Udsatte unge mellem 15-24 år

Udsatte unge er unge med særlige psykiske, sociale eller helbredsmæssige problemer. Eller flere ting på en gang. Det er unge, som har behov for en særlig uddannelses- og beskæftigelsesmæssig indsats, der involverer flere aktører.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Trine

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Der er unge, der har brug særlig støtte for at klare sig socialt, beskæftigelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt.

Kommunens børn- og ungeafdeling (B&U) har ansvaret for at tilbyde den nødvendige støtte til udsatte unge under 18 år. Samtidig har kommunens ungeenhed (KUE) ansvaret for alle unge, der ikke er i gang med uddannelse eller arbejde.

B&U har i langt de fleste tilfælde allerede kontakt med den unge, inden KUE kommer ind i billedet, og bør derfor kontakte KUE for at koordinere indsatsen. KUE skal under alle omstændigheder foretage en uddannelsesparathedsvurdering af den unge, og her vil B&U´s oplysninger om den unge højst sandsynligt være relevante.

Vær opmærksom på, at KUE betragtes som en anden forvaltningsmyndighed. Dette har bl.a. betydning, når de videregiver oplysninger – se evt. mere under Udveksling af oplysninger om unge.

B&U har bl.a. mulighed for at tilbyde den unge praktikforløb hos offentlige eller private arbejdsgivere. KUE kan tilbyde brobygningsforløb og særlige støtteordninger inden for rammerne af det almindelige uddannelsessystem. Hvis denne indsats ikke vurderes at være tilstrækkelig, kan jobcentret inddrages.

Jobcentret kan tilbyde udsatte unge under 18 år praktikforløb med godtgørelse, tillægsydelser, hjælpemidler og mentorordning. Når den unge fylder 18 år, overgår hovedansvaret til jobcentret.

KUE har dog stadig pligt til at tilbyde uddannelsesvejledning til unge over 18 år , og for udsatte unge kan B&U stadig være involveret i indsatsen. Hvis den unge har store sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer, hvis det fx er en sent udviklet ung, kan det være nødvendigt, at jobcentret – ofte i samarbejde med de to andre aktører – iværksætter et længerevarende uddannelses- og opkvalificeringsforløb.

Praktikforløb for udsatte unge

B&U kan som et led i en særlig indsats overfor udsatte unge under 18 år formidle praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetale en godtgørelse til den unge.

Formålet er at fastholde socialt belastede unges tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet - med andre ord støtte dem til en positiv arbejdsidentitet.
Tilbuddet gives til belastede unge, som:

  • Har problemer med at begå sig i livet og er udsat for risiko for at udvikle negativ arbejdsidentitet
  • Har problemer i forhold til deres familie og hvis netværk i øvrigt består af kammerater med samme problemer
  • Ofte også har problemer med at fastholde kontakten til skolesystemet

Godtgørelsen

B&U skal fastsætte godtgørelsen således, at den ikke tilsidesætter forældrenes forsørgelsespligt. Der kan derfor på den ene side ikke være tale om en egentlig løn, men på den anden side et beløb stort nok til at bidrage til fastholdelse af den unges motivation for praktiktilbuddet.

KL har fastsat en vejledende timesats for godtgørelsen. Godtgørelsen er skattepligtig.

Forholdet til indsatsen i KUE og jobcenter

Det vil være naturligt, at B&U i samarbejde med KUE forinden har vurderet, at den unge skal tilbydes et praktikforløb, og at forløbet er en del af den unges uddannelsesplan.

B&U kan også inddrage jobcentret , hvis den unge har brug for et beskæftigelsestilbud.

Se mere under Beskæftigelsestilbud til unge under 18 år.

Særlige uddannelsestilbud og uddannelsesforløb for udsatte unge

Udgangspunktet er, at alle unge efter undervisningspligtens ophør skal kunne tilbydes et uddannelsesforløb, uanset graden og omfanget af deres sociale, psykiske og/eller helbredsmæssige problemer. Der findes en vifte af uddannelsestilbud på forskellige niveauer til de forskellige målgrupper:

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

EGU er en kort erhvervsrettet ungdomsuddannelse til unge som pga. faglige, personlige og sociale problemer ikke er parat til at begynde på en almindelig erhvervsuddannelse, fx på teknisk skole.

EGU tilrettelægges ved hjælp af en individuel uddannelsesplan, som skræddersyes til den unge i et samarbejde mellem EGU-vejlederen, den unge og evt. forældrene. Uddannelsen varer som regel to år og indeholder i dette tidsrum kun 20-40 ugers skole. Resten af uddannelsen er praktik på en eller flere virksomheder.

Der er praksis for at reducere uddannelsens ugentlige timetal på 37 timer og samtidig forlænge uddannelsens samlede varighed for unge, som ikke er i stand til at følge uddannelsen på fuld tid.

De ansvarlige for forløbet kan være ungdomsskolen, KUE, eller jobcentret. EGU kan kombineres med personlig støtte i form af en støtte-/kontaktperson eller en mentor.

Korte erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelser kan tilrettelægges som korte uddannelsesforløb på omkring to år inklusive grundforløb. Desuden er der i en række erhvervsuddannelser mulighed for at nøjes med at tage et ”trin” i uddannelsen.

Disse muligheder kan kombineres med at bruge længere tid på at gennemføre et grundforløb, hvis eleven har behov for det. Desuden er der på erhvervsuddannelserne mulighed for, at den enkelte elev kan modtage specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Erhvervsskolerne har desuden både en kontaktpersonordning og en mentorordning , som kan styrke den individuelle opfølgning på elever, som har behov for det. Sådanne forløb kan også kombineres med personlig støtte i form af en støtte-/kontaktperson fra B&U eller en mentor via jobcentret.

Særlige forløb, ungdomsskole, FGU, højskole

Desuden er der mulighed for at iværksætte forskellige tiltag, som kan kvalificere den unge til på et senere tidspunkt at begynde på en ungdomsuddannelse. Kommunen kan udvælge særlige forløb til unge, som ikke er uddannelsesparate.

Der er gode muligheder for at tilrettelægge et individuelt tilbud, som opfylder den enkelte unges behov. Tilbuddet kan fx tilrettelægges på en ungdomsskole, en FGU-skole eller en højskole.

Endelig kan kommunen betale et gymnasium eller en teknisk skole for at gennemføre et særligt tilrettelagt forløb som indslusning til en uddannelse.

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Unge op til 25 år, som på grund af særlige vanskeligheder ikke kan tage imod et af de nævnte tilbud, har et retskrav på et tilbud om en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed.

Målgruppen er derfor som udgangspunkt unge med betydeligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Det kan være unge udviklingshæmmede, eller unge med aspergers syndrom, ADHD eller autisme.

Uddannelsen er ikke i samme grad som andre ungdomsuddannelser en studie- eller arbejdsmarkedsrettet ungdomsuddannelse, og der er i princippet ingen nedre grænse for, hvor dårlig den unge kan være.

Hvis unge pga. af deres psykiske og fysiske tilstand ikke er i stand til at følge egentlig undervisning, kan uddannelsen sammensættes med større vægt på træning og omsorgsprægede aktiviteter.

Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, herunder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

I forbindelse med afklaringsforløbet udarbejder KUE sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan med en oversigt over de aktiviteter, vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes. KUE justerer uddannelsesplanen efter behov og mindst en gang årligt.

Læs evt. mere under Særlig Ungdomsuddannelse.

Forholdet til beskæftigelsestilbud og revalidering

De nævnte forløb kan også gives som beskæftigelsestilbud eller som et led i en revalidering. Man skal dog være opmærksom på, at tilbud om revalidering skal indeholde forløb, der giver personen en reel erhvervskompetence, og det er som udgangspunkt ikke formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Relateret indhold >>

Unge (under 30 år)

For nogle unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende indsats. Få viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Læs mere

Forenklet beskæftigelsesindsats

Få overblik over, hvad ændringer i Loven betyder for dit arbejde. Færre proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper.

Læs mere

Lovstof

Lovstof inden for ungeområdet. Kommunen har en række tilbud til unge, som har brug for en særlig indsats for at være i uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere

Spørg Trine

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Trine.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.