Etablering af fleksjob - afklar arbejdsevnen

Når der skal etableres et fleksjob, skal du sikre det bedst mulige match mellem den kommende medarbejders kompetencer og virksomhedens behov. Du skal samtidig sikre, at virksomheden kan tage de nødvendige skånehensyn til den ansatte i jobbet. Praktik, mentor og de kompenserende ordninger kan være gode redskaber til at etablere et holdbart fleksjob.

Jobcentret skal derfor hurtigst muligt vurdere arbejdsevnen i det konkrete job både med hensyn til antal arbejdstimer og intensitet. Når jobbet er etableret, skal I sørge for at få en kopi af aftalen med beskrivelse af løn og arbejdsvilkår.

Praktik

For den person, som skal ansættes i sit første fleksjob, kan det i mange tilfælde være svært at vide, hvilke opgaver vedkommende kan løse, og hvilke konkrete skånehensyn der er brug for.

Det kan en praktik hjælpe til at få afklaret. I en praktik kan I justere, så timetal, opgaver, skånehensyn og evt. handicapkompenserende ordninger kommer på plads inden ansættelsen.

Vær tydelig omkring målet med praktikken

Sæt klare mål og delmål for praktikken, så det er tydeligt for både virksomheden og personen selv, hvad der skal trænes/afklares i praktikperioden. 

For virksomheden kan en praktik være med til at afklare – og i mange tilfælde afdramatisere - om det kan fungere at ansætte en medarbejder, hvor der er nogle begrænsninger at tage hensyn til.

Læs mere om virksomhedspraktik her

-

En god start

Alle har brug for en god start i et nyt job. For nye medarbejdere, som skal starte i et fleksjob, kan en god opstart være særlig vigtig:

  • Nogle er stadig i gang med at lære deres sygdom eller handicap at kende, mens andre kender deres fysiske eller psykiske begrænsninger godt.
  • Nogle skal kun arbejde ganske få timer om ugen, og det kan give udfordringer i forhold til at blive en del af arbejdspladsen.

Find ud af sammen med borgeren, om der er brug for noget særligt i netop deres situation. Det kan fx være:

  • Afklaring af, hvad kollegaerne skal vide om skånehensyn og andre aftaler. Åbenhed gør det lettere for kollegaerne at tage de nødvendige hensyn.
  • Fleksibilitet i starten af forløbet, så I finder frem til de helt rigtige løsninger med arbejdsopgaver og kompensation.
  • Jævnlig opfølgning på virksomheden.

Derudover findes der er række ordninger, som også kan hjælpe et fleksjob godt i gang.

Mentor

En mentor er en person – ofte en kollega - som har en særlig opgave med at introducere til det nye job. Mentorordning kan komme på tale, hvis personen har behov for støtte, der ligger ud over det, en virksomhed normalt gør for en ny medarbejder. Læs mere om mentorordningen:

Hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger

Ud over de beskrevne skånehensyn kan der også være behov for hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger. Læs mere her og find lovstoffet på området her

Personlig assistance

Der kan også være behov for personlig assistance. Personlig assistance kan hjælpe med de praktiske arbejdsfunktioner eller med fx støtte til at tilrettelægge arbejdsdagen. Vær opmærksom på, at der ikke dobbeltkompenseres, når man bevilger personlig assistance til en person i fleksjob. Læs mere om personlig assistance og find lovstoffet på området her

Tilskud til personer, som driver selvstændig virksomhed

Jobcentret kan bevilge tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende for en periode på fem år, hvis personen:

  • driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i Danmark
  • har en varig og nedsat arbejdsevne i forhold til jobbet i virksomheden
  • udnytter arbejdsevnen fuldt ud i virksomheden
  • forud for tilkendelse har drevet virksomheden i væsentligt omfang i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Vær opmærksom på, at der ikke er tale om en bevilling til fleksjob, men om en fleksjoblignende ordning for selvstændige. Hvis borgeren lukker sin selvstændige virksomhed, skal denne derfor afklares i forhold til fleksjobberettigelse, hvis arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til alle arbejdsområder.

Brug lønberegneren

På lønberegneren kan du indtaste og se en vejledende samlet løn i et bestemt fleksjob, hvor lønnen består af løn fra arbejdsgiver og et fleksløntilskud fra kommunen.

Prøv beregner

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre.

Find dit lokale jobcenter

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om fleksjob?

Så du velkommen til at tage kontakt til vores konsulenter med ekspertviden om fleksjob.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Bevilling af fleksjob

Bevilling af fleksjob handler bl.a. om at fastlægge den effektive arbejdstid, som en person ansat i fleksjob kan udøve. Forud for bevillingen kræves det, at en rehabiliteringsplan er udarbejdet.

Læs mere om bevilling af fleksjob
Viden og baggrund

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Læs mere
Viden og baggrund

Følg op på fleksjob

Jobcentret har pligt til at følge op på et fleksjob. Opfølgningen skal foregå ved en personal samtale, hvor der er fokus på udviklingsperspektiverne i fleksjobbet.

Læs mere om opfølgningen
Viden og baggrund

Ny & gammel fleksjobordning

Nogle fleksjobansatte er ansat under fleksjobordningen, som den så ud før 2013. Hvis en person, bevilget fleksjob efter den gamle ordning, får et nyt fleksjob, overgår vedkommende til de gældende fleksjobregler.

Læs mere om den gamle og nye ordning