Sygedagpenge efter 22 uger

Læs om den almindelige begrænsning for udbetaling af sygedagpenge efter 22 uger – revurderingstidspunktet – og hvilke betingelser der gælder, når sygedagpengeperioden forlænges.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Anne

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Revurderingstidspunktet indtræder ved udgangen af en måned, når der er udbetalt sygedagpenge eller sygedagpengerefusion til arbejdsgiver i mere end 22 uger i de forudgående 9 måneder.

Udbetaling af sygedagpenge fra arbejdsgiver eller kommune i de første 30 dage af sygeperioden for lønmodtagere, eller de første 2 uger for selvstændige, tæller ikke med i opgørelsen af perioden.

Perioder med nedsatte dagpenge medregnes på lige fod med fulde dagpenge. Perioder på barsel medregnes ikke.

Inden sygedagpengene ophører, skal kommunen foretage en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation.

Det skal derudover afklares, om sygedagpengeperioden kan forlænges efter en af de 7 forlængelsesmuligheder, der findes i sygedagpengeloven.

Kan sygedagpengene ikke forlænges, og er borgeren fortsat uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, har pågældende ret til et jobafklaringsforløb. Ved ophør af første jobafklaringsforløb har personen ret til et eller flere jobafklaringsforløb herefter.

For pensionister eller personer, der har nået folkepensionsalderen, indtræder tidsbegrænsningen, når der er udbetalt sygedagpenge eller sygedagpengerefusion i mere end 26 uger i de forudgående 12 måneder.

For disse personer er der én mulighed for at forlænge sygedagpengeperioden ud over tidsbegrænsningen. 

Revurderingstidspunktet

For sygemeldte indtræder den almindelige begrænsning for udbetaling af sygedagpenge ved udgangen af en måned, når der er udbetalt sygedagpenge eller sygedagpengerefusion til arbejdsgiver i mere end 22 uger i de forudgående 9 måneder.

Med andre ord: Hvis der den 31. i en måned er udbetalt sygedagpenge for 22 uger og en dag, så indtræder varighedsbegrænsningen ved udløbet af denne måned.

Hvis der den 31. er udbetalt sygedagpenge i 22 uger, indtræder varighedsbegrænsningen først ved udløbet af den efterfølgende måned.

Når perioden gøres op , skal man i øvrigt lægge mærke til følgende:

 • Arbejdsgiverperioden (de første 30 dage for lønmodtagere, de første 2 uger for selvstændige) tæller ikke med i opgørelsen.
 • Perioder, hvor arbejdsgiver ikke har modtaget refusion som følge af for sen anmeldelse, tæller med.
 • Perioder med nedsatte dagpenge, på grund af delvis uarbejdsdygtighed, tæller med på lige fod med fulde dagpenge og forlænger altså ikke perioden tilsvarende.
 • Perioder med sygedagpenge fra andre EØS-lande regnes med.
 • Perioder på barsel eller sorgorlov regnes ikke med.   

Forlængelse af sygedagpengene

Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig pga. egen sygdom efter 22 uger, skal kommunen vurdere, om pågældendes sygedagpengene kan forlænges.

Hvis dette ikke er tilfældet, har personen ret et jobafklaringsforløb på op til 2 år, hvor pågældende får ressourceforløbsydelse. Hvis personen under et jobafklaringsforløb får en livtruende, alvorlig sygdom, og dette attesteres af en læge, har personen ret til at vælge at komme tilbage på sygedagpenge. 

Hvis dagpengene derimod skal forlænges, skal sagen falde ind under en af følgende muligheder:

 • Revaliderings skønnes overvejende sandsynligt.
 • Det skønnes nødvendigt med en virksomhedspraktik eller anden afklarende foranstaltning, til afklaring af arbejdsevnen – forlængelse op til 69 uger.
 • Den sygemeldte venter på eller er under lægebehandling, som skønnes at kunne genskabe arbejdsdygtigheden inden for 134 uger.
 • Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
 • Den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom.
 • Der er rejst en arbejdsskadesag.
 • Kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension ”på det foreliggende” efter § 17, stk. 2, i lov om social pension, eller der er tale om en oplagt sag om førtidspension.

Denne afklaring skal finde sted hver gang, også når sygedagpengene udløber efter at være forlænget én eller flere gange tidligere i samme sygeforløb.

Varighedsbegrænsningen for pensionister eller personer i folkepensionsalderen

For pensionister eller personer, der har nået folkepensionsalderen, indtræder varighedsbegrænsningen, når der er udbetalt sygedagpenge eller sygedagpengerefusion i mere end 26 uger i de forudgående 12 måneder.

Perioden opgøres på samme måde som beskrevet ovenfor. Personer, som modtager udenlandsk pension, eller som af en eller anden grund ikke får pensionen udbetalt, er også omfattet.

Vær opmærksom på, at en person, der når folkepensionsalderen midt i et sygeforløb, er omfattet af varighedsbegrænsningen på 26 uger den 1. i måneden efter folkepensionsalderen er nået.

Forlængelse for pensionister eller personer ved folkepensionsalderen

Sygedagpengene for pensionister eller personer i folkepensionsalderen kan forlænges, hvis den sygemeldte efter en lægelig vurdering skønnes at blive arbejdsdygtig inden for 26 uger. 

Udviklingen i folkepensionsalderen kan du se her: Folkepensionsalderen nu og fremover

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2408 af 13/12 2021 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Vejledninger

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9078 af 13/2 2020 om sygedagpengeperioden og forlængelse

Relateret indhold >>

Sygedagpenge

Få indblik i de vigtigste elementer i sygedagpengeindsatsen.

Læs mere

Lovstof inden for sygedagpengeområdet

Få overblik over lovstoffet på sygedagpengeområdet.

Læs mere

Spørg Cabi

Gratis service for virksomheder og jobcentre.

Læs mere

Spørg Anne

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Anne.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.