Din rolle som koordinerende sagsbehandler

Din rolle som koordinerende sagsbehandler retter sig både mod borgeren og mod dine samarbejdspartnere i den tværfaglige indsats.

I forhold til borgeren skal den koordinerende sagsbehandler:

Sætte de indsatser i værk, som rehabiliteringstemaet har peget på

Det er afgørende, at der sættes tydelige og konkrete delmål, som borgeren kan se for sig. Ofte vil det også kræve meget tydelighed om, hvad der skal ske hvornår. Her kan det være en stor fordel at arbejde visuelt. 

Udarbejde indsatsdelen sammen med borgeren

Det vil ofte kræve god tid til samtaler at få skabt den fælles dagsorden for det kommende forløb. Undersøg, hvad der særligt giver mening for borgeren at arbejde med og start her. Del ansvaret og aftal, hvad I hver især skal arbejde på i den kommende periode.

Løbende følge op og koordinere sammen med borgeren

Der skal være fokus på den progression, der er i forløbet. Det gælder ikke mindst, når der er tale om små skridt fremad. Synlig progression kan bidrage til borgerens tro på, at der kan ske positive forandringer gennem ressourceforløbet.

Justere indsatsdelen, når der opstår behov for det

Justeringer skal ske på baggrund af solid og konkret viden om, hvad der er gået godt i indsatsen, hvor udfordringerne har været, hvordan der kan justeres for at imødekomme udfordringerne og hvilke virksomme elementer, der skal være mere af.

Der kan også være behov for at konkretisere sammen med borgeren, hvordan de forskellige indsatser bedst kan spille sammen.

Bistå borgeren med at realisere uddannelses- og beskæftigelsesmålene

Måske er der behov for andre rammer for samtaler og opfølgning for at skabe tryghed og gode relationer. Det kan være samtaler i hjemmet eller på praktikstedet. Vis borgeren, at du tror på progression. Vi ved, det har afgørende indflydelse på progressionen.

I forhold til samarbejdspartnere skal den koordinerende sagsbehandler:

Have et helhedsblik på indsatsen

Tænk hele tiden i, hvordan indsatserne kan understøtte hinanden i parallelle indsatser. Ved at arbejde parallelt frem for serielt, får I bedre fremdrift. Ved at se fremad i indsatsen og have særlig opmærksomhed på overgange mellem indsatser, undgår I ”huller” i indsatsen.

Få synliggjort, hvad øvrige samarbejdspartnere skal bidrage med ift. borgerens uddannelses- og beskæftigelsesplaner.

Koordinere på tværs af forvaltninger og andre myndigheder

Gør din rolle som koordinerende sagsbehandler tydelig over for samarbejdspartnerne. Du skal sikre jobfokus, og at der er opsat mål og delmål for alle involverede indsatser.

Den koordinerende sagsbehandler skal også sikre, at der er lavet aftaler om, hvordan forløbet skal dokumenteres.

Samarbejdet med de øvrige involverede professionelle i ressourceforløbet skal baseres på gode kommunikative evner, evne til at være eksplicit om mål og delmål, respekt og en åben og nysgerrig tiltag til andre fagpersoner. 

Bedrive god mødeledelse

Ofte vil I sidde for bordenden ved koordineringsmøder, opfølgninger på virksomhedspraktik, rundbordssamtaler eller lignende.

Tag mødelederrollen på jer, så I sikrer, at I får samlet den afgørende viden ind, får konkluderet og planlagt næste skridt, så der er skabt klarhed for både borger og samarbejdspartnere.

Inddrage borgerens netværk

Borgerens netværk vil i mange tilfælde kunne understøtte forløbet, hvis de kender de mål og delmål, der er sat.

Men i andre tilfælde kan der også være en opgave i at klarlægge, om der er dele af netværket, som modarbejder indsatsen, og om der dermed er udfordringer, der skal tages hånd om.

I alle tilfælde er det vigtigt at få afklaret, hvilket netværk der er omkring borgeren, og hvordan det kan komme i spil.

Har du spørgsmål?

Kontakt Cabis konsulenter og få gratis råd og sparring på de udfordringer, du sidder med. 

Viden og baggrund

Dokumentation i det socialfaglige arbejde

At dokumentere i en sag kan ofte synes som en stor arbejdsopgave, der fjerner fokus og ressourcer fra det egentlige socialfaglige arbejde. Men det er værd at huske på, at kernen i det socialfaglige arbejde faktisk også er dokumentationsarbejdet.

Læs mere
Viden og baggrund

Bisidder eller partsrepræsentant

Der er forskel på at være bisidder og partsrepræsentant, men ofte blandes de to begreber sammen. Det er vigtigt at afklare rollerne inden mødet med borgeren og dennes repræsentant.

Læs mere
Viden og baggrund

Rehabiliteringsplan

Rehabiliteringsplanen er det redskab, som jobcentret skal anvende i alle sager om revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, samt i visse sager om sygedagpenge.

Læs mere