5 tips til den gode forberedelse

Tag udgangspunkt i disse råd og anbefalinger, når I skal forberede jer på at tage imod en nydansk medarbejder eller praktikant i virksomheden.

#1 Arbejdsopgaver

En del af succesen er at finde de rigtige opgaver til den nydanske medarbejder. Ved at bruge Cabis opgaveværktøj kan I finde de opgaver, som man kan løse uden at have særlige forudsætninger. Det kan være med til at frigøre ressourcer hos de kolleger, som har ekstra travlt. 

Sproget er en af de vigtigste nøgler til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Find derfor arbejdsopgaver, man kan løse, mens man stadig er ved at lære det danske sprog:

 • Opgaver uden behov for præcis kommunikation
 • Opgaver hvor man samarbejder og samtaler med andre kolleger
 • Opgaver som ikke forudsætter, at man selvstændigt kan læse komplicerede instruktioner/vejledninger.

For at sikre udvikling af medarbejderens kompetencer kan I med fordel gøre brug af værktøjerne under Kompetencer og vejen frem

#2 Særlige kompetencer og krav

Er der opgaver, som kræver særlige kompetencer hos os? Stiller vi særlige krav til den nydanske kollega?

Det er nogle af de spørgsmål, I skal tage stilling til, før I tager imod en nydansk kollega.

Afklar, om I stiller særlige krav til fx:

 • Faglige kompetencer
 • Personlige kompetencer
 • Præcision
 • Hurtighed.

Husk at oplyse og forventningsafstemme kravene med både kandidaten og den jobkonsulent, I samarbejder med i jobcentret. Det kan være særlig vigtigt, når det drejer sig om nydanskere, der ikke kender det danske arbejdsmarked, og som derfor ikke ved, hvilke krav I typisk stiller i jeres branche.

Brug også værktøjerne under Kompetencer og vejen frem i forberedelsen og undervejs i dialogen med kandidaten.

#3 Særlige hensyn

Måske har den nydanske medarbejder brug for at tale om, hvordan det går i hjemlandet, eller hvordan vedkommende har det. Gør det let ved at opbygge en åben samtalekultur, hvor man godt kan spørge også til det, der er svært. Vær åben for at tage samtalen og vær åben for, at medarbejderen ikke har lyst til at tale. Måske er de brug for at tale på et senere tidspunkt.

Det er vigtig at være opmærksom på, at nogle nydanske medarbejdere kan have voldsomme oplevelser og bekymringer med sig. For dem kan arbejdsdagen være en pause fra tanker om det, man har oplevet.

Derfor drejer det sig om at skabe så tryg en hverdag som mulig. Trygheden kan bestå i, at man ved, hvad der skal ske, hvem man skal arbejde sammen med, og hvem man kan spørge.

Du kan også tage hensyn ved at undgå høje lyde, mange forstyrrelser eller generel uro.

I mange tilfælde kan det være en god ide at starte blidt op. Det kan være på få timer eller med enkle opgaver, som medarbejderen kan få succes med.

#4 Introduktion

En god introduktion er altid et godt udgangspunkt, når nye medarbejdere starter i virksomheden. Også når der er tale om nydanske kolleger.

Find derfor ud af:

 • Hvad der skal introduceres til og hvordan (hvem, hvad, hvor og hvornår).
 • Hvad den nydanske kollega skal vide om både skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen. De uskrevne regler kan være særligt svære, når man er ny i Danmark.
 • Om der skal tilknyttes en mentor/buddy - og hvem det skal være.
 • Hvilke sikkerhedsprocedurer den nye kollega skal kende til, og hvem der introducerer dem.
 • Hvilke kerneværdier, den nye kollega skal kende - fx i forhold til kundekontakt eller hygiejne.

I denne fase er det vigtigt at være særligt opmærksom på de kulturforskelle, der kan være, og de misforståelser, der kan opstå i dialogen. Forklar tydeligt, hvad I står for, og hvad I forventer.

Brug evt. værktøjerne under Sprog og kultur

Se også videoerne under Kulturmødet, og hent mere viden om, hvordan du kan gå uden om de mest typiske faldgruber, når man fx har forskellige opfattelser af tid, selvstændigt initiativ og private ærinder i arbejdstiden.

#5 Kollegerne

Fortæl kollegerne om den nye kollega, inden han eller hun starter.

Det giver dig samtidig mulighed for at besvare spørgsmål og komme kollegers eventuelle tvivl og usikkerhed i møde inden opstart.

Det er svært at tage hensyn, hvis man ikke ved, hvad man skal tage hensyn til.

Fortæl kollegerne:

 • hvorfor virksomheden har valgt at tage en nydansk kollega eller praktikant ind
 • hvad formålet med forløbet er
 • hvad I konkret forventer af kollegerne
 • hvad de skal vide om kandidatens baggrund og eventuelle skånehensyn, som har betydning i jobbet
 • hvordan de kan hjælpe med sproget og de skrevne/uskrevne regler på arbejdspladsen.

Anden hjælp i dagligdagen

Som ny borger i landet kan der løbende opstå spørgsmål og problemstillinger, som man har behov for hjælp og netværk til at løse. Det kan dreje sig om forhold, der ikke direkte har noget med jer som arbejdsplads at gøre, fx breve fra kommunen, behov for lektiecafé eller lignende.

Det er ikke nødvendigvis noget, I skal hjælpe med og bruge tid på. Der findes både frivillige og andre netværk, I kan henvise medarbejderen til.

Læs mere om netværk for nydanske medarbejdere

Mentorer baner vejen

En kollega, der fungerer som mentor for den nydanske kollega, kan være med til at bane vejen for et godt forløb på jeres arbejdsplads.

Mentoren kan enten være en medarbejder, en leder eller tillidsrepræsentanten i virksomheden. Det vigtigste er, at der er én, som har lyst til opgaven og til at hjælpe den nye kollega godt til rette på arbejdspladsen i det daglige.

En mentor for en nydansk kollega skal være særlig opmærksom på:

 • ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale liv på virksomheden
 • at hjælpe sproget på vej
 • at undgå eller minimere konflikter på baggrund af kulturelle forskelle
 • at få øje på og tage hånd om fysiske eller psykiske problemer, som kræver særlige hensyn

Vi har samlet en masse gode råd og inspiration til jeres mentorarbejde her.

Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere

Læs mere om netværk for den nydanske kollega

Viden og baggrund

Netværk for nydanskeren

Mange nydanskere har brug for hjælp og et større netværk i Danmark. Noget netværk sker gennem arbejdspladsen, men der kan også være behov for at få andre på banen, som kan hjælpe med de små og store udfordringer, som en hverdag i et nyt land byder på.

Læs om netværk for nydanskeren