Regler for den frivillige indsats

Læs om kommunernes samarbejde med de frivillige sociale organisationer og om reglerne for at yde økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til os.

8612 8855 | cabi@cabiweb.dk

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

  • Kommunen skal fremme samarbejdet med de lokale, frivillige sociale organisationer og foreninger.
  • Kommunen skal hvert år afsætte et beløb til at støtte frivilligt socialt arbejde.
  • Kommunen har fortsat det fulde ansvar for den sociale indsats og for de opgaver, som loven pålægger kommunen.
  • Kommunen kan vælge at yde støtten som et led i et samarbejde med den frivillige organisation, men den kan også vælge blot at yde et tilskud til organisationens aktiviteter.
  • Kommunen kan stille krav om, at organisationen afleverer rapporter og regnskaber for aktiviteterne og anvendelsen af støtten.

Kommunen skal fremme samarbejdet med det lokale, frivillige sociale arbejde, skabe gode rammer for indsatsen og sikre et godt samspil med de offentlige, sociale tilbud.

Den frivillige sociale indsats skal ikke erstatte kommunens sociale arbejde - den skal være et supplement af særlige tilbud, som bedst kan eksistere inden for frivillighedens rammer.

Kommunen skal hvert år afsætte et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde, og de lokale politikere beslutter, hvor meget støtte der skal udbetales.

Kommunen modtager hvert år et bloktilskud fra staten til dækning af disse udgifter, og den kommunale støtte bør som udgangspunkt svare til det beløb, staten yder i bloktilskud.

Hvad kan kommunen yde støtte til?

Kommunen yder først og fremmest støtte til konkrete aktiviteter, fx en besøgsvennetjeneste, en telefonisk rådgivning eller et socialt værested.

Støtten kan ydes til leje af lokaler, telefon og andre udgifter, men også til løn til en sekretær eller andet administrativt personale.

Kommunen kan også yde en generel økonomisk støtte til en organisation eller forening, fx i opstartsfasen, for at fremme foreningens mulighed for at etablere sig.

Nogle sociale tilbud og organisationer er sammensat af aktiviteter, der både er drevet af professionel arbejdskraft og af aktiviteter, som er baseret på en frivillig indsats.

Det kan fx være et krisecenter, hvor rådighedsvagterne, der fungerer uden for normal arbejdstid, er frivillige. I dette tilfælde kan der ydes støtte, hvis støtten målrettes den frivillige del af indsatsen.

Kommunen kan derudover yde andre former for støtte, fx ved at stille lokaler til rådighed eller trykke en organisations materialer. Organisationen kan også få en indirekte støtte ved at få en person ansat i fleksjob.

Forholdet mellem kommunen og den frivillige organisation

Kommunen har fortsat det fulde ansvar for den sociale indsats, når det gælder de opgaver, som den sociale lovgivning pålægger kommunen. Derimod bliver kommunen ikke ansvarlig for aktiviteterne i den frivillige indsats, selv om den yder tilskud til dem.

Kommunen kan vælge at yde støtten som et led i et samarbejde med den frivillige organisation, eller den kan vælge at yde et tilskud til organisationens aktiviteter.

Kommunen skal respektere den frivillige organisations egenart og særlige styrke. Derfor skal kommunen tilrettelægge støtten og samarbejdet således, at det ikke får indflydelse på organisationens ret til selv at bestemme og organisere arbejdet.

Kommunen skal ikke stille detaljerede krav om, hvordan organisationen tilrettelægger arbejdet og anvender den udbetalte støtte. Kommunen bør i stedet yde støtte til aktiviteten som helhed.

Kommunens information og behandling af ansøgninger

Kommunen bør informere offentligheden om mulighederne for at søge midler til frivilligt socialt arbejde gennem annoncering i lokalaviser og på kommunens hjemmesider. Kommunen kan også afholde informationsmøder eller temadage for de frivillige.

Kommunen bør i dens information give klar besked om vilkårene for ansøgninger om støtte: Ansøgningsfrist, krav til ansøgningen, formålet med støtten og på hvilket grundlag der træffes beslutning om støtte. Hvis kommunen giver afslag på en ansøgning, skal det ske skriftligt og med begrundelse. Hvis en frivillig organisation ønsker at klage over en afgørelse, kan den sende klagen til kommunalbestyrelsen. De frivillige organisationer kan ikke klage over en afgørelse om støtte til en anden myndighed.

Den frivillige organisations afrapportering og regnskab til kommunen

Kommunen kan stille krav om, at organisationen afleverer rapport og regnskab for aktiviteterne og brugen af de bevilgede midler.

Kommunen bør tilpasse kravene om afrapportering til organisationens størrelse og kapacitet, således at de ikke bliver for stor en byrde. Organisationen skal dog kunne sandsynliggøre, at støtten er brugt til det aftalte formål.

I forbindelse med tildelingen af støtte kan kommunen forlange, at organisationen skal tilbagebetale tilskuddet, hvis det ikke anvendes til det aftalte formål.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.