Opfølgning i sygedagpengesager

Intentionen med sygedagpengeindsatsen er at understøtte en hurtig og sikker tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom gennem en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der kan være mange faser i et opfølgningsforløb på sygedagpengeområdet, men formålet bør altid være klart. Jobcentret skal være med til at sikre, at den sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage til sit arbejde eller igen står til rådighed for arbejde.

Nedenfor gennemgås sygedagpengeforløbet ud fra:

 • Visitationskategorier
 • Opfølgning 
 • Aktive tilbud
 • Revurdering – forlængelse eller jobafklaringsforløb?

Har du spørgsmål til opfølgning i sygedagpengesager, finder du kontaktoplysninger nederst på siden - gratis service for jobcentre. 

-

Visitationskategorier

Indgangen til indsatserne i jobcentret er visitationen. I visitationen sker den første kategorisering af den sygemeldte. Hyppigheden og rammerne for opfølgningen er afhængig af, hvilken visitationskategori den sygemeldte placeres i. 

Der skelnes mellem visitationskategori 1, 2 og 3. Der skal ved hver opfølgning tages stilling til, hvilken kategori borgeren tilhører.

Der visiteres i tre kategorier:

 • Kategori 1:
  Forventet raskmelding inden for otte uger fra første fraværsdato. Der visiteres på baggrund af borgerens oplysningsskema.
 • Kategori 2:
  Forventet sygemelding i over otte uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.
 • Kategori 3:
  Uafklaret sygdomsperiode ved diffus uafklaret sygdom og/eller udfordringer ud over sygdom.

Læs mere om de tre visitationskategorier

Opfølgning

Når formålet er hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er der et naturligt fokus på sager med over otte ugers varighed.

Det medfører, at opfølgningen på kategori 1-sager kan ske digitalt, mens det for både kategori 2- og 3-sager gælder, at:

 • den sygemeldte skal have været hos egen læge inden første samtale i jobcentret. Læs om samtalen
 • første opfølgningssamtale skal afholdes i jobcentret efter senest otte ugers sygemelding.
 • der skal foregå opfølgning hver fjerde uge ved personligt fremmøde.
 • den sygemeldtes virksomhed eller sygemeldte selv kan anmode om en ekstra tidlig indsats. Se Fast track

For kategori 2-sager er der fokus på en arbejdspladsbaseret indsats med henblik på tilbagevenden til job. Det kan man gøre via den såkaldte TTA-trappemodel, hvor jobcentret og den sygemeldte ved hver opfølgning skal indgå den højest mulige aftale på trappen. 

Læs mere om Trappemodellen

For kategori 3-sager er der fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Derfor skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet senest fire uger efter visitation. Der skal endvidere udarbejdes en rehabiliteringsplan (link), som evt. kan tage afsæt i den lægelige vurdering, der er indhentet inden første opfølgning.

Rehabiliteringsteams, der behandler sygemeldte i kategori 3, kan både være særligt nedsatte rehabiliteringsteams, eller en del af de allerede nedsatte teams, der blev etableret i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob. 

Læs mere om rehabiliteringsteams

Aktive tilbud

For både kategori 2- og 3-sager gælder det, at jobcentret kan give sygemeldte aktive tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. 

Læs om afprøvning i virksomheder

Jobcentrene har meget vide rammer for at give tilbud, og tilbuddene kan gives på ethvert tidspunkt i sygeperioden. Det er derfor vigtigt, at sygedagpengemedarbejderen har et godt overblik over relevante tilbud for målgruppen på tværs af kommunen, da der kan være tilbud i blandt andet socialforvaltning og sundhedsforvaltning, der kan være relevante at give til sygemeldte.

Varigheden af tilbuddene fastsættes ud fra den sygemeldtes behov. Der kan derfor være tale om varierende timetal over sygedagpengeperioden – eventuelt helt ned til en enkelt time om ugen i en periode.

Revurdering – forlængelse eller jobafklaringsforløb?

Kategori 2- og 3-sager skal revurderes efter 22 uger. Her skal jobcentret vurdere, om sygedagpengene kan forlænges. 

Læs om forlængelsesreglerne

Hvis sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge jf. reglerne, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Sagsbehandler skal sammen med borgeren udarbejde en sag til rehabiliteringsteamet, som har fokus på beskæftigelsesmål og borgerens ressourcer.

Sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet senest fire uger efter visitation til jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare to år. 

Læs mere om jobafklaringsforløb

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Kontakt Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig videre i dit arbejde. Gratis service for alle jobcentre i hele landet. 

Viden og baggrund

Visitationskategorier

I sygedagpengesager anvendes en model med tre kategorier for visitation af sygedagpengemodtagere. Her er fokus på sager med over otte ugers sygemelding.

Læs mere
Metode og værktøj, Viden og baggrund

Samtalen er vigtig for forløbet

Perspektivet i opfølgningssamtalerne bør hele tiden være tilbagevenden til arbejde eller arbejdsmarked.

Læs mere
Viden og baggrund

Trappemodellen

Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen
Viden og baggrund

Afprøvning i virksomheder

Afprøvning i virksomheder er et led i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Forlængelsesreglerne

Sygedagpengeretten gælder i udgangspunktet i de første 22 uger. Længerevarende sager skal derfor revurderes efter 22 uger. Læs mere om forlængelsesreglerne.

Læs mere
Viden og baggrund

Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs mere
Lovstof

Lovstof på sygedagpengeomådet

Få overblik over lovstoffet på sygedagpengeområdet.

Se lovene