Ansæt en medarbejder i fleksjob

Rekrutter og ansæt en medarbejder i fleksjob og få arbejdskraft, der passer til din virksomheds behov. Det er nemt. 

Få overblik over, hvad du skal vide, hvis du gerne vil ansætte en medarbejder i fleksjob.

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed. Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Dit lokale jobcenter skal altid inddrages, før der kan etableres et fleksjob. Her kan du typisk også få hjælp til al administration og papirarbejde omkring fleksjobbet.

Find dit lokale jobcenter her

Sådan ansætter du medarbejdere i fleksjob

På Jobnet for Arbejdsgivere kan du som virksomhed søge nye medarbejdere i CV-banken. Du kan også oprette jobannoncer med lavt timetal, eksempelvis med intervaller på fem-ti timer, hvor jobcentrene finder egnede kandidater. Se mere herom på jobag.jobnet.dk

Du kan selvfølgelig også benytte dig af de rekrutteringskanaler, du ellers gør brug af, og derefter inddrage jobcentret, når der skal laves en vurdering af arbejdsevnen i det konkrete job.

Nedenfor finder du links til relevant viden og lovstof, som du har brug for at kende til, hvis du ønsker at ansætte medarbejdere i fleksjob.

-

1. Ansættelse af en medarbejder i fleksjob

Et fleksjob bliver i udgangspunktet bevilget for en periode på fem år. Efter denne periode vurderer kommunen, om personen stadig er berettiget til fleksjob og dermed kan fortsætte i sit fleksjob. Efter den første fem-årige periode kan personer over 40 år få bevilget et permanent fleksjob.

Arbejdsgiver skal bidrage til oplysning af sagen, bl.a. ved at fremsende løn- og pensionsforhold i en fleksjob-aftale, som underskrives i VITAS.

Vær opmærksom på, at en ansat i fleksjob, der skal udføre funktionærarbejde, er omfattet af funktionærloven. Dette gælder også, hvis ansættelsen er mindre end otte timer om ugen.

På virk.dk kan du læse nærmere om dét at ansætte en medarbejder og finde en guide til ansættelseskontrakten

Hos Maribohallerne har de haft stor succes med at ansætte Lars i fleksjob. Først var han i 13 ugers praktik og derefter i fleksjob. I dag kan Maribohallerne slet ikke undvære ham:

2. Fleks-tillægsaftale

Som arbejdsgiver kan du med fordel lave en fleks-tillægsaftale som supplement til den aftale, I indgår med Jobcentret i VITAS. En tillægsaftale vil sikre en klar forventningsafstemning samt skriftlige aftaler og løbende fokus på udvikling i ansættelsen. Du finder også skabelonen på www.star.dk

Download skabelon til fleks-tillægsaftale (word)

3. Arbejdsskadeforsikring

Det er lovpligtigt for alle virksomheder at tegne arbejdsskadeforsikring; også selvom der endnu ikke er blevet ansat andre medarbejdere end ejeren. Man tegner en arbejdsskadeforsikring, så man er sikret, hvis man skulle komme til skade i arbejdstiden. Forsikringen dækker ved både ulykker og erhvervssygdomme. 

Læs mere om arbejdsskadeforsikring på virksomhedsguiden.dk

4. Løn og pension

Du betaler løn for den intensive arbejdstid, og den ansatte suppleres op af kommunen i et såkaldt fleksløntilskud.

Jobcentret vurderer den intensive arbejdstid på baggrund af det antal timer, medarbejdere kan arbejde, sammenholdt med de øvrige hensyn, der eventuelt skal tages – fx ekstra pauser, langsommere arbejdstempo og lignende.

Medarbejderen er ansat efter samme overenskomst og under samme lønmodtagerlovgivning som øvrige medarbejdere. Det betyder:

  • Hvis din virksomhed er overenskomstdækket, skal løn og arbejdsvilkår fastsættes efter de kollektive overenskomster. Du skal indbetale til pension for de intensive arbejdstimer din ansatte i fleksjob bidrager med.
  • På virksomheder, der ikke er dækket af overenskomst, fastsættes løn og arbejdsvilkår efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Såfremt der er en relevant, sammenlignelig overenskomst, tages der udgangspunkt i denne. Det betyder, at såfremt der er pension i den sammenlignelige overenskomst, så er dette udgangspunktet.

Hvis din medarbejder eksempelvis går op i tid, betaler du for den ekstra arbejdsindsats. Via eIndkomst bliver medarbejderens fleksløntilskud fra kommunen automatisk reguleret hver måned, men ved større og/eller permanente ændringer i arbejdstiden bør man informere jobcentret. 

5. Lønberegner (den ansattes samlede løn)

Lønberegneren viser den ansattes samlede indtægt i et fleksjob, der består af en løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen, der beregnes ud fra lønnen.

Medarbejderen kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling. Det er derfor, at du som arbejdsgiver skal indmelde denne i VITAS ved opstarten af fleksjobbet. Fleksløntilskuddet reduceres, når løn og fleksløntilskud tilsammen overstiger den fulde løn.

6. Sygdom og indberetning

Arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første sygedag for fleksjobansatte, hvis arbejdsgiver udbetaler løn under fravær. Sygdom skal indberettes på virk.dk ligesom for ordinært ansatte.

7.  Lov om forbud mod forskelsbehandling

Ansatte i fleksjob kan være omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling, fordi de kan have et handicap. Du skal være opmærksom på, at du i den forbindelse ikke må undlade at ansætte en ny medarbejder med begrundelse i handicappet, med mindre det er fordi pågældende ikke er kompetent, egnet eller disponibel til at udføre de væsentligste funktioner i den konkrete stilling.

Læs her mere om, hvad du skal være opmærksom på vedrørende ansættelse for at leve op til l Lov om forbud mod forskelsbehandling

Jobcentrets opfølgning på fleksjob

Efter 2½ år er kommunen forpligtiget til at lave den første opfølgning på fleksjobbet ved at kontakte medarbejderen, som er i fleksjob. Vi anbefaler, at virksomheden deltager i opfølgningen, så man kan få øje på nye muligheder, og der kan findes løsninger på eventuelle udfordringer.

Få mere at vide om jobcentrets lovpligtige opfølgning

Typiske spørgsmål om fleksjob:

Spørgsmål: ”Jeg overvejer at ansætte en i fleksjob. Skal kommunen altid ind i processen?”

Svar: Ja, det skal de, da det er kommunen, der skal træffe en afgørelse om arbejdsevnen i det konkrete job og lave en fleksjobbevilling.
Bevillingen giver den ansatte ret til fleksløntilskud og arbejdsgiveren ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.

Spørgsmål: ”Skal jeg indbetale til pension, når jeg ansætter medarbejder i fleksjob?

Svar: Typisk vil svaret være ja. Hvis virksomheden er dækket af overenskomst, skal denne følges. Hvis virksomheden ikke er overenskomstdækket, skal man i udgangspunktet følge en sammenlignelig overenskomst. Hovedreglen er, at hvis der indbetales til pension for de øvrige ansatte i virksomheden, skal det også gælde for den ansatte i fleksjob.

Spørgsmål: ”Hvor mange må jeg have ansat i fleksjob?”

Svar: Alle dem, som der er behov for i virksomheden. Der er ikke loft over antallet af fleksjobansatte, som der er for ansatte i løntilskud eller praktikanter i virksomhedspraktik.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre. Find dit lokale jobcenter

Cabis eksperter på området har styr på regler og lovgivning. Kontakt os i dag, det er gratis. 

Metode og værktøj

Udvikling af medarbejdere i fleksjob

Selv om I skal tage særlige hensyn til medarbejdere ansat i fleksjob, er der stadig mange muligheder for at arbejde med udviklingen af deres arbejdsevne.

Læs mere om udvikling i fleksjobbet
Viden og baggrund

Afskedigelse af fleksjobansat

En arbejdsgiver har altid mulighed for at afskedige en medarbejder med en saglig begrundelse. Det gælder også ansatte i fleksjob.

Læs mere om afskedigelse af fleksjobansat
Metode og værktøj

Fastholdelsesmuligheder

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs mere