Til dig, der er bygherre

Som bygherre kan du være med til at sætte et stort socialt aftryk. Du kan påvirke, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet får et job, og samtidig bidrager du til et mere bæredygtigt og socialt byggeri.

-

Kunder efterspørger bæredygtigt byggeri 

Tendensen i alle brancher er klar: Kunder og forbrugere verden over bliver mere og mere opmærksomme på, hvordan virksomheder agerer og påvirker samfundet. Det gælder ikke mindst i byggeriet, hvor der stadig oftere stilles krav til ansvarlig virksomhedsdrift og brug af ressourcer.

Der er stor interesse for bæredygtigt byggeri, som tager hensyn til klima og miljø, men byggeriet kan også være med til at sikre bæredygtig rekruttering ved at uddanne og ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Som bygherre kan I selv tage et socialt ansvar, og samtidig har du mulighed for at påvirke entreprenører og underleverandører.

Gevinsterne ved socialt ansvar er mange:

 • I bidrager til en socialt ansvarlig ejendoms- og byggebranche i Danmark
 • I får konkrete CSR-mål og bidrager til indfrielse af FN’s Verdensmål 4, 8, 11 og 17
 • I får relevant indhold til jeres CSR-rapportering
 • Byggeriet får arbejdskraft, som kan være svær at finde
 • I får stolte og loyale medarbejdere
 • I får mulighed for at brande jeres virksomhed som socialt ansvarlig og bæredygtig
 • I kan mindske tyveri og hærværk fra byggepladserne – og derved spare tid og penge.

Som bygherre, der vil tage et socialt ansvar, kan du overveje følgende:

 • Hvilket socialt aftryk vil I sætte med jeres byggeri?
 • Hvilke alliancepartner kan I samarbejde med for at løfte et socialt ansvar?
 • Stil krav til entreprenører og underleverandører
 • Se på andet end praktikpladser og lærlinge – overvej, om der på byggeriet kan ansættes ledige lokale beboere. Eller kan der ansættes medarbejdere i småjob eller fleksjob?

Byggeriets Sociale Beregner

Brug Byggeriets Sociale Beregner i jeres udbud

I kan få fakta om tilbudsgivers sociale ansvar ved at stille krav om data fra Byggeriets Sociale Beregner i jeres udbud.

Gå til Byggeriets Sociale Beregner

- Vores erfaring på konkrete byggerier, hvor vi arbejder med social beskæftigelse, viser, at forsikringsudgiften falder. Det samme gør kriminaliteten!

Forretningsudvikler Anders Sørensen, Enemærke & Petersen

Fra tidligere projekter er der erfaring for, at beskæftigelses- og uddannelsesindsatser i renoveringer har en præventiv effekt i forhold til hærværk på byggepladsen (BO-VEST, 2017). Denne erfaring går igen i flere af caseområderne. Særligt i Job First i Tilst, hvor der er ansat en gruppe unge fra området. Her har det også påvirket omfanget af hærværk i boligområdet. De årlige udgifter til hærværk i boligområdet er reduceret fra 1,2 mio.kr. til 180.000 kr. efter ansættelsen af de lokale unge. 

Kilde: Publikation fra CFBU – Renovering og jobskabelse i udsatte boligområder – hvad motiverer parterne til socialt ansvar.

Bygherren har stor indflydelse

Ved at understøtte social beskæftigelse i et udsat boligområde er bygherren med til at gøre dette boligområde mere attraktivt. Dels er nybyggeriet i sig selv attraktivt, og samtidig får social beskæftigelse flere i job og uddannelse.

 

TIPS: Find partnere og sæt retning for dit sociale ansvar

Har I ikke erfaringer med at tage et socialt ansvar, er første skridt at sætte en strategisk retning for indsatsen. I opnår størst effekt, når indsatsen hænger sammen med jeres øvrige forretning. 

--> 

Her er et par gode råd til at komme i gang. Afklar:

 • hvor I ønsker at sætte ind
 • hvor indsatsen skal forankres i organisationen
 • mål for, hvornår I er en succes
 • hvilke samarbejdspartnere, der kan understøtte jeres indsats.

-->

Relevante samarbejdspartnere, som også kan rådgive jer om jeres indsats er fx:

Beskæftigelse af lokale beboere giver en bedre byggeproces

Der er mange eksempler på byggerier og renoveringsprojekter, hvor lokale beboere er blevet ansat under byggeriet - og det er der mange fordele ved.

 • Det skaber goodwill hos de øvrige beboere og øger tolerancen over de gener, som byggeriet medfører
 • De ansatte lokale beboere opfattes som rollemodeller og bliver talsmænd for byggeriet
 • Beskæftigelses- og uddannelsesindsatser har en præventiv effekt i forhold til hærværk på bygge pladsen.

Ifølge undersøgelsen Renovering og jobskabelse i udsatte boligområder fra Center for Boligsocial Udvikling, har Job First i Tilst ved Aarhus ansat en gruppe unge fra området. Her faldt de årlige udgifter til hærværk i området fra 1,2 millioner kr. til 180.000 kr.

Download

Skab legitimitet og opbakning til byggeprojektet

Byggerier er komplekse, de griber ind i folks hverdag og ofte er de kilde til konflikter. For at skabe opbakning til et byggeprojekt er det vigtigt at skabe et godt manøvrerum til det. Det har Bygherreforeningen udgivet en rapport om

Download

CASE/EKSEMPEL

Sæt mål og stil krav

Som bygherre er man i en position til at kunne påvirke virksomheders sociale ansvar på en lang række parametre.

I Aarhus gennemføres der i perioden 2017-2020 et byfornyelsesprojekt i Gellerupparken og Toveshøj, som skal øge trygheden. Her er der vedtaget en boligsocial helhedsplan med en række overordnede boligsociale mål...

Læs eksemplet

De overordnede boligsociale mål er:

 • Styrke civilsamfundet
 • Større tryghed
 • Øget beboertrivsel
 • Flere i arbejde
 • Flere i uddannelse.

Til at understøtte disse mål blev der i konkurrencen om totalentreprisen derfor indført en række krav og kriterier, som vinderen af konkurrencen skulle leve op til.

CASE/EKSEMPEL

Byg med unge-alliancen sikrer praktikpladser

Mangel på praktik- og lærlingepladser er et velkendt problem. Det forsøger Bygherreforeningen at lave om på med Byg med unge-alliancen.

Her får landets store bygherrer tilbud om et partnerskab, som sikrer flere praktikpladser på store byggeprojekter. Her guides og vejledes bygherrerne inden for følgende...

Læs eksemplet

Bygherrerne guides og vejledes inden for:

 • Udforming af krav eller ønsker til entreprenører om praktikpladser i udbudsmateriale.
 • Hjælp til at estimere mulige praktikpladser. Fx identificering af entrepriser, der er relevante for unge i uddannelse.
 • Dialog med entreprenører om normering af praktikpladser.
 • Dialog med entreprenører om uddannelsesgodkendelse, bemanding og rekruttering.
 • Kommunikation med omverden om flere praktikpladser. Fx gennem skilte, bannere, events og besøgsdage.
 • Opfølgning og monitorering af antal i uddannelse på hvert byggeri.
 • Opsamling af resultater og erfaringer.

Se også, hvordan KAB har samarbejdet med Byg med unge-alliancen på to byggerier 

 

CASE

Blixens – byggeri med socialt ansvar hele vejen rundt

Ved uddeling af byggebranchens pris Årets Byggeri lægger dommerkomiteen vægt på, at byggeriet bidrager positivt til samfundet.

I 2019 vandt kontorbyggeriet Blixens i Gellerup i kategorien Erhverv, og her er der gjort meget ud af det sociale ansvar både før, under og efter opførelsen af byggeriet...

Læs casen

Før: Bygherren Aarhus Kommune gik sammen med Brabrand Boligforening og entreprenørerne om et opsøgende boligsocialt arbejde for at inddrage beboerne. Det inkluderede også etablering af et partnerskab om beskæftigelse af beboere i området.

Under: Ledelsen har sørget for ofte at være til stede på byggepladsen for at vise opbakning til det sociale ansvar. Ledelsen fra entreprenøren og bygherren har samtidig haft et tæt samarbejde med byggelederen på byggepladsen for at bakke op om indsatsen.

Under byggeriet er der også tænkt i social beskæftigelse, når der er opstået ad hoc-opgaver. Her har man fx hyret ledige lokale beboere til at rydde op på byggepladsen frem for at hente arbejdskraft udefra.

Efter: Efter at Blixens er taget i brug, er der etableret forskellige småjob til drift og kantine. Eksempelvis indeholder bygningen 52 kaffemaskiner og 32 tekøkkener - de skal fyldes op og rengøres. Og fra tid til anden mangler kantinen også opvaskere.

Læs mere om milepæle i byggeprocessen før, under og efter

Værktøjer til socialt ansvar

Test jeres samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udviklet en test til refleksion over virksomhedens samfundsansvar. 

Beregn krav til antal praktikpladser

Region Hovedstaden og Kuben Management har udviklet et værktøj til beregning af, hvor mange praktikpladser, der er krav på ved offentlige byggerier. De har lavet en video om Dimensioneringsværktøjet.

Brug Verdensmålsbarometeret

Arkitektforeningen og Bygherreforeningen har lanceret et Verdensmålsbarometer. Formålet med redskabet er bl.a. at få de bydende til at tydeliggøre hvilken verdensmålsprofil deres forslag har.  

Gå til barometer

Brug klausul, så I invester med samfundsansvar

Brug beskæftigelsesklausulen, når I ønsker at arbejde med social beskæftigelse på et byggeprojekt. Det kan ske som en klausul eller som en partnerskabsaftale.

Det er vigtigt, at

 • alle parter forstår og føler ejerskab til målsætningerne
 • der udpeges en tovholder, som kan sikre konkrete resultater.

Vær OBS på

 • Ved brug af beskæftigelsesklausulen skal I overveje hvilke dele, der er relevante for det udbudte arbejde.
 • Tidlig dialog med potentielle tilbudsgivere er afgørende.
 • I skal identificere det gyldne "mellemled", som kan skabe kontakt mellem entreprenør og ledige. Det kan fx være jobcenter, beskæftigelses- og socialforvaltning, boligsekretariat eller civilsamfundsorganisationer, der fx arbejder med udsatte unge, flygtninge eller mennesker med handicap, som har brug for en indgang til arbejdsmarkedet.
 • Ift. EU-retten: Projekter om beskæftigelse af lokale ledige kan kun ske inden for rammerne af partnerskabsaftaler. 

Beskæftigelsesklausulen er udarbejdet af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar – find den her

Brug nyt DGNB-kriterie til at ansætte socialt

Green Building Council Denmark har udgivet ny manual med kriterier for bæredygtigt byggeri gældende fra 2021. Et nyt DGNB-kriterie handler om sociale indsatser, og det kan bane vejen for, at flere udsatte ledige kan få job i byggeriet. Jeres byggeentreprise kan bidrage til at opfylde DGNB-kriterier om socialt ansvar, når I fx uddanner elever og lærlinge, og når I skaber jobs gennem nedbrydning og genanvendelse.

Se den nye manual

Læs mere om det nye DGNB-kriterie

Et løft til udsatte boligområder

Andelen af beboere, som er i beskæftigelse eller uddannelse betyder meget for, om et boligområde er på regeringens liste over udsatte boligområder – den såkaldte ghetto-liste.

Nogle gange er det nogle små tal, der skal rykkes på for at undgå at komme på ghetto-liste.

Her det vigtigt, at boligorganisationer samarbejder med kommuner og boligsociale helhedsplaner om fx at skabe ufaglærte arbejdspladser i området. Det er også med til at skabe nye muligheder for beskæftigelse for beboerne i det pågældende boligområde.

Den almene sektor gør det godt

Danmarks almene boliger foretager optællinger af, hvor mange

 • elever
 • lærlinge
 • praktikpladser

der er på nybyggeri og renovering i den almene sektor.

I efteråret 2016 var i gennemsnit 13,9 procent af de beskæftigede på nybyggeri og renoveringssagerne praktikanter. Det er meget positivt, for ifølge Dansk Byggeri kan man forvente, at en byggerivirksomhed har fem til ti procent praktikanter på en byggesag.

Hvad kan man forvente?

Ifølge Anders Sørensen, forretningsudvikler hos Enemærke & Petersen, kan man forvente, at der på almene byggesager på mellem 350-400 millioner kr. i gennemsnit kan skabes:

 • 3-5 lærepladser
 • 5-10 ordinære job
 • 3-5 fleksjob eller job med løntilskud.

Inspiration til den rummelige byggeplads

Publikationen ”Den rummelige byggeplads – en guide til social beskæftigelse” er til bygherrer, rådgivere og entreprenører, som ønsker at arbejde med social beskæftigelse og give borgere fra kanten af arbejdsmarkedet fodfæste og et springbræt til job og uddannelse.

Gå til publikationen

Publikationen er udarbejdet af Værdibyg, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Enemærke & Petersen a/s

Projekt

Social beskæftigelse i byggeriet

Projektet er afsluttet i 2020. Cabi var sammen med en lang række interessenter med i projektet, der skulle gøre det nemmere for bygherrer og entreprenører at løfte udsatte mennesker i job indenfor byggebranchen. Læs om projektet her

Læs mere

Læs også:

-

Til entreprenører

-

Til byggeledere

-

Til kommuner