Målgrupper i beskæftigelsesindsatsen

Den samlede målgruppe for jobcenterets beskæftigelsesindsats er i princippet alle, der har brug for en indsats for at fastholde eller opnå beskæftigelse i en eller anden form. Også unge, der senere skal i ordinær uddannelse, er omfattet af målgruppen.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 1.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

I reglerne er de forskellige målgrupper nærmere defineret i forhold til den konkrete indsats, de skal tilbydes. De kan i grove træk inddeles i følgende hovedgrupper:

 • Ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp*
 • Uddannelseshjælpsmodtagere*
 • Sygemeldte
 • Revalidender
 • Ledige på ledighedsydelse (personer visiteret til, men ikke ansat i et fleksjob)
 • Personer ansat i fleksjob
 • Førtidspensionister, der er ansat i eller ønsker ansættelse i et løntilskudsjob
 • Nyuddannede personer med handicap, der er ansat i eller skal ansættes i et løntilskudsjob
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Selvforsørgende ledige, som ikke opfylder betingelserne for at få offentlige forsørgelsesydelser
 • Personer, der deltager i ressourceforløb
 • Personer, der deltager i jobafklaringsforløb
 • Personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer, som modtager kontantydelse

*Herunder integrationsydelsesmodtagere.

Målgrupper

Jobcenterets beskæftigelsesindsats er rettet mod de forskellige målgrupper, som er beskrevet i grove træk ovenfor. Grupperne består nærmere bestemt af:

Ledige

 • Ledige der modtager arbejdsløshedsdagpenge
 • Kontanthjælpsmodtagere der er jobparate
 • Kontanthjælpsmodtagere der er aktivitetsparate
 • Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven
 • Uddannelseshjælpsmodtagere der er åbenlyst uddannelsesparate
 • Ledige på ledighedsydelse (personer visiteret til, men ikke ansat i et fleksjob)
 • Selvforsørgede ledige som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte
 • Ledige der ikke kan få tilbud efter integrationsloven
 • Personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer, som modtager kontantydelse

Andre grupper

 • Uddannelseshjælpsmodtagere der er uddannelsesparate
 • Uddannelseshjælpsmodtagere der er aktivitetsparate
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere
 • Førtidspensionister (under 65 år), der er ansat i eller ønsker ansættelse i et løntilskudsjob
 • Personer ansat i fleksjob
 • Isbrydere, dvs. personer med handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og som er ansat i eller skal ansættes i et løntilskudsjob
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer, der deltager i ressourceforløb
 • Personer der deltager i jobafklaringsforløb.

(Vær opmærksom på, at der også kan være tale om integrationsydelsesmodtagere, som ikke opfylder bopælskravet for at kunne modtage enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp).

For hver enkelt målgruppe gælder nærmere definerede regler; personerne er omfattet af reglerne, så længe de opfylder betingelserne for at tilhøre den pågældende målgruppe.
En forsikret ledig er fx omfattet af reglerne, så længe vedkommende er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Det samme gælder kontanthjælpsmodtagere i forhold til kontanthjælpsberettigelsen.

Revalidender er omfattet, så længe de er omfattet af revalideringsbestemmelserne i aktivloven. Fleksjobbere er omfattet, så længe de er ansat i fleksjob osv.

For selvforsørgende gælder, at de har ret til tilbud efter kapitel 10-12, medmindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. De har endvidere ikke ret til en forsørgelsesydelse, men får løn, hvis de ansættes i et job med løntilskud.

Uddannelseshjælpsmodtagerne – unge under 30 år der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse - er underopdelt i 3 grupper:

 • De åbenlyst uddannelsesparate. Unge der umiddelbart kan påbegynde en uddannelse.
 • Øvrige uddannelsesparate. Unge, som med den rette støtte og aktive indsats vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår.
 • Aktivitetsparat. Unge, som vurderes at have problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår.

Beskæftigelsesindsatsen for udlændinge er reguleret af integrationsloven. Målgruppen for introduktionsprogrammet i integrationsloven er udlændinge, der på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret, er fyldt 18 år.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.