Evaluering af handicappuljer: Kompetenceudvikling virker!

En evaluering fra juni 2023 viser, at kompetenceudvikling af medarbejderne i jobcentrene har en positiv effekt på, hvor meget de handicapkompenserende ordninger bliver brugt. 

Evaluering af handicappuljer

Rapporten, Evaluering af handicappuljer 2019, er foretaget af COWI på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR).

Formålet med evalueringen er at skabe ny viden om, hvordan man bedst tilrettelægger beskæftigelsesindsatser for mennesker med handicap.

Evalueringen måler dermed også effekten af Cabis projekt, Flere med kognitive handicap i job, som havde til formål at øge jobcentrenes viden om og brug af handicapkompenserende ordninger til at få mennesker med kognitive handicap i job. 

På denne side er de væsentligste pointer fra evalueringen vedrørende kompetenceudviklingen af medarbejdere i jobcentret præsenteret. 

-

Læs rapporten på STARs hjemmeside

Tallene viser, at: 

Målopfyldelse – "Flere med kognitive handicap i job".

234 borgere er kommet/blevet fastholdt i job ved hjælp af kompenserende ordninger
(Mål: 240 borgere / målopfyldelse: 97%)

12 jobcentre har deltaget i projektet
(Mål: 12 jobcentre / målopfyldelse: 100%)

Ca. 425 medarbejdere og ledere har gennemført opkvalificeringsforløbet.
(Mål: 360 medarbejdere / målopfyldelse: 118%)

Tallene er fra ultimo juni 2022

Det siger deltagerne:

"Jobkonsulenterne er blevet klædt på til at lave en bedre vurdering og beskrivelse af det, de ser. Det er 'value for money' – det sparer en masse ressourcer. Og det fungerer bedre, når man har en grundviden om de kompenserende ordninger."
(Jobkonsulent)

”Det er lykkedes at få øje på alle dem i kommunen, der har aktier i handicap. Det giver muligheder for samarbejde på tværs, og det er rigtig godt. Det har givet de enkelte personer, der har deltaget i undervisningen, et løft, men også på teamsniveau, så vi kommer til at bruge det mere.” (Jobkonsulent)


Evalueringens konklusioner om kompetenceudviklingens effekt:

Evalueringen af handicappuljer konkluderer overordnet, at:

  • kompetenceudvikling i anvendelse af de handicapkompenserende ordninger betyder, at jobcentrene har genopdaget nuancer i og muligheder for, hvordan de kan gøre brug af lovgivningen.
  • viden om brug af handicapkompenserende ordninger i jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skaber øget brug af ordningerne.


-

Seks virkningsmekanismer

I evalueringen oplistes seks virkningsmekanismer, der har betydning for jobcentermedarbejdernes udbytte af Cabis undervisningsforløb.

1. Et kritisk perspektiv på kommunal praksis

1. Et kritisk perspektiv på kommunal praksis

Et udefrakommende kritisk blik på måden, kommunerne gør tingene på, har givet nye perspektiver på praksis, ligesom ekspertviden gør en stor forskel i forhold til udbytte.

"[...] Hvordan får vi det til at leve og blive praksisnært? Vi ved, der er lovgivning bag, men giv os 'hands on': Hvordan kommer jeg videre herfra? Det er en ikke-kommunal aktør bedre til – at gribe lovgivningen an på den måde." (Jobkonsulent)

2. Ekspertise og brug af tværkommunale erfaringer

2. Ekspertise og brug af tværkommunale erfaringer

Tværkommunal erfaringsudveksling giver inspirerende input til jobcentrenes indsats og et højt niveau i undervisningen.

"[...] Som kommuner står vi ofte med de samme problemstillinger, så det er godt at drage erfaringer på tværs." (Jobkonsulent)

3. Målrettede forløb ift. den enkelte kommune

3. Målrettede forløb for den enkelte kommune

Det er vigtigt, at forløbene er tilpasset den enkelte kommune, og dermed tager hensyn til forskelle i vidensniveau og den aktuelle kommunes behov og praksis.

"Indholdet har været målrettet vores kommune. De [Cabi] har været i dialog med os og altid sendt det på forhånd, så jeg har kunnet drøfte med nøglepersonen og min chef. [Cabi har spurgt:] Passer det til jeres kommune? Med respekt for vores drift, dagligdag og behov." (Jobkonsulent)

4. Praksisnært forløb med brug af cases

4. Praksisnært forløb med brug af cases

Det er essentielt, at forløbet målrettes den enkelte kommune med praksisnære cases fra kommunens egen praksis.

"De har hjulpet os med at koble det [de handicapkompenserende ordninger] op på vores hverdag og refleksioner, så vi kunne bruge det i praksis." (Jobkonsulent) 

5. Ledelsesmæssig fokus og opbakning

5. Ledelsesmæssig fokus og opbakning

Det er centralt, at der er opbakning og deltagelse i undervisningen på ledelsesniveau, da det gør, at den nye viden bliver forankret bedre. 

"Der, hvor der var mest tydelig ledelsesopbakning, var fremmødet og udbyttet størst i sidste ende. Også selvom det ikke var fuld lederopbakning, men bare en lille smule." (Jobkonsulent)

6. Medarbejdere på tværs af organisationen deltager på kurset

6. Medarbejdere på tværs af organisationen deltager på kurset

Deltagelse fra en bred medarbejdergruppe i jobcentrene samt handicapnøglepersonen er afgørende for at skabe et øget brug af de handicapkompenserende ordninger.

"Vi har fået bredt budskabet ud meget bredt, og det havde vi virkelig brug for. For vores oplevelse var, at det kun var dem i vores hus, der havde kendskab til og gjorde brug af ordningerne. Så når vi ikke sidder sammen fysisk, hvordan får vi det så til at blive nemt og tilgængeligt hos andre? Og det er bestemt lykkedes." (Jobkonsulent)

Projekt

Flere med kognitive handicap i job

Cabi gennemførte i samarbejde med 12 kommuner projektet "Flere med kognitive handicap i job", hvor medarbejderne i kommunerne fik et kompetenceløft. Det førte til, at flere med kognitive handicap kom i job.

Læs mere om projektet

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til brugen af de handicapkompenserende ordninger? 

Så spørg Anette Hansen, som er klar med et svar.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |