SU til studerende med funktionsnedsættelse

Studerende på videregående uddannelser kan få et handicaptillæg sammen med et SU-stipendium og studielån eller sammen med slutlån.

Bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse nr. 1515 af 13/12 2017 om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), kap. 8.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Betingelsen for handicaptillægget er, at den studerende på grund af varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser har meget betydelige begrænsninger i evnen til at tage erhvervsarbejde.

Det er Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, der bevilger tillægget.

Eksempler på varige funktionsnedsættelser , der på grund af deres sværhedsgrad relativt ofte medfører betydelige begrænsninger i evnen til at varetage et studenterjob, er blindhed, døvhed, autisme og personlighedsforstyrrelser.

Studerende, som på grund af funktionsnedsættelse bruger så meget tid på uddannelsen, at de ikke har tid til at påtage sig studenterarbejde, vil ikke kunne få tillægget.

Det er altid en forudsætning for at have ret til tillægget, at den studerende har ret til almindelig SU. Den studerende er derfor også omfattet af de samme regler om studieaktivitet som andre studerende.

Den studerendes arbejdsevne vurderes på baggrund af arten og graden af den dokumenterede funktionsnedsættelse. Vurderingen af arbejdsevnen forholder sig alene til erhvervsarbejde for studerende og udtaler sig derfor ikke om arbejdsevnen efter endt uddannelse.

Følgende varige funktionsnedsættelser vil på grund af deres sværhedsgrad relativt ofte medføre betydelige begrænsninger i evnen til at varetage et studenterjob:

Varige fysiske funktionsnedsættelser:

  • Bevægelsesvanskeligheder som følge af svære muskel- og nervelidelser, fx muskelsvind, sclerose, svære ryglidelser, spastiske lidelser
  • Blindhed og stærkt svagsynethed
  • Døvhed og stærk hørehæmmethed.

Varige psykiske funktionsnedsættelser:   

  • Svære psykiske og psykosociale vanskeligheder, fx som følge af angst, fobier, autisme, personlighedsforstyrrelser.

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte afgør retten til tillægget på grundlag af en vurdering af graden af funktionsnedsættelsen. Det kan ikke på forhånd udledes, at enhver studerende med en af de ovennævnte funktionsnedsættelser uden videre har ret til tillægget.

Studerende, som på grund af funktionsnedsættelse bruger så megen tid på uddannelsen, at de ikke har tid til at påtage sig studenterarbejde, vil ikke kunne få tillægget.
Visitationen finder sted på baggrund af en snæver vurdering af arbejdsevnen som sådan.

Det betyder også, at studerende med en funktionsnedsættelse, som indikerer, at de godt vil kunne påtage sig erhvervsarbejde, men hvis samlede sociale og studiemæssige situation gør det vanskeligt for dem at varetage arbejde ved siden af uddannelsen, ikke kan bevilges tillæg

Læs mere om betingelserne for at få handicaptillæg på su.dk

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.