere, der ikke er vant til at håndtere sygefravær.

Kompetencer og redskaber skal være i orden

En effektiv fastholdelseskonsulent skal kunne se og formidle muligheder til virksomheden og den sygemeldte – naturligvis indenfor lovens rammer. Dvs. at man både skal kunne se sig selv i en servicerende rolle, som en facilitator og samtidig være myndighedsperson.

For det er vigtigt at være nysgerrig, åben og lyttende for i samarbejdet at finde frem til de bæredygtige løsninger. Det er også essentielt, at man samtidig formår at være tydelig omkring lovgivningens rammer og tidsperspektiver, så der ikke opstår unødvendige overraskelser for virksomheden og medarbejderen.

For at kunne lykkes

Først og fremmest skal fastholdelseskonsulenten forberede sig. Det handler både om at kende borgerens sygdomsbillede, og om at sætte sig ind i, hvad det er for en virksomhed, medarbejderen er sygemeldt fra, og hvilke muligheder der kan være i forbindelse med en fastholdelsesindsats på netop den arbejdsplads.

Derfra skal fastholdelseskonsulenten kunne afvikle og lede mødet professionelt. Læs mere om god mødeledelse her:

God mødeledelse

Forventningsafstem

Sørg for, at virksomhed og medarbejder har en dagsorden på forhånd, så alle parter er klar over, hvad der skal foregå på opfølgningsmødet, og hvad mødets resultater skal anvendes til.

Indled

Tag teten og start med at ridse formål, roller og dagsorden op. Vær åben for eventuelle spørgsmål og dialog omkring processer og sagsgange ved en sygemelding. Din rolle er både at være myndighed, serviceorgan og understøttende.

Præsenter dagsordenspunkterne

Italesæt baggrunden for hvert punkt, så I har et fælles grundlag for drøftelsen.

Vær åben og nysgerrig

Spørg ind til både virksomhedens og medarbejderens perspektiver, så du sikrer, at alle bliver hørt, og at I får de relevante informationer på bordet.

Skab progression

Hold fokus på formålet med emnet, og sørg for, at I ikke kommer til at sidde fast i gentagelser, men kommer videre i drøftelserne.

Resumér

Lav gerne et kort resume af, hvad I er kommet frem til, når det er relevant for emnet, og inden et punkt lukkes. Det giver overblik og understøtter forventningsafstemningen.

Aftal

Sørg for at lukke et punkt med præcise aftaler. Det kan også være her, at du skal bruge
Fastholdelsesplanen eller proriteringsskemaet

Afslut

Sørg for at afslutte mødet med kort at resumere, hvilke aftaler I har lavet til de enkelte punkter. Gentag hvem, der skal gøre hvad og hvornår, og hvad næste skridt er.

Viden og baggrund

Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Læs mere
Viden og baggrund

Trappemodellen

Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen

Den tilpassede indsats

Når en borger er sygemeldt på baggrund af psykiske lidelse, vil der ofte være behov for, at sygedagpengemedarbejderen tilpasser sin indsats, så den matcher borgerens funktionsniveau.

Læs mere

Har du spørgsmål til tidlig sygedagpengeindsats?

Så kontakt Anne