Kontaktforløb

Kontaktforløbet er et individuelt og fleksibelt samtaleforløb for ledige m.fl. Jobcenteret har ansvaret for forløbet.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 4.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 880 af 10/7 2015 om matchvurdering
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 801 af 8/8 2019 om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Vejledninger

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9001 af 8/1 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Kontaktforløbet er et individuelt og fleksibelt samtaleforløb for jobcentrets målgrupper: ledige, revalidender, ledige fleksjobbere, og personer i ressource- og jobafklaringsforløb.

Jobcenteret har ansvaret for forløbet, som danner grundlaget for den individuelle tilrettelæggelse af jobsøgningen og den beskæftigelsesrettede indsats. Læs om reglerne for opfølgning på sygemeldte i Cabis lovstof.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

 1. Formålet med kontaktforløbet
 2. De indledende visitationssamtaler for ledige
 3. Læse-/skrive-/regnetest
 4. Det løbende kontaktforløb – oversigt over målgrupper og samtaler
 5. Kontaktform – personlig, telefonisk, digitalt, ved brev eller på anden vis
 6. Personer undtaget fra kontaktforløbet
 7. Særlige indsatser
 8. Kontaktforløbet hos andre aktører

1. Formålet med kontaktforløbet

Kontaktforløbet skal være individuelt og fleksibelt. Det skal afvikles under hensyn til personens ønsker og forudsætninger på den ene side og arbejdsmarkedets behov på den anden. Formålet med kontaktforløbet afhænger af, hvilken målgruppe der er tale om. For de ledige er formålet at understøtte bestræbelsen på at komme i arbejde, for andre målgrupper er formålet at støtte dem igennem et planlagt forløb– det gælder fx revalidender og personer i ressourceforløb. Nedenfor er en oversigt over formålene for de forskellige målgrupper:

Målgrupper:

Formål:

Kontanthjælpsmodtagere:

Jobparate

Fokus på konkrete job og jobsøgning.

Aktivitetsparate

Fokus på jobsøgning og indsatsen for at bringe personen tættere på arbejdsmarkedet.

Uddannelseshjælpsmodtagere:

Åbenlyst uddannelsesparate

Sikre uddannelsesfokus og fremdrift i forhold til arbejdet med uddannelsespålægget.

Øvrige uddannelsesparate

Aktivitetsparate

Andre:

Forsikrede ledige

Fokus på konkrete job og jobsøgning.

Revalidender

Følge op på personens revalideringsforløb og deltagelse i tilbud.

Førtidspensionister

Afklare, hvilke muligheder personen måtte have for at vende tilbage i ordinær eller støttet beskæftigelse.

Personer i ressource-

og jobafklaringsforløb

Følge op på rehabiliteringsplanen, herunder personens deltagelse i tilbud og andre beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Ledighedsydelsesmodtagere

Understøtte jobsøgning og følge op på, om personen er aktivt arbejdssøgende.

2. De indledende visitationssamtaler for ledige

Forsikrede ledige Første jobsamtale med forsikrede ledige skal afholdes efter cv-samtalen (som afholdes i a-kassen senest efter 2 uger) og senest efter 6 uger.

Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Første jobsamtale med kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere skal finde sted senest 1 uge fra første henvendelse til kommunen.

Selve visitationen

Personer, der er fyldt 30 år, er altid kontanthjælpsmodtagere. Det samme gælder personer under 30, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis jobcentret vurderer, at personen vil kunne påtage sig et ordinært arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, kategoriseres personen som jobparat. Hvis ikke - er personen aktivitetsparat.

Personer under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, modtager uddannelseshjælp. Jobcentret visiterer uddannelseshjælpsmodtagere til én af følgende 3 kategorier:

 • Åbenlyst uddannelsesparat: personen vurderes ikke at have nogen barrierer og dermed ikke at have behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på almindelige vilkår.

 • Øvrige uddannelsesparate: personen vurderes - med den rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår.

 • Aktivitetsparat: personen vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår.

Formålet med visitationen er at prioritere og tilpasse indsatsen for den enkelte bedst muligt i forhold til personens ressourcer og barrierer. Jobcentret tager under kontaktforløbet løbende stilling til, om personen bør revisiteres til en anden kategori.

Uddannelseshjælpsmodtagere skal have et såkaldt uddannelsespålæg for at sikre, at de hurtigst muligt påbegynder en ordinær uddannelse. Læs mere i Unge ledige - uddannelsespålæg og tilbud.

Ekstra samtaler

For jobparate kontanthjælpsmodtagere skal der derudover afholdes 2 samtaler inden for de første 3 måneder. Formålet med disse samtaler er at understøtte den jobparates egen aktive jobsøgning. Det samme gælder for uddannelseshjælpsmodtagere som ikke i første omgang vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. Formålet med de to efterfølgende samtaler er i dette tilfælde nærmere at afklare personens uddannelsesparathed.

Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, der vurderes som aktivitetsparate, tildeles en koordinerende sagsbehandler. Dette skal ske i forlængelse af denne vurdering. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats, som er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

For kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som er på barsel, skal jobcenteret inden for 3 måneder før barselsperiodens afslutning tilbyde en samtale, hvor personens tilknytning til arbejdsmarkedet drøftes.

3. Læse-/skrive-/regnetest

I forbindelse med de indledende visitationssamtaler skal jobcentret tage stilling til, om en læsetest skal sættes i værk. Reglerne er forskellige for de forskellige målgrupper.

 • For forsikrede ledige, som er fyldt 25 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcenteret tilbyde, at de bliver læse- og skrive- og regnetestet, hvis de efterspørger et læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.
 • Forsikrede ledige, som er under 25 år, og som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
 • For kontanthjælpsmodtagere, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal jobcenteret tilbyde, at de bliver læse-, skrive- og regnetestet. Jobcenteret skal aftale med personen, hvornår og hvor testen skal foretages.
 • Uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes senest efter en sammenhængende periode på 1 måned fra første henvendelse om hjælp til kommunen.
 • Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har, hvis en test viser behov for læse-, skrive- og regnekursus, ret til at få et sådant.

4. Det løbende kontaktforløb – oversigt over målgrupper og samtaler

Nedenstående skema giver en oversigt over målgrupper og hyppigheden af samtaler:

Målgrupper:

Samtaler hvornår:

Kontanthjælpsmodtagere*:

Jobparate

Jobsamtale mindst 4 gange inden for 12 måneder

Aktivitetsparate

Uddannelseshjælpsmodtagere*:

Åbenlyst uddannelsesparate

Samtaler i det omfang, det er nødvendigt

Øvrige uddannelsesparate

Aktivitetsparate

Samtale senest hver 2. måned

Andre:

Forsikrede ledige

I de første 6 måneder: Jobsamtale senest hver måned, herefter hver 3. måned.**

Revalidender

Jobsamtale senest hver 3. måned

Førtidspensionister

Ret til mindst 3 samtaler i jobcenteret

Personer i ressource- og

jobafklaringsforløb

Mindst 6 gange inden for 12 kalendermåneder

Ledighedsydelsesmodtagere

Jobsamtale senest hver 3. måned

Modtagere af arbejdsmarkedsydelse

Jobsamtale efter behov

Modtagere af kontantydelse

Jobsamtale efter behov

*Herunder integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

** A-kassen deltager i samtalerne i 5, 6, og 16. ledighedsmåned, medmindre den ledige ikke ønsker det.

5. Kontaktform – personlig, telefonisk, digitalt, ved brev eller på anden vis

Samtaleformen afhænger af situationen. Som udgangspunkt er der følgende muligheder:

 1. Personlig kontakt med fremmøde
 2. Anden personlig kontakt, telefonisk, digitalt eller ved brev
 3. Opfølgning uden personlig kontakt.

Hovedreglen er, at samtalen for alle målgrupper undtagen uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal afholdes som en personlig, individuel samtale. Hvis personen er i beskæftigelsestilbud, kan samtalen afvikles telefonisk, digitalt eller ved brev. Det samme gælder for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere, hvis de kan dokumentere, at

1) de inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, fleksjob, skal på barsel, overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension, eller

2) er omfattet af en arbejdsfordelingsordning eller kan dokumentere, at pågældende er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Stand-by ordningen

Hvis der er tale om alvorlig sygdom, hvor kontakten til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredstilstand, kan opfølgningen gennemføres uden direkte kontakt til personen, fx via kontakt til det hospital, hvor personen er indlagt. Det gælder for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, og personer i jobafklaringsforløb.

6. Personer undtaget fra kontaktforløbet

Følgende er undtaget fra det individuelle kontaktforløb:

 1. Personer over 65 år, som modtager kontanthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få folkepension
 2. Personer, som modtager kontanthjælp, alene fordi de ikke opfylder optjeningsbetingelserne for at få førtidspension
 3. Unge under 18 år, som modtager kontanthjælp, fordi de ikke har forældre, der kan forsørge dem
 4. Kontanthjælpsmodtagere på barsel
 5. Revalidender med ansættelseskontrakt, hvor ansættelsen begynder inden for 4 uger, og ledige, som skal på barsel inden for 4 uger
 6. Forsikrede, der deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse
 7. Personer der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

7. Særlige indsatser

Sygeopfølgning

For modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse eller ressourceforløbsydelse, som er helt eller delvist sygemeldt, skal jobcentret som led kontaktforløbet løbende vurdere, om der er behov for en særlig indsats i form af sygdomsafklaring, behandling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, for at sikre, at personen får den nødvendige hjælp til at opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobsamtale om intensiv indsats

Forsikrede ledige skal senest ved 16 måneders sammenlagt ledighed tilbydes en intensiveret indsats ved den førstkommende jobsamtale med jobcenteret. A-kassen deltager også i denne jobsamtale, medmindre den ledige ikke ønsker det.

Den intensiverede indsats, kan bestå af mulighed for, at pågældende kan få tildelt en personlig jobformidler i den resterende del af dagpengeperioden eller et kombinationsforløb med hyppigere samtaler og et virksomhedsrettet tilbud.

8. Kontaktforløbet hos andre aktører

Jobcenteret kan udlægge opgaven med kontaktforløb til andre aktører – private firmaer m.v. Det afhænger af den konkrete aftale, hvor stor en del af kontaktforløbet, den anden aktør har påtaget sig. Andre aktører kan ikke træffe afgørelse om personers ret til forsørgelsesydelser.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.