Sprog på arbejdspladsen: Hvad gør vi med de sproglige udfordringer?

I kan opleve sproglige udfordringer, når I samarbejder med en ny medarbejder fra et andet land, som stadig er ved at lære det danske sprog. Her får I tips til, hvad I kan gøre for at hjælpe nydanskerens sprog på vej og dermed undgå nogle af de fejl og misforståelser, der vil opstå i dagligdagen.

En god træningsbane

Ofte vil den nydanske medarbejder følge danskundervisning på sprogskolen, sideløbende med at han eller hun er på jeres virksomhed.

Arbejdspladsen er en rigtig god træningsbane til at øve sproget, da I på virksomheden både kan være med til at lære nydanskere:

 • Relevante fagord, som klæder ham eller hende på i forhold til specifikke opgaver og brancher.
 • Gængse ord og vendinger, som man bruger i det daglige sprog, og som klæder nydanskeren på til at indgå på en almindelig dansk arbejdsplads.

Tal dansk

Tal derfor i videst omfang dansk med medarbejderen og hjælp ham eller hende til at blive en del af både det faglige og det sociale fællesskab på arbejdspladsen. I kan også støtte medarbejderen i at skrive nye ord og vendinger ned, som han eller hun kan tage med tilbage til sprogskolen og træne yderligere.

Tip: I Værktøjskassen til nydanskere har vi samlet tips og korte film til nydanskere, som er ved at lære dansk. Vis dem for jeres nye medarbejder og hjælp ham eller hende godt på vej. Og husk at være tålmodig: Sprogindlæring kan tage tid.

Sådan støtter I op om sprogindlæringen

Se den korte video nedenfor og få tips til, hvordan du helt konkret kan hjælpe kolleger, der er ved at lære dansk. Videoen kommer bl.a omkring:

 • Hvad du skal huske, når du taler til en kollega, som er ved at lære dansk.
 • Hvordan du kan tjekke, om kollegaen forstår, hvad du siger.
 • Hvilke sproglige faldgruber, du skal være opmærksom på, og som er svære at forstå for én, som er ved at lære dansk.

Tip: Videoen kan bruges i forberedelsen, når fx mentorer, HR-medarbejdere, ledere eller kolleger skal forberede sig på at tage imod nydanske kolleger, som er ved at lære dansk. Vis fx videoen på et tavlemøde, så alle kan se, hvordan de på et enkel måde kan støtte den nye kollega i hurtigt at blive god til dansk.

Sådan hjælper du nydanske kolleger med at lære dansk:

 • Adskil ordene og tal tydeligt (det nytter ikke at tale højere!).
 • Sæt ord på de ting, I laver, og de redskaber I bruger.
 • Peg på det, du taler om om.
 • Gentag de vigtigste sætninger i hverdagen (fx ved kundekontakt).
 • Prøv med andre ord eller fagter og kropssprog, hvis I ikke forstår hinanden.
 • Vis, at du prøver at forstå, selvom der er fejl.
 • Stil spørgsmål og udvis interesse.

Obs:

 • Undgå ukonkrete ord som fx “Herover” (hvor er det?) eller “Snart” (hvornår er det?).
 • Pas på med ordet ikke. Når man er ved at lære dansk, kan ordet ikke som fx “Vil du ikke lige hjælpe mig?” misforstås og tolkes som “Du skal ikke hjælpe mig”.
 • Ironi og talemåder er svære at forstå, når man er ved at lære dansk (men det  kommer med tiden).
 • Det er ikke nok at spørge "Forstår du?''. Bed i stedet kollegaen genfortælle med egne ord, hvad han/hun har forstået. Så fanger I bedre misforståelserne undervejs.

Hjælpemidler til at udvide ordforrådet

Sæt ord på

Skriv ordene på de materialer, maskiner, arbejdsredskaber m.v., den nydanske medarbejder bruger, på fx post-it, og sæt dem på de fysiske ting.

Skriv faste vendinger ned, som kollegaen kan bruge i dialogsituationer med kunder eller leverandører. Fx: "Jeg er ved at lære dansk, jeg henter en kollega", "Aflæsning er ved porten til højre" eller "Velkommen. Du kan hænge jakken her og tage plads i receptionen".

Start med få ord og sætninger, og byg så flere på efterhånden. Det hjælper den nydanske medarbejder til at lære de fagudtryk, I bruger på netop jeres arbejdsplads.

Tip: Kompetencecenter Skanderborg har udarbejdet brancherettede billedkort med de vigtigste ord inden for 13 forskellige brancher på udvalgte sprog. Kontakt Kompetencecenter Skanderborg for nærmere information på tlf. 87947930.

Tag billeder

Tag billeder af de mest gængse arbejdsredskaber, materialer eller inventar etc., som den nye medarbejder skal arbejde med i hverdagen. Print billederne og skriv, hvad der er på det.

I kan hænge billederne op, så den nye medarbejder kan støtte sig til dem i løbet af arbejdsdagen. Eller medarbejderen kan få billederne med hjem for at øve sig derhjemme.

Skriv ord op

Det kan også være nyttigt med en notesbog e.l., hvor den nydanske medarbejder kan skrive de nye ord og vendinger op, som han eller hun løbende støder på og skal lære.

Så kan man træne både i bussen, i kantinen eller hjemme ved middagsbordet.

Oversæt med gratis app

Der findes flere gratis digitale værktøjer, som kan oversætte både talte ord og skrift.

Hent fx Say Hi, som er en gratis app, der oversætter ord og sætninger direkte på din telefon eller tablet. Indtal ord eller skriv korte sætninger, og app'en oversætter dem direkte til fx arabisk.

I kan også bruge Google Translate, som ligeledes er en gratis tjeneste, der oversætter ord og sætninger direkte på telefonen, tablet eller pc.

Se translate.google.com

Say Hi og Google Translate er begge gratis og kan hentes via App Store eller Google Play. Her kan du også hente betalingsapps, som relativt billigt kan oversætte både tekst og tale. Søg på "oversæt".

Særligt om skriftlige instruktioner

Hvis den nydanske medarbejder skal sætte sig ind i fx skriftlige instruktioner eller læse ordresedler kan I:

 • Gennemgå de vigtigste tekster/dokumenttyper med en tolk
 • Gennemgå selv de vigtigste instruktioner med den nye medarbejder.
  • Sæt fx streg under særlige vigtige ord, den nye medarbejder skal lære at kende.
  • Hent hjælp via apps som Say Hi eller Google Translate.

Anas lærer dansk

Se i videoen, hvordan Anas fra Syrien hele tiden har fokus på at lære nye danske ord og vendinger i løbet af sin arbejdsdag på PFP i Silkeborg.

Når I skal bruge tolk

For mange virksomheder vil det være en ny oplevelse at skulle afholde samtaler, hvor en tolk er involveret. Her får du en række råd til, hvordan du kan gennemføre en vellykket tolket samtale og forsøge at undgå misforståelser undervejs. Kommunen er forpligtet til at sikre, at en borger forstår den indsats, han eller hun er en del af. De skal derfor vurdere, om der er behov for en tolk, fx i starten af en virksomhedspraktik. 

Herunder finder du en række råd til, hvordan I kan bruge tolken i dialogen.

Tips og tricks inden samtalen

#1 Rammer og regler

Fortæl både tolken og nydanskeren, hvad I skal tale om, inden samtalen begynder. Skal I følge op på praktikken, gennemgå sikkerhedsregler e.l.?

Gør samtalens spilleregler klare for begge parter i samtalen.

#2 Tolkens rolle

Understreg, at tolken har tavshedspligt og skal være neutral.

#3 Forklaringer

Forbered samtalens parter på, at tolken skal tolke alt - også det, der kan virke ubetydeligt. 

Forklar, at tolken undervejs skal bede om forklaringer, hvis der er noget han eller hun ikke forstår. Hvis der er noget, nydanskeren skal have forklaret nærmere, er det din opgave - ikke tolkens.

#4 Misforståelser

Forbered tolken på, at han eller hun skal gøre opmærksom på, hvis der opstår sproglige misforståelser.

Tips og tricks under samtalen

Husk, at selvom det er en tolkesamtale, foregår samtalen primært mellem dig og nydanskeren. Tolken er blot en sproglig hjælper, der oversætter, hvad I siger.

Disse tips hjælper jer godt på vej:

#1 Kontakt

Tal og henvend dig direkte til nydanskeren og ikke til tolken.

#2 Simpelt sprog

Gør dit sprog så enkelt og konkret som muligt og tal i korte sætninger.

#3 Instruktioner

Vis og demonstrer det, du forklarer, hvor det er muligt. Vis helt konkret, hvordan maskiner og udstyr betjenes i praksis.

#4 Forklaringer

Vær opmærksom på, hvornår du skal forklare særlige ord og begreber. Spørg fx: "Ved du, hvad en hyldeforkant er? Vil du forklare mig det kort?"

Bed nydanskeren genfortælle med sine egne ord, så du er sikker på, han eller hun har forstået. Spørg ikke bare: "Har du forstået?"

#5 Opsamling

Saml op på samtalen til sidst ved at få nydanskeren til at gentage de vigtigste pointer fra samtalen.

Print til opslagstavlen

Her kan du hente to huskesedler, som du kan printe og hænge op i arbejdslokalerne, kantinen etc. Så er de gode råd lige ved hånden, når I kommunikerer og hjælper med sproget i det daglige.

Download

undefined

Metode og værktøj

Sprog og kultur: Undgå misforståelser og konflikter

Misforståelser kan let opstå, når sproget stadig kan være en udfordring, og når forskellige kulturer og måder at tænke på mødes på arbejdspladsen.

Se værktøjerne for sprog og kultur
Viden og baggrund

Kulturmøder på arbejdspladsen

Når man rekrutterer og arbejder sammen med medarbejdere med andre kulturelle baggrunde, vil man skulle sætte sig ind i andres måde at tænke og forstå verden på. Det betyder, at du også selv skal være opmærksom på din egen kultur og for-forståelser om verden omkring dig.

Læs mere om kulturmøder på arbejdspladsen