Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i den uddannelsesrettede indsats.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1180 af 25/11 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12 og 21
 • Udlændinge og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 911 af 30/8 2019 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, kap. 6

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. For personer, der modtager uddannelseshjælp, kan virksomhedspraktik bruges som led i den uddannelsesrettede indsats.

Målgruppe og varighed

Følgende målgrupper kan få virksomhedspraktik:

 • Forsikrede ledige
 • Kontanthjælpsmodtagere*
 • Uddannelseshjælpsmodtagere*
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere
 • Førtidspensionister
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer, der deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Personer, der modtager kontantydelse
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

*Inklusive integrationsydelsesmodtagere.

Forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate kan få tilbud om virksomhedspraktik i op til 4 uger.

Dog kan ovenfornævnte gruppe, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, få tilbud på op til 13 uger, som, hvis det er nødvendigt, kan forlænges yderligere.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt modtagere af ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse kan få tilbud i op til 13 uger. Her er der ligeledes mulighed for forlængelse.

For revalidender kan varigheden fastsættes ud fra en konkret, individuel vurdering af behovet for optræning.

Selvfunden virksomhedspraktik

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere har ret til en virksomhedspraktik, de selv finder, forudsat de almindelige betingelser for virksomhedspraktik er opfyldt.

Virksomhedspraktik som nytteindsats

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere kan få virksomhedspraktik som nytteindsats, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver i en offentlig virksomhed (se artiklen om nytteindsats). Forsikrede ledige kan kun få tilbud om nytteindsats som led i en afprøvning af rådighed.

Virksomhedspraktik og trainee-forløb for dimmitender

Forsikrede ledige, der som minimum har afsluttet en kort videregående uddannelse, og som endnu ikke har været i beskæftigelse efter endt uddannelse, kan få virksomhedspraktik i op til 8 uger.

Ordinær beskæftigelse forstås snævert, således at 1 eller få timers beskæftigelse efter endt uddannelse medfører, at der ikke kan gives et tilbud om virksomhedspraktik med en varighed over 4 uger.

Virksomhedspraktikken på 8 uger kan indgå i trainee-forløb. Et trainee-forløb kan bestå af forskellige tilbud, herunder kurser/uddannelse, virksomhedspraktik/løntilskudsjob eller en kombintation. AC og FTF udmønter trainee-indsatsen for deres respektive målgrupper.

Selvfunden virksomhedspraktik

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere har ret til tilbud om virksomhedspraktik, som de selv har fundet. De betingelser, der i øvrigt gælder for virksomhedspraktik, fx regler om varighed, skal overholdes. Arbejdsgiveren og den ledige aftaler varigheden af perioden med virksomhedspraktik inden for de gældende regler.

Der er tale om en ret for den ledige. Hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, skal kommunen acceptere aftalen og kan ikke give den ledige et andet beskæftigelsestilbud.

Indhold

Alle beskæftigelsestilbud skal så vidt muligt rette sig mod områder med mangel på arbejdskraft. Virksomhedspraktikkens indhold tilrettelægges som udgangspunkt i Min plan og for uddannelseshjælpsmodtageres vedkommende i uddannelsespålægget. Tilbuddets indhold må derfor rette sig mod den enkelte person og det behov, pågældende har for optræning m.v.

Korte virksomhedspraktikker på op til 4 uger og tilbud om virksomhedspraktik, der er afgivet under en jobsamtale i kontaktforløbet og retter sig mod områder med mangel på arbejdskraft, kræver ikke en jobplan, medmindre personen selv ønsker det.

Selv om der er tale om en praktik, må personen gerne varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde.

Virksomhedspraktik er, som ordet siger, en praktik – ikke en ansættelse. Heraf følger, at praktikanten ikke er omfattet af overenskomster og regler for lønmodtagere i øvrigt. Dog er vedkommende omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Jobcenteret yder, i visse situationer, erstatning m.m. for følger af arbejdsskader samt for skader, som en person forvolder på andre personer eller andres ejendele under deltagelse i tilbuddet. Ansvaret for eventuel erstatning vurderes efter dansk rets almindelige regler.

Ydelser 

 • Alle, der får tilbud om virksomhedspraktik, fortsætter med den ydelse, de får i forvejen.
 • Selvforsørgende ledige har ikke ret til forsørgelsesydelser, men kan eventuelt få en godtgørelse.

Deltagere i virksomhedspraktik kan desuden på visse betingelser have ret til befordringsgodtgørelse. Deltagere, bortset fra forsikrede ledige, kan eventuelt få en godtgørelse til dækning af udgifter forbundet med deltagelsen i tilbuddet.

Betingelser for oprettelse af virksomhedspraktik

En virksomhedspraktik kan ikke etableres i den virksomhed, personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette gælder ikke for ledige sygedagpengemodtagere, der er enige i at modtage tilbud om virksomhedspraktik i den virksomhed, som de senest var ansat i.

Hvis en virksomhedspraktik er på mere end 13 uger, skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og den ansatte.

Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Rimelighedskravet

Antallet af personer i virksomhedspraktik og antallet af ansatte med løntilskud må maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte. 

1. Virksomheder med op til 50 ansatte

Det betyder, at i virksomheder med op til 50 ansatte kan der ved:

 • 0-5 ordinært ansatte være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud (jf. dog formuleringen "...dog altid 1 person")
 • 6-9 ordinært ansatte være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 10-14 ordinært ansatte være 2 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 15-19 ordinært ansatte være 3 personer osv.

En virksomhed med 49 ordinært ansatte medarbejdere kan således have 9 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud. 

2. Virksomheder med 50 eller flere ansatte

I virksomheder med 50 eller flere medarbejdere, kan der herudover kun være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud for hver 10 ordinært ansatte. Det vil sige, at der ved:

 • 50-59 ordinært ansatte kan være 10 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 60-69 ordinært ansatte kan være 11 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • 70-79 ordinært ansatte kan være 12 personer osv.

Virksomheden skal i den forbindelse redegøre fyldestgørende for, hvorledes man kan opfylde formålet med tilbuddet. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om, at der er enighed om dette.

Kommunen skal en gang om måneden underrette det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktik. Underretningen skal bl.a. indeholde oplysninger om antal, varighed og fordelingen på offentlige og private virksomheder.

Etablering af virksomhedspraktik må ikke være konkurrenceforvridende. Virksomheder og eventuelle andre, som måtte mene, at en virksomhedspraktik er konkurrenceforvridende, kan klage til Beskæftigelsesankenævnet.

Tilbud til sygedagpengemodtagere

I bestræbelserne på at forkorte sygefraværsperioderne og hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet er det muligt at give sygedagpengemodtagere tilbud efter beskæftigelsesloven herunder virksomhedspraktik. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et rimeligt tilbud, der kan være med til at bringe vedkommende tilbage til arbejdsmarkedet. Under tilbuddet bevarer den sygemeldte sygedagpengene.

Indsatsen skal naturligvis være forenelig med sygdommen og tilpasses den sygemeldtes forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer. En sygemeldt, der fortsat er ansat, kan godt komme i virksomhedspraktik på den arbejdsplads, hvor vedkommende er ansat.

Det kan være et middel til at fastholde den syge på arbejdspladsen i tilfælde, hvor den syge ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage med nedsatte sygedagpenge. Den syge kan godt være på arbejdet og medvirke til at løse mindre opgaver og deltage i det kollegiale fællesskab.

Tillægsydelser og mentor

I forbindelse med virksomhedspraktik kan jobcenteret yde tilskud til hjælpemidler, give tilbud om mentor og til personer med handicap evt. personlig assistance.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.