Afklaringsmuligheder for sygemeldte

Jobcenteret skal sammen med en sygemeldt afklare den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Love

Vejledninger

  • Arbejdsdirektoratets vejledning om sygedagpenge nr. 9300 af 25/6 2008, pkt. 7.1-7.6, kap. 6
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9761 af 10/9 2019 om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Når en person er sygemeldt i længere tid, skal personen sammen med jobcenteret i kommunen tilrettelægge et individuelt opfølgningsforløb med fokus på hurtigst mulig at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

  1. Udgangspunktet for afklaringen
  2. Den brede vurdering efter 3 måneders sygemelding
  3. Afklaring af arbejdsevne og fremtidig beskæftigelse
  4. Overgang fra sygedagpenge til andre ydelser.

1. Udgangspunktet for afklaringen

Omdrejningspunktet for denne individuelle opfølgning er, at personens muligheder for at vende tilbage til arbejdet skal afklares:

  • Hvad er prognosen for personens helbredstilstand på kort og længere sigt?
  • Kan behandling genskabe arbejdsdygtigheden fuldt ud?
  • Er der mulighed for omplacering på arbejdspladsen eller måske blot en justering af arbejdsfunktionerne inden for den eksisterende ansættelse?
  • Hvordan er personens muligheder for i givet fald at skifte arbejdsområde og få beskæftigelse på ny?

Jobcenteret afklarer disse spørgsmål i dialog med den sygemeldte og de involverede samarbejdspartnere: egen læge, arbejdsgiver, a-kasse og faglig organisation.

2. Den brede vurdering efter 3 måneders sygemelding

Efter mere end 3 måneders sygemelding skal jobcenteret ikke alene vurdere, om den sygemeldte er uarbejdsdygtig i forhold til sin hidtidige arbejdsplads. Jobcenteret skal også vurdere mulighederne for, at den sygemeldte kan få beskæftigelse på en anden arbejdsplads inden for sit arbejdsområde (den såkaldte ”brede vurdering”). Først derefter kan det afgøres, om den sygemeldte fortsat skønnes uarbejdsdygtig.

3. Afklaring af arbejdsevne og fremtidig beskæftigelse

I nogle tilfælde kan den sygemeldte og jobcenteret være i tvivl om, hvad personen egentlig kan klare. Personen kan samtidig have brug for særlig støtte til at genvinde fokus på mulighederne i fremtiden. I den forbindelse kan jobcentret iværksætte aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fx en virksomhedspraktik.

Udgangspunktet for afklaringen er, at jobcentret skal foretage en helhedsvurdering og inddrage alle muligheder for at få personen tilbage i beskæftigelse. Skønnes det, at personens arbejdsevne er nedsat, kan en revalidering blive relevant. Når det skal undersøges, om der kan bevilges revalidering, udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del til vurdering af arbejdsevnen.

Så længe det ikke står klart, om personen uden yderligere støtte kan stille sig til rådighed for arbejde, eller om personen skal tilbydes revalidering, visiteres til fleksjob eller have påbegyndt en førtidspensionssag, fortsætter personen på sygedagpenge under afklaringen, i hvert fald indtil revurderingstidspunktet efter 22 uger. Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges, kan afklaringen fortsætte i et Jobafklaringsforløb. Læs mere om forlængelse af sygedagpengene i Sygedagpenge efter 22 uger.

Hvis det skal afklares, om personen skal overgå til fleksjob, ressourceforløb, eller have påbegyndt sag om førtidspension, skal rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes, og sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling, inden jobcentret kan træffe afgørelsen.

4. Overgang fra sygedagpenge til andre ydelser

Revalidering

Hvis det er afklaret, at den sygemeldte skal tilbydes revalidering, skal personen, så snart en revalidering efter Min plan er begyndt, overgå til revalideringsydelse eller ansættelse med løntilskud (hvis der er tale om virksomhedsrevalidering).

Fleksjob

Hvis personen visiteres til fleksjob, erstattes sygedagpengene med ledighedsydelse, indtil personen ansættes i fleksjob.

Ressourceforløb

Hvis personen visiteres til et ressourceforløb, overgår pågældende til ressourceforløbsydelse. Denne ydelse svarer til sygedagpengebeløbet, så længe personen ville være berettiget til sygedagpenge. Derefter overgår personen til ressourceforløbsydelse. Størrelsen af ydelsen svarer til kontanthjælp, men er uafhængig af eventuel ægtefælles indtægter og formue.

Førtidspension

Hvis kommunen påbegynder en sag om førtidspension, fortsætter personen på sygedagpenge, indtil førtidspension eventuelt tilkendes.

Efter mere end 3 måneders sygemelding skal jobcenteret ikke alene vurdere, om den sygemeldte er uarbejdsdygtig i forhold til sin hidtidige arbejdsplads (”bred vurdering”). Jobcenteret skal også vurdere mulighederne for, at den sygemeldte kan få beskæftigelse på en anden arbejdsplads inden for sit arbejdsområde. Først derefter kan det afgøres, om den sygemeldte fortsat skønnes uarbejdsdygtig.

I nogle tilfælde kan den sygemeldte og jobcenteret være i tvivl om, hvad personen egentlig kan klare. Personen kan samtidig have brug for særlig støtte til at genvinde fokus på mulighederne i fremtiden.

Her kan iværksættes aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fx en virksomhedspraktik. Skønnes det, at personens arbejdsevne er nedsat, kan en revalidering blive relevant. Når det skal undersøges, om der kan bevilges revalidering, udarbejdes rehabiliteringsplanens forberedende del til vurdering af arbejdsevnen.

Afklaring af arbejdsevne og fremtidig beskæftigelse

Så længe det ikke står klart, om personen uden yderligere støtte kan stille sig til rådighed for arbejde, eller om personen skal tilbydes revalidering, visiteres til fleksjob eller have påbegyndt en førtidspensionssag, fortsætter personen på sygedagpenge under afklaringen.

Hvis det er afklaret, at den sygemeldte skal tilbydes revalidering, skal personen, så snart en revalidering efter Min plan er begyndt, overgå til revalideringsydelse eller ansættelse med løntilskud (hvis der er tale om virksomhedsrevalidering).

Hvis personen visiteres til fleksjob, erstattes sygedagpengene med ledighedsydelse, indtil personen ansættes i fleksjob. Hvis kommunen starter en førtidspensionssag, fortsætter personen på sygedagpenge, indtil førtidspension eventuelt tilkendes.

Hvis personen visiteres til et ressourceforløb, overgår pågældende til ressourceforløbsydelse. Denne ydelse svarer til sygedagpengebeløbet, så længe personen ville være berettiget til sygedagpenge. Derefter overgår personen til ressourceforløbsydelse. Størrelsen af ydelsen, som svarer til kontanthjælp, afhænger af, om der er tale om en forsørger eller en ikke-forsørger.

Varighed og jobafklaringsforløb

Med vedtagelse af sygedagpengereformen (2014) er en ny sygedagpengemodel, hvor der indføres en bestemmelse for alle - med undtagelse af pensionister - hvorefter der efter 22 uger (5 måneder) med sygedagpenge sker en revurdering af borgerens ret til sygedagpenge.

De første 30 dages udbetaling til lønmodtagere fra arbejdsgiver (arbejdsgiverperioden) eller fra kommunen, skal ikke regnes med i de 22 uger.

Kommunen skal herefter vurdere, om den sygemeldte er berettiget til fortsatte sygedagpenge efter en af forlængelsesreglerne. Er dette tilfældet, fortsætter udbetalingen af sygedagpenge.

Sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengene, og som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse og en tværfaglig indsats rettet mod at bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet og et liv, hvor personen kan forsøge sig selv og sin familie.

Til top ^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.