Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion

Projekt Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion hjælper virksomheder med at finde arbejdskraft til den grønne omstilling blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Deltag i indsatsen, og få hjælp til at blive klar til at rekruttere og fastholde dine kommende medarbejdere.

-

Lever I op til jeres kunders største behov?

Grøn omstilling og social ansvarlighed fylder mere og mere. Efterspørger jeres kunder også dokumentation af jeres samfundsansvar? Overvej, om I kan rekruttere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet til jeres grønne omstilling. Fordelen er, at I kan levere på kunders krav til både den grønne og sociale dagsorden, når I har ledige fra kanten til at løse grønne opgaver.

Bliv en del af projektet, og tænk grøn omstilling og social inklusion sammen

Ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan løse nogle af de grønne opgaver, der ikke kræver en specifik faglighed eller uddannelse, men som kan udføres efter kort tids oplæring. Måske I har opgaver, som de vil kunne løse?

Det vil give den forretningsmæssige gevinst, at jeres øvrige medarbejdere kan bruge mere tid på at løse deres kerneopgaver. Samtidig får I et bredere rekrutteringsgrundlag og færre rekrutteringsudfordringer.

På den måde bliver det en fordel på flere parametre at tænke grøn omstilling og social inklusion sammen.

Projektforløb: Fra rekrut til fast medarbejder

1. Rekruttering

 • Støtte til at finde og kortlægge de grønne opgaver hos jer
 • Støtte til at afdække de nødvendige kompetencer
 • Hjælp til at få lavet det gode match til en ledig fra kanten af arbejdsmarkedet.

2. Onboarding og fastholdelse

 • Støtte til at få en god start for den nye medarbejder
 • Støtte til mentoropgaven, hvis der er behov for det
 • Støtte til at lave en god opkvalificeringsplan
 • Viden om yderligere støttemuligheder

3. I står ikke alene med opgaven

 • I bliver klædt på til opgaven gennem jeres lokale jobcenter, erhvervsskole og erhvervsråd
 • I får en fast kontaktperson
 • I får tilbud om at deltage i projektets arrangementer og netværksgrupper
 • I får ledelsessparring ved Cabi.

Kurser, værktøjer og tilbud

Kursus

Online mentorkursus

2-timers online kursus, der klæder dig på til opgaven som mentor.

Kurset giver dig:

 • Introduktion til opgaverne som mentor, og hvad der skal være på plads for at kunne løse opgaven
 • Konkrete eksempler på nogle af de udfordringer, man kan støde på som mentor, og hvordan de kan gribes an.

Læs mere om kurset

Værktøj

Opgaveværktøj til grønne opgaver

Ved at bruge opgaveværktøjet får du et overblik over, hvilke grønne opgaver din virksomhed har, og hvilke kompetencer det kræver for at løse dem. 

Gå til opgaveværktøjet

Tilbud

Ledelsessparring

Får I brug for sparring, der ligger udover den, I får fra jobcentret, kan I kontakte Cabi.

Det kan være en enkelt samtale eller sparring over længere tid. Det kan fx handle om, hvordan I håndterer konkrete udfordringer, eller hvordan I dokumenterer jeres sociale ansvar.

Kontaktpersoner – inddelt efter kommune

Holstebro: Carl Eric Blach Overgaardceb@cabiweb.dk

Ikast-Brande: Bente Nissen –  bn@cabiweb.dk

Herning: Carsten Lundencl@cabiweb.dk

Hedensted: Anne Brændbygeaby@cabiweb.dk

Esbjerg: Anne Brændbygeaby@cabiweb.dk

Tilbud

Netværksmøde for SMV'er

På dette netværksmøde får du mulighed for at erfaringsudveksle og få inspiration til at løse det, der kan give udfordringer i dagligdagen.

Hvordan udvikler man fx på de grønne opgaver, som medarbejderen løser på få timer om ugen, eller hvordan håndterer man medarbejdere med skånehensyn? Hvad fungerer godt? Hvad fungerer skidt? Og hvad kan løsningerne være?

Netværksmødet er for de virksomheder, der deltager i projekt Grøn omstilling – en nøglebrik til social inklusion.

Læs mere om netværksmødet

Økonomisk kompensation til virksomhederne

Som virksomhedsdeltager i projektet, kan I få kompensation, hvis I:

 • Bruger ekstra tid på at få en god start for nye medarbejdere eller praktikanter fra projektet
 • Sender en medarbejder på kursus i forbindelse med grøn omstilling og ansætter en ledig fra projektet til at løse nogle af dennes opgaver.
Hvordan fungerer kompensationen?

Kompensationen udgør op til knap 5.000 kr. for hver ledig, I ansætter, hvor der er ekstra brug for hjælp til en god start, eller når I tager imod praktik.

Kompensationen kan udløses på to måder:

 • En praktikansvarlig/leder/sidemandsoplærer dokumenterer 11 timers arbejde forbrugt i forbindelse med opgaver omkring modtagelse, oplæring og støtte
 • En medarbejder, der er ansat fra projektet i forbindelse med at en nuværende medarbejder kommer på kursus, dokumenterer 11 timers udført arbejde.
Hent dokumenter til kompensation

I skal indsende følgende underskrevne dokumenter til projektadministrationen:

 1. En partnererklæring
  I partnererklæringen skal I skrive under på, at I deltager i projekt ”Grøn Omstilling – en nøglebrik til social inklusion”, og er bekendt med rammer og regler for projekter, der støttes af EU's socialfond.
  Hent partnererklæringen (PDF)
 2. En timeseddel
  En timeseddel for den medarbejder, hvis arbejdsindsats i op til 11 timer dokumenterer grundlaget for udbetaling af kompensationen.
  Hent timesedlen (Excel)

De udfyldte blanketter sendes med sikker post til ede@cabiweb.dk

Behandling af persondata

Introduktion

I Projekt Grøn Omstilling – en nøglebrik til social inklusion er der mulighed for, at I som virksomhedsdeltager kan få kompensation, hvis I:

 • Bruger ekstra tid på at onboarde mulige nye medarbejdere fra projektet
 • Sender en medarbejder på kursus i forbindelse med grøn omstilling og ansætter en ledig fra projektet til at løse nogle af dennes opgaver.

Kompensationen kan gives, når I dokumenterer op til 11 timers arbejdsindsats gennem fremsendelse af timeseddel for den pågældende medarbejder til Cabi. I den forbindelse oplyses cpr.nr. og navn på vedkommende, hvorfor vedkommende skal oplyses om, at disse data behandles.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Cabi har ansvaret for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan kontakte os her:

Cabi, Åboulevarden 70, 3., 8000 Aarhus C
Telefon: 8612 8855
Mail: cabi@cabiweb.dk

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi videregiver dine personoplysninger i forbindelse med regnskabsaflæggelse i projektet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • [Bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2022 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling § 16, stk. 6, nr. 5.]
 • [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 artikel 74, stk. 1, litra a)]
 • [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om oprettelse af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1296/2013 bilag I.]
 • [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel for-ordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.]
 • [Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 11, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, vi skal bruge om dig, er:

 • Cpr.nr. og navn

Modtagere af personoplysninger

Vi må videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

Erhvervsstyrelsen, Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i 5,5 år efter projektet er slut. Det er i 2025.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder:

 • Du har ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet.
 • Ret til sletning. Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse. Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger.

Kontakt os, hvis du ønsker at gøre brug af disse. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Download i printvenlig version (pdf)

Kontakter i din kommune

Herning og Ikast-Brande

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Anja Harbo Voller, chefkonsulent
E-mail: ahv@erhvervsraadet.dk
Tlf.: 9626 1127
Mobil: 2427 0843

Jobcenter Hernning

Marianne Thing, projektleder
E-mail: jobmt@herning.dk
Tlf.: 9628 5259
Mobil: 4016 2970

Jobcenter Ikast-Brande

Aleksandra Spasojevic, udviklingskonsulent
E-mail: alspa@ikast-brande.dk
Tlf.: 9960 4193
Mobil: 2819 8168

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Leif Carsten Trustrup Kloster, chefkonsulent
E-mail: LK@herningsholm.dk
Tlf.: 7213 4849
Mobil: 2542 4849

Esbjerg

Jobcenter Esbjerg

Mona Due-Frederiksen, fagkonsulent
E-mail: mod1@esbjerg.dk
Tlf.: 7616 6815
Mobil: 2167 3282

Green Skills

Christian Nørup, AC-konsulent
E-mail: csn@rybners.dk
Mobil: 2238 9354

Hedensted

Hedensted Erhverv

Claus Bayer Jørgensen, erhvervschef
E-mail: Claus.bayer@hedensted.dk
Mobil: 2027 7000

Jobcenter Hedensted

Lena Hansen, virksomhedskonsulent
E-mail: Lena.hansen@hedensted.dk
Mobil: 5171 8777

Learnmark 

Morten Hougaard, udviklings- og EUX-chef
E-mail: mhou@learnmark.dk
Mobil: 4212 7440
Telefon: 8816 3657

Holstebro

Jobcenter Holstebro

Projektleder:
Anja Schjøtz Thomsen, udviklingskonsulent
E-mail: Anja.Schjotz.Thomsen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 3804
Mobil: 2280 9096

Virksomhedskontakt:
Benny Kjeldal, virksomhedskoordinator
E-mail: Benny.Kjeldal@holstebro.dk
Tlf.: 9611 3847
Mobil: 51660528

Erhvervsforum Holstebro

Lena Kaasing, kommunikation og projektleder
E-mail: lena@efho.dk
Mobil: 30 70 15 73

Herningsholm Erhvervsskole

Leif Kloster, chefkonsulent
E-mail: lk@herningsholm.dk
Mobil: 2542 4849

Uddannelsescenter Holstebro

Tina Sherman Dyeremose, leder af virksomhedsservice
E-mail: tid@ucholstebro.dk
Mobil: 9912 2442

ESG er et konkurrenceparameter

Kunder og investorer lægger i stigende grad vægt på ESG (Environmental, Social and Governance).

EU har også vedtaget et nyt EU-direktiv, CSRD, som store virksomheder skal imødekomme. Det stiller indirekte flere krav til de SMV’er, der leverer til de store virksomheder.

Når I ansætter ledige fra kanten til at udføre grønne opgaver, forbedrer I både jeres indsats for E’t og S’et i ESG.

Det gør, at I står endnu stærkere på ESG, og det er et godt kort at have på hånden i kampen om kunder, medarbejdere, investorer og opgaver i leverandørkæden.""
Case

Case: St. Hippolyt

St. Hippolyt lykkes med at tage et bæredygtigt ansvar – både socialt og miljømæssigt.

Læs casen om St. Hippolyt
""
Case

Case: Pestibus

Pestibus har rykket sig i en grønnere og mere social retning, efter at de har udarbejdet en bæredygtighedsrapport.

Læs casen om Pestibus

Er du samarbejdspartner?

Find information til samarbejdspartnere

 

Projektet er støttet med 17,6 mio. kr. af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber fra 2023 til primo 2025.

-

Vil du vide mere om projektet? 

Tag endelig fat i Carsten, som er projektleder.

Portrætbillede Carsten Lunden