Jobrotation

Jobrotation giver virksomhederne mulighed for at efteruddanne deres ansatte med vikardækning af kvalificerede ledige.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Trine

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Jobrotation er en ordning, hvor en privat eller offentlig arbejdsgiver sender en medarbejder på (efter)uddannelse eller ansætter en ledig som vikar og får støtte enten som løntilskud eller jobrotationsydelse.

Der findes to former for jobrotation:

 1. En arbejdsgiver kan sende en ansat på voksenuddannelse med godtgørelse og ansætte en ledig med løntilskud som vikar.
 2. Når en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse, deltager i uddannelse med løn, har arbejdsgiveren ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, såfremt arbejdsgiveren samtidig ansætter en ledig som vikar.
  I dette tilfælde udbetales der ikke løntilskud. Jobrotationsydelsen udgør højeste dagpengesats plus 60 procent.

En kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager der selv finder et vikariat i en jobrotationsordning har ret til at blive vikar, hvis betingelserne om hvor længe man skal have været ledig mv. er opfyldt.

Overordnet set gælder følgende:

 • Jobrotationsydelse ikke kan bevilges, hvis den uddannelse, som den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse.
 • Arbejdsgiveren må ikke modtage anden offentlig støtte for de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.
 • Kravet til forudgående ledighed, for den person der ansættes som vikar, er 6 måneder.
 • Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.
 • Den maksimale tilskudsperiode til jobrotationsforløb er maksimalt 6 måneder.
 • Statsrefusionen til kommunernes udgifter til jobrotationsydelse udgør 60 procent.

Jobrotation og løntilskud

En arbejdsgiver sender en ansat på voksenuddannelse med VEU-godtgørelse eller lignende og ansætter en ledig som vikar.

Vikaren ansættes med løntilskud efter beskæftigelsesloven og skal opfylde de betingelser, der gælder her. Læs mere under almindelig løntilskudsordning.

Jobrotation med jobrotationsydelse

Medarbejderen

En arbejdsgiver har ret til en jobrotationsydelse, når en medarbejder, der ikke har uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse, deltager i uddannelse, og arbejdsgiveren i hans eller hendes sted ansætter en eller flere vikarer. Der kan ikke bevilges jobrotationsydelse til en arbejdsgiver, hvis den uddannelse, som den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse. Medarbejderen skal desuden have været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 3 måneder før uddannelsens begyndelse.

Målgruppen omfatter tillige ansatte med en højere uddannelse, som ikke har haft beskæftigelse inden for uddannelsens område i de sidste 5 år. 
I øvrigt gælder for jobrotation med jobrotationsydelse at:

 • arbejdsgiver skal udbetale medarbejderen løn under uddannelsen.
 • der ikke ydes løntilskud.
 • der ikke kan udbetales VEU-godtgørelse eller anden godtgørelse.
 • vikardækningen svarer til det antal timer, den ansatte deltager i uddannelse.

Jobrotationsydelsen udgør højeste dagpengesats plus 60 procent og reguleres således en gang om året.

Vikaren

Vikaren kan være

 • Kontanthjælpsmodtager
 • Uddannelseshjælpsmodtager
 • Ledig modtager af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse
 • Ledighedsydelsesmodtager
 • Modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (efter integrationsloven)

Vikaren skal desuden have mindst 6 måneders forudgående ledighed. Ved opgørelsen af de 6 måneder tæller perioder med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge under ledighed, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, revalideringsydelse, ledighedsydelse, perioder med ansættelse med løntilskud eller perioder som ledig selvforsørgende med. 

Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 6 måneder.

Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde.

Vikaren ikke optjener ret til dagpenge under ansættelsen, da der er tale om støttet beskæftigelse.

Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 22

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 15

Vejledninger

Spørg Trine

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Trine.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.