Bruttoliste: Indikatorer på S'et i ESG

Indikatorer på social inklusion og social bæredygtighed kan gå på tværs af de nævnte temaer. Nedenfor har vi derfor samlet bruttolisten over, hvad der kan bruges til at dokumentere S'et i ESG. 

 • Antal ansatte i virksomheden, fx opgjort som fuldtidsarbejdsstyrke (FTE) og antal lønansatte (”headcount”)
 • Antal og andel af nyansatte medarbejdere, der ikke var i job, inden de blev ansat i virksomheden, fx opgjort for det seneste år
 • Antal ansatte i fleksjob
 • Antal ansatte med socialt frikort
 • Antal ansatte med handicapkompenserende ordninger, fx personlig assistance
 • Antal ansættelser, hvor virksomhedens løn suppleres med ydelse fra jobcentret, fx småjobs på timeløn eller ansættelser med løntilskud
 • Antal virksomhedspraktikker samt trænings- og afklaringsforløb gennemført i samarbejde med jobcentre. Evt. suppleret af, hvor mange af disse forløb, der har ført til efterfølgende ansættelse i egen eller anden virksomhed
 • Antal medarbejdere, der har modtaget kompetenceudvikling. Alternativt antal dage ansatte medarbejdere har modtaget kompetenceudvikling
 • Antal lærlinge/elever/trainees i uddannelsesforløb
 • Antal lærlinge/elever/trainees, der er færdiguddannede
 • Antal ansatte unge, der er under uddannelse, fordelt på under 18 år (fritidsjob) og over 18 år (studiejob eller lignende)
 • Antal ansatte i IGU-forløb
 • Antal og andel af medarbejdere, der er vendt tilbage i job efter langtidssygemelding
 • Antal medarbejdere, der er omplaceret eller omskolet som følge af nedslidning
 • Antal medarbejdere med en § 56-aftale (langvarig eller kronisk sygdom)
 • Medarbejderomsætningshastighed, herunder andel af fratrådte medarbejdere, der ufrivilligt har forladt virksomheden
 • Andel af nyansatte, der forlader virksomheden inden for 12 måneder efter ansættelse
 • Har virksomheden modtaget påbud vedrørende arbejdsmiljøforhold?
 • Sygefraværsprocent, både samlet og fordelt på:
  • Kort- og langtidssygefravær
  • Egen sygdom og fravær som følge af arbejdsulykke
 • Medarbejderengagement/tilfredshed
 • Antal indberetninger af krænkende adfærd fordelt på indberetninger vedrørende internes og eksternes adfærd
 • Har virksomheden indgået samarbejdsaftaler med det formål at styrke et inkluderende arbejdsmarked i lokalområdet?
 • Har virksomheden et partnerskab eller løbende kundeforhold med en socialøkonomisk virksomhed?
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |