Projekt: I mål med Integration

Online inspirationskatalog for projekt 'I mål med Integration', som skal understøtte en målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere ude i kommunerne. Her finder du information og materialer fra projektet.

Projektperiode: 2016-2019

undefined

Frem til og ind i 2019 fortæller vi her på siden de gode historier og erfaringer fra projekt 'I mål med Integration'.

'I mål med integration' er navnet for det, der tidligere hed 'Facilitering af målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere'. Formålet er fortsat det samme: at få flere flygtninge og indvandrere i uddannelse eller arbejde.

Vejen til en mere effektiv integrationsindsats

Projektet skal støtte 17 kommuner af forskellig størrelse i udviklingen og implementeringen af en mere effektiv integrationsindsats, som skal få flere flygtninge og indvandrere i job i den enkelte kommune.

30 mio. kr. er afsat i puljemidler til projektet, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration administrerer. Rambøll Managament er facilitator og Cabi og Plougmann Copenhagen er underleverandører.

De 17 deltagerkommuner

Her får du en oversigt over de 17 kommuner, der deltager i projektet:

 

Jylland

Fyn

Sjælland

Mindre kommuner

(25.000-40.000 indb.)

Brønderslev

Rebild

Vesthimmerland

Nordfyns

Lejre

Mellemstore kommuner

(40.000-60.000 indb.)

Favrskov

Skive

Faaborg-Midtfyn

Assens

Svendborg

 

Større kommuner

(60.000-200.000 indb.)

Randers, Norddjurs og Syddjurs

Sønderborg

Odense

Holbæk

Helsingør

Konference

Læringskonference og årsrapporter

17 kommuner har siden 2016 arbejdet med at forbedre deres arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats. 14. marts 2019 præsenterede de deres erfaringer og resultater på en læringskonference.

Læs mere
Case

Ti borgercases til refleksion

Integrationsindsatsen er fuld af udfordringer og dilemmaer, som er gode at lære af. Her er ti borgercases til diskussion.

Læs mere
Case

Flygtningekvinder i job

Se eksempler på kvinder med flygtningebaggrund, som er kommer i job.

Læs mere

Materialer fra projektet

Fold ud nedenfor og find link til nyheder, cases og de materialer, som deltagerkommunerne anvender i projekt 'I mål med Integration'. Materialerne fra projektet bliver lagt op efterhånden som de bliver udviklet og taget i brug.

Trin 0: Afdæk viden om indsatsen

Kvalificér jeres arbejde med at udvikle integrationsindsatsen ved at basere det på et godt fundament af viden - både på overordnet, strukturelt niveau og på de interne linjer hos jer selv. Tag udgangspunkt i metoderne på denne side for at få vidensgrundlaget på plads.

De metoder, du finder her på siden kan give jer fundament af viden om fx:

 • Virksomme metoder i integrationsindsatsen
 • Det grundlag, I arbejder ud fra i jeres kommune - og de potentialer og udfordringer, det indebærer
 • Fakta om jeres indsats, som I kan bruge som nulpunkt og referenceramme for det fremtidige arbejde.

Videnssyntese: Viden til at komme i mål med integration

Før du tager hul på første trin i redskabspakken, kan du med fordel begynde med at læse videnssyntesen nedenfor, som er udarbejdet i regi af projekt 'I mål med Integration'. Syntesen beskriver de virksomme metoder i integrationsindsatsen. Brug derfor syntesen til at kvalificere og reflektere over jeres valg af indsatser, inden I begynder at lægge planer.

Tag fx udgangspunkt i disse refleksionsspørgsmål i forbindelse med gennemlæsningen:

 • Er der fokuspunkter, vi allerede arbejder med, der bliver særligt vigtige?
 • Hvad skal der til for, at vi kan få mere af det, der virker, i vores kommune?
 • Hvad vil være godt at begynde med i forhold til det, der inspirerer os?

Selvevaluering: Grundlaget for jeres arbejde

Ved at foretage en selvevaluering kan I blive klogere på 'tingenes tilstand' hos jer og få et bedre udgangspunkt for at afstemme opgavens omfang med hinanden.

Udfyld selvevalueringen sammen og brug den som grundlag for at drøfte udfordringer og potentialer i kommunens aktuelle situation. Det er selve dialogen om resultatet af evalueringen, der er det interessante og her, I skal finde den fælles kerne, som skal drive arbejdet fremad efterfølgende.

Hent skabelon til selvevaluering

Hent skabelon

Download udfyldt eksemplar af selvevaluering

Download

TIP: Ledere og medarbejdere kan eventuelt udfylde evalueringen hver for sig - og resultaterne kan efterfølgende sammenlignes for at tydeliggøre, om der er udfordringer på området, eller om I ser ens på tingene i jeres team.

Data: Få styr på fakta

Det kan være en fordel at kombinere jeres arbejde med tal fra Jobindsats, eller I kan anvende de tal, I selv har til rådighed. Træk fx tal på:

 • antal flygtninge opdelt på alder og køn
 • varighed på ydelser i kommunen
 • antal job- og aktivitetsparate
 • virksomhedsrettet indsats.

Lav et 0-punkt på udvalgte parametre, så I har noget at måle jer selv op på, når I går i gang. Så bliver det også nemmere at fejre de små succeser undervejs!

Trin 1: Kom godt i gang

For at komme godt fra start med udviklingen af jeres integrationsindsats kan I tage udgangspunkt i redskabspakken på denne side. Brug dem som de er, eller lad jer inspirere af spørgsmålene og overvejelserne og tilpas dem jeres egne behov.

Redskaberne er alle anvendt i praksis af deltagerkommunerne i projekt I mål med Integration. Ved at udfylde dem i fællesskab, fx på en workshop, sikrer I sammenhæng, ejerskab og fælles retning i det forestående arbejde.

A. Forandringsteori - fælles forståelse for målet

Med en forandringsteori får I et overblik og en overordnet beskrivelse af hvad I ønsker at opnå (resultater og effekter) for hvem (målgruppe), hvordan (indsatser) og hvorfor (målsætninger).

Ved at gøre jer overvejelser omkring retning og kobling mellem aktiviteter, resultater og mål har I et rigtigt godt afsæt i det videre arbejde med at beskrive metode og udfylde handleplan.

Hent skabelonen til forandringsteori nedenfor og udfyld den i fællesskab:

undefined

Sådan bruger I modellen:

0. Definér målgruppen: Afgræns hvilken borgergruppe, I vil opnå resultater for. Find ud af, hvad I ved om den specifikke målgruppe i forhold til fx:

 • arbejdsidentitet
 • arbejdsmarkedserfaring
 • uddannelse
 • adfærd omkring jobsøgning og aktivering
 • familie.

Jeres forarbejde her skal sikre, at den endelige forandringsteori indeholder præcis de indsatser, der er relevante for jeres målgruppe.

Brug denne matrix som inspiration til at inddele jeres målgrupper. Den kan I vende tilbage til, når I skal til at finde frem til de virkningsfulde indsatser, målgruppen kalder på under det videre arbejde med forandringsteori og metodebeskrivelse.

1. Langsigtede resultater: Arbejd baglæns i modellen og start med at definere, hvilke effekter I ønsker at opnå i et langsigtet perspektiv. Det kan fx være at flere opnår beskæftigelse på ordinære vilkår eller at flere opnår ansættelse i løbet af det første år.

Det er vigtigt at udfylde modellen baglæns, da det sikrer, at I når frem til de aktiviteter, som giver de ønskede resultater - i stedet for at tage udgangspunkt i eksisterende aktiviteter, som ikke nødvendigvis giver de ønskede resultater.

2. Mellemlangsigtede resultater: Overvej, hvordan borgerens adfærd skal ændre sig for at opnå de langsigtede resultater:

 • Hvilke handlinger er det, I ser hos borgerne, som får dem i job?
 • Hvordan skal borgerne handle anderledes for at komme i job?
 • Hvad kendetegner adfærd, der sikrer borgeren job (jobsøgningsadfærd, adfærd under aktivering).

3. Kortsigtede resultater: Hvilken viden og forståelse skal borgeren have for at kunne ændre adfærd? Og hvilken indsats skal vi benytte for at skabe forandring hos målgruppen?

Hent inspiration til dialogen i disse kort (Kan bruges til dialogen om både mellemlangsigtede og kortsigtede resultater)

4. Aktiviteter: Hvilke aktiviteter understøtter den nødvendige viden og forståelse hos borgerne?

Se eksempel på udfyldt forandringsteori fra Odense kommune

TIP: I kan udarbejde en forandringsteori flere versioner, fx for aktivitets- og jobparate hver for sig.

B. Metodebeskrivelse - den gode borgerrejse

Metodebeskrivelsen hjælper jer med at beskrive den borgerrettede indsats, så alle i teamet kender indsatsens kerneelementer og faserne i udførelsen. Formålet er også at tydeliggøre de forskellige aktørers roller og ansvar. Beskrivelsen skal vise, hvordan I ønsker at håndtere et borgerforløb hos jer.

Igennem arbejdet får I en fælles forståelse af de metoder, borgeren mødes med og samskaber jeres egen arbejdsgang for de borgerrejser, som skal indfri de mål, I satte jer i forandringsteorien.

Hent modellen her:

undefined

Sådan bruger I modellen:

 1. Begynd med at udfylde Fase I-III under Arbejdsgang for indsatsen. Her sætter I fokus på udviklingen af et eksemplarisk borgerforløb i kommunen. Indfang, hvad I gør, og hvad I ønsker at udvikle.
 2. Udfyld dernæst Roller og ansvar under Arbejdsgang for indsatsen. Bliv konkrete på, hvem der skal gøre hvad hvornår for at føre forandringsteori og borgerrejse ud i livet. Sæt fokus på aktører internt og eksternt.
 3. Til sidst udfylder I de ufravigelige principper øverst under Kernen i indsatsen. Her beskriver I helt konkret de principper, der skal overholdes for at indsatsen bliver virkningsfuld.

Hent inspiration til dialogen i disse kort

TIP: I kan udfylde en metodebeskrivelse for hver målgruppe, I ønsker at arbejde med. Det gør metoden så meget desto mere specifik og anvendelig, når I kommer til praksis.

Se eksempel på udfyldt metodebeskrivelse fra Odense kommune

C: Handleplanen - Sådan gør vi det hele i praksis

Med afsæt i forandringsteorien og metodebeskrivelsen skal I nu drøfte i grupper, hvad I skal gøre for at føre forandringen og den ønskede, skitserede borgerrejse ud i livet.

I kan fx stille jer selv supplerende spørgsmål i forhold til, hvad indsatsen kræver af:

 • organisering (ledelse, samarbejde på tværs)
 • medarbejdere (adfærd og kompetencer)
 • redskaber (information og processer)
 • samarbejdspartnere (virksomheder og anden aktør).

Redskab til opfølgning

Handleplanen skal konkretisere, hvem der skal gøre hvad og hvornår for at målene kan realiseres. Brug evt. skabelonen her:

undefined

Trin 2: Mål på udviklingen

Undervejs i arbejdet med jeres integrationsindsats, skal I følge med i udviklingen for at sikre, at arbejdet går i den rigtige retning. Formålet er at gøre borgerne arbejdsmarkedsparate. Det kan I måle på ved hjælp af skemaerne nedenfor.

Deltagerkommunerne i projekt 'I mål med Integration' arbejder med progressionsværktøjet FIP - et værktøj til måling af ledige flygtninge og indvandreres progression i arbejdsmarkedsparathed.

FIP består af to korte spørgeskemaer - et til sagsbehandler og et til borger - som tillader dem at følge med i udviklingen af borgerens arbejdsmarkedsparathed.

Samtaleskema til sagsbehandlere og borgere

Skemaerne er tænkt som dialogværktøjer, som sagsbehandler kan bruge i  mødet med borgerne. Skemaerne skal udfyldes i forbindelse med hver af de fire samtaler, som sagsbehandler hvert år skal afholde med ledige borgere, som modtager integrationsydelse.

Download skema til borger

Borgeren skal udfylde borgerskemaet med hjælp fra sagsbehandler og eventuelt en tolk. 

Download skema til sagsbehandler

Sagsbehandler skal udfylde skemaet under samtalen med borger eller lige umiddelbart efter.

Grafisk fremstilling af samtaleelementer

Udover skemaerne kan du og borger tale sammen ud fra en grafisk fremstilling af de forskellige emner, I skal ind og vurdere på i løbet af samtalen. Med udgangspunkt i borgerens situation.

Grafikken er i dette tilfælde en stjerne hvori, du og borger sammen kan markere indikatorerne for, hvor langt på skalaen, borger befinder sig, inden for et givent emne.

Download grafisk redskab til samtalen

Ved at bruge grafik får I et mere visuelt, simpelt og sammenligneligt grundlag for jeres samtale og dialogen om borgerens progression.

Bag skemaerne står VIVE (tidligere SFI), som er evaluator på projektet. FIP er udviklet til I Mål Med Integration-projektet med inspiration fra blandt andet 'BeskæftigelsesIndikatorProjektet - BIP'.

Videnssyntese: Viden til at komme i mål med integration

Som led i projekt 'I mål med Integration' er der udarbejdet en syntese af eksisterende viden om virksomme indsatser inden for beskæftigelsesrettet integration. Videnssyntesen findes også i en pixi-udgave.

Videnssyntesen skal være grundlaget for deltagerkommunernes effektivisering af deres indsats for at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde.

Udover at afdække viden om virkningsfulde metoder er der i syntesen forsøgt at finde viden om faktorer, som har betydning i en lokal implementeringskontekst; viden om hvorfor, hvordan og hvornår bestemte indsatser virker for ikke-vestlige flygtninge og indvandrere.

Download Videnssyntesen: Viden til at komme i mål med integration  

Download PIXI: videnssyntese: De vigtigste konklusioner og
pointer fra videnssyntesen til dig, der vil have et hurtigt overblik.

OBS: Pixi-udgaven er opdateret pr. 1. marts 2017.
Den nye version er tilgængelig via linket.

Også inspiration til andre kommuner

Andre kommuner kan også benytte videnssyntesen som inspiration og som udgangspunkt for at reflektere over egen praksis.

Få flere redskaber til at arbejde i dybden med jeres integrationsindsats i redskaberne ovenfor.

Mere inspiration til integration

Her finder du nyttige værktøjer, inspirationsmaterialer samt tips og tricks, som du kan bruge i integrationsarbejdet.

Inspirationskatalog: Gode veje mod bedre integration

De 17 kommuner har gjort sig en række erfaringer med at udvikle og implementere en mere effektiv integrationsindsats som får flygtninge og indvandrere i job. 

I dette inspirationskatalog, som er udgivet af Rambøll, har alle kommuner peget på emner, som de ser som vigtige for integrationsindsatsen og som andre kommuner kan lære af.

Download inspirationskataloget

Workshop om snitfladeproblematikker

Rambøll har udviklet en workshop til fælles dialog om snitfladeproblematikker. er en simplificeret måde, hvorpå du kan facilitere en dialog om snitfladeproblemer på tværs af medarbejdere eller afdelinger. Workshoppen anvender et eksempel på snitfladeproblemer imellem jobcenter, udbetaling og modtagelse og bolig.

Du kan benytte slidesættet i bilaget til at facilitere en workshop eller et møde, hvor de relevante medarbejdergrupper deltager.

Download slidehow om workshoppen

Materialer fra deltagerkommuner

Fold ud nedenfor og find inspirationsmateriale, guides og værktøjer, som deltagerkommunerne fra I mål med Integration har udviklet. De 17 kommuner, som deltager i I mål med Integration, har undervejs i projektperioden udviklet deres egne metoder og materialer til at få flygtninge i job. Vi har samlet et udvalg af kommunernes materiale til dig, der arbejder professionelt med integration:

Organisering - samarbejde på tværs og arbejdsgange

Visitationsskema

Lejre Kommune har et visitationsskema, der bruges når rådgivere, der arbejder med job- og uddannelsesparate borgere, skal visitere til virksomhedskonsulenter

Download Lejres visitationsskema

Workshop om snitfladeproblematikker - i den virksomhedsrettede indsats

Odense Kommune har afholdt en workshop med det formål at styrke samarbejdet mellem sagsbehandlere og jobkonsulenter på integrationsområdet. Her er det bl.a. blevet drøftet snitflader medarbejdergrupperne imellem.

Download materialet fra workshoppen

Guide - Fra praktik til job

Skive Kommune har lavet en beskrivelse af, hvordan kommunen kommer i mål med at sikre, at målgruppen er aktiveret 37 timer om ugen. I tillæg indeholder beskrivelsen et progressionsskema, som kommunen anvender i forbindelse med sprogtræning.

Download Skives guide

Jobcentermedarbejdere - holdninger, adfærd og kompetencer

Kompetencekort

Brønderslev Kommune har udviklet et meget enkelt kompetence- og progressionskort, som borgeren og arbejdsgiveren kan udfylde i fællesskab.  Kompetencekortet giver et visuelt overblik over, hvilke faglige og personlige kompetencer, som borgeren har. Og der samtidig er det muligt at give en vurdering af, hvad der fortsat skal arbejdes md.

Download kompetencekortet

Download præsentation af kompetencekortet

Praktikopfølgningsskema

Brønderslev Kommune har lavet et lavpraktisk opfølgningsskema til virksomhedspraktik. Det er opdelt i en række emner, der er suppleret med underspørgsmål, og det skal sikre, at den relevante viden kommer med tilbage til jobcentret.

Download opfølgningsskemaet her

Praktikopfølgningsskema II

Helsingør Kommune har ligeledes udarbejdet et praktikopfølgningsskema, hvor kontaktpersonen på praktikstedet kan score borgeren på en række personlige og faglige kompetencer for at vurdere progressionen.

Skemaet giver jobrådgiverne mulighed for at følge med i borgeres udvikling og sikre kontinuitet, fastholdelse og videreudvikling af kompetencer ved overgang til en anden praktik.

Download opfølgningsskemaet

Erhvervsmentorfilm

Helsingør Kommune har fået udarbejdet to små film, der sætter fokus på, hvordan det er at være erhvervsmentor for en flygtning.

I filmene beskrives, hvilke gevinster der er for såvel mentoren og flygtningen ved indgåelse af mentorskabet, og i filmene opfordres andre til at tage kontakt til Team Integration i Helsingør, hvis de ønsker at blive erhvervsmentorer for en flygtning.

Se filmene:

Jannie er mentor for Rawda

Hanne er mentor for Gul

Alternativ vej til job

Helsingør Kommune har i en præsentation om alternativ vej til arbejdsmarkedet beskrevet hvordan man kan komme fra at være aktivitetsparat til at blive selvstændig med egen catering virksomhed. Beskrivelse af forløbet fra start til slut.

Download præsentationen

Redskaber - tilbud, information, processer

Arbejdsaftale

Svendborg Kommunes har udarbejdet en arbejdsaftale med inspiration fra STAR’s skabelon i forbindelsen med Projekt ’Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb’. 

Arbejdsaftalen indgås i forbindelse med, at en borger påbegynder en virksomhedspraktik. I skabelonen specificeres de aftaler, der indgås mellem arbejdsgiver, borger og jobrådgiver med henblik på at sikre forventningsafstemning om mål for opnåelse af ordinære løntimer, delmål, arbejdsopgaver, arbejdstid og opfølgning. Selve skabelonen kan findes under STAR’s beskrivelse af STV-puljen.

Download arbejdsaftale

Kompetencekort

Brønderslev Kommune har udviklet et kompetencekort, der fungerer som en arbejdsgiverreference, som borger kan bruge i deres jobsøgning. Samtidig er indholdet med til at opdatere og kvalificere JobnetCV.

Download kompetencekortet

Månedsbog

Lejre Kommune har en månedsbog i jobcentret, der både fungerer som ledelsesinformation og udgangspunkt for datadrevet refleksion hos medarbejderne.

Tallene kan i månedsbogen kan dog ikke stå alene, og månedsbogen følges derfor hver måned op af dialog på teammøder i de enkelte teams. På den måde bidrager tallene til at kvalificere dialogen og dialogen til at kvalificere tallene.

Download Lejres månedsbog

Progressionsskema

Nordfyns Kommune har et udviklet et progressionsskema, som bruges til at tale om fremskridt under praktikken. Skemaet bliver brugt i samtalen med borgeren og virksomheden, og det hjælper virksomhedskonsulenterne til at italesætte, hvornår målene for praktikken har nået et punkt, hvor der måske skal til at betales løn 

Download Nordfyns progressionsskema

Digital selvhjælp

Rebild Kommune har arbejdet strategisk på at gøre flygtninge digitalt selvhjulpne hurtigst muligt efter ankomsten. Det er sket for at sikre, at borgerne kan kommunikere hurtigt og effektivt med det offentlig. Og for at understøtte borgernes digitale jobsøgning.

I den forbindelse har integrationsafdelingen udarbejdet en Jobnet-pjece, der klarlægger de pligter, flygtninge og familiesammenførte har som ledige og modtagere af integrationsydelse. Sammen med Jobnet-pjecen har Rebild Kommune også udarbejdet en detaljeret vejledning til Jobnet. Begge dele er udgivet på fire sprog.

Download Rebild Kommunes materiale til digital selvhjælp

Journalskabelon

Rebild Kommune har udarbejdet en journalskabelon, som tydeliggør samtalens struktur for integrationssamtaler, men som samtidig fungerer som journalskabelon til den efterfølgende administrative del af samtaleafholdelsen. 

Download Rebilds journalskabelon

Opfølgning på virksomhedsrettet tilbud

Rebild Kommune har ligeledes udviklet et værktøj til opfølgning på virksomhedsrettede tilbud. Det kan bl.a. bruges til at italesætte tilegnede kompetencer og opdatering af Jobnet Cv’et.

Download Rebilds værktøj til opfølgning

Samarbejdspartnere - virksomheder, civilsamfund og anden aktør

Folder til virksomheder om praktik

Holbæk Kommune har lavet en folder til virksomheder, der aldrig har haft flygtninge i forløb. Folderen indeholder bl.a. ti gode råd til virksomheder, der gerne vil have flygtninge i virksomhedsforløb.

Download Holbæks folder

Jobrotation som rekrutteringsredskab

Vesthimmerlands Kommune har stor succes med jobrotation på integrationsområdet.  Det er tilfældet, fordi der er en stor virksomhed i kommunen, som sender deres medarbejdere på danskkursus, og derfor bliver der arrangeret jobrotation sammen med jobcenteret. De sidste tre gange, har der næsten kun været kandidater fra integrationsafdelingen. 

Download yderligere beskrivelse om jobrotation

 

Ledelse og projektledelse - ressourcer og kommunikation

Aktiveringsstrategi

Rebild Kommune har udviklet et værktøj, som er en visualisering af den politisk vedtagne aktiveringsstrategi på integrationsområdet. Den har til formål at sætte rammerne for omfang og varighed af den virksomhedsrettede indsats. Samtidig har modellen fungeret som et fælles refleksionsredskab i sagssparringen internt i integrationstemaet og i formidlingen af rammerne for indsatsen til anden aktør.

Download Rebilds værktøj

Årsrapport 2017

Langt de fleste kommuner har forbedret sig på centrale målsætninger som fx overgang til selvforsørgelse. Det viser årsrapporten for I mål med Integration. Her kan du hente en opsamling på årsrapporten.

Rambøll Management har udarbejdet en årsrapport, som sammenfatter de vigtigste resultater og læring fra det første år af I mål med Integration.

Rapporten viser bl.a. at langt de fleste kommuner i projektet ha forbedret sig markant på de centrale målsætninger, som bl.a. tæller overgang til selvforsørgelse og uddannelse.

Downloade en opsummering af årsrapporten

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter