STU-anbefalinger til virksomhedsspor

Få gode eksempler og anbefalinger til, hvordan flere unge STU-elever kan profitere af virksomhedsforløb som en del af STU.

Om STU  

STU er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Læs mere om STU her

Undersøgelser om STU

6 % af STU-eleverne kommer i job og uddannelse. Fire år efter STU er hver fjerde i job eller uddannelse

En analyse fra Ligeværd viser, at 6% af de unge, som gennemfører en STU, er i job eller uddannelse efter endt forløb. Efter fire år er det knap hver fjerde ung, der har fundet en plads på arbejdsmarkedet eller en uddannelse. Det billede har stort set ikke ændret sig siden 2012. Analysen viser således, at der både kan gøres en indsats i STU og i jobcenterregi for at få flere i job eller uddannelse. 

Undervisningsministeriet anbefaler samarbejde med den kommunale ungeindsats/jobcentret om jobafklaring

En undersøgelse fra Undervisningsministeriets peger på, at en del af målgruppen for STU på sigt vil kunne indgå i beskæftigelse, hvortil virksomhedsforløb vil være relevant – dels ud fra et dannelsesperspektiv (hvad vil det sige at have et arbejde?) og dels ud fra et afklaringsperspektiv (hvordan kan den unge evt. bidrage i en virksomhed efter STU?) Afklaringsmålrettede virksomhedsforløb vil bidrage til at give jobcentret bedre betingelser for at tilrettelægge et godt forløb i jobcenterregi efter STU – eller i bedste fald helt undlade at skulle gennemføre afklaringsforløb efter STU.

Læs hele undersøgelsen her

- Vi flytter læringsarenaerne fra skole ud til erhvervskompetencegivende aktiviteter på arbejdsmarkedet. Det er et grundlæggende mindset for hele skolen, at læring sker så tæt på virkeligheden som muligt. Det handler også om et meget tæt samarbejde med jobcentret og et tæt forankret samarbejde omkring, hvad der giver effekt og værdi for den unge.

Daniel Kielberg, områdeleder af STU og Merete Gommesen, jobcenterchef, Nyborg Kommune.

Fire anbefalinger til virksomhedsspor i STU

Cabi anbefaler, at man i STU´en indledningsvis introducerer eleven til forskellige områder af erhvervslivet ud fra elevens kompetence og interesse og sammen med eleven bliver mere konkret på et realistisk beskæftigelsesmål. På den måde kan eleven træne sine kompetencer i den sidste del af STU’en /eller efter STU’en.

Det er vigtigt at involvere jobcentret eller den kommunale ungeindsats tidligt i processen, så der sikres en mere målrettet afklaring af forsørgelsesgrundlaget efter endt STU. Meget få elever kan komme i ordinær beskæftigelse og har derfor brug for støttet beskæftigelse, hvis de skal kunne forsørge sig selv.

Cabis fire anbefalinger til øget brug af virksomhedsforløb i STU:

1. Brug de(t) første år på at stifte bekendtskab med forskellige branchespor

Det giver eleverne mulighed for at vælge en vej mod beskæftigelse, hvis det er relevant for dem.

2. Brug de(t) sidste år på et virksomhedsforløb med jobmuligheder

Når eleverne er klar til det, kan de i STU’en og evt. i forlængelse af STU’en tilknyttes et trænings- og uddannelsesforløb i en virksomhed med efterfølgende ansættelse.

3. Involver jobcentret eller ungeindsatsen tidligt i forløbet for at sikre afklaring af forsørgelsesgrundlag og jobmuligheder i STU-forløbet

Den kommunale ungeindsats eller jobcentret kan bidrage til at sikre mere systematiske forløb på virksomheder med det formål at afklare forsørgelsesgrundlaget. Det vil sige, om eleverne skal ansættes ordinært eller i støttet beskæftigelse (fleksjob eller skånejob).

4. Arbejd med uddannelsesplanen og dannelse i en erhvervskontekst

Uddannelsesplanen er et godt redskab til at arbejde med personlige, sociale, faglige og praktiske kompetencer med en ordinær arbejdsplads som ramme og en rolle som lønmodtager. Funktions- og statusbeskrivelser kan supplere dette arbejde og kan indgå i afklaringen af forsørgelsesgrundlag og ansættelse.

PUBLIKATION

Cabis anbefalinger til virksomhedsforløb i STU

Cabi anbefaler øget brug af virksomhedsforløb i STU med det formål, at flere elever får afklaret deres forsørgelsesgrundlag og kommer i beskæftigelse eller anden meningsfuld aktivitet efter endt STU.

Anbefalingerne til virksomhedsforløb i STU er lanceret i november 2020.

Download

-

Bliv inspireret af andre cases

Læs bl.a. om det tætte samarbejde mellem STU og jobcentret og om Nyborgmodellen, hvor målsætningen er, at eleverne er tilknyttet en virksomhed 40% af tiden:

Case

Stor succes med samarbejdet mellem STU og jobcentret i Kolding

Lad dig inspirere af det gode samarbejde mellem STU Kolding og jobcentret til at hjælpe unge STU'er bedst muligt videre i uddannelse og job.

Læs case
Case

Dominik strøg direkte fra STU og ud i et KLAPjob

20-årige Dominik afsluttede sin STU på Nyborg Ungdomsskole sommeren 2020 og er allerede afklaret til førtidspension. Nu er han begyndt i skånejob hos kulturhuset Bastionen. Og Dominik er ikke alene – alle afslutningselever på samme STU er afklaret til fremtidig forsørgelse, og det er sjældent set.

Læs mere
""

Guide: God modtagelse og onboarding af unge

Hvordan sikrer du en god onboarding af unge medarbejdere i din virksomhed? Vi har gjort det nemt for dig at modtage de nye, unge medarbejdere, så de fastholdes på arbejdsmarkedet. Få tips til god en modtagelse her på siden.

Læs mere om onboarding af unge

Få mere inspiration

  • KLAR TIL START er et initiativ, hvor unge med autisme tilknyttes et uddannelses- og træningsforløb i en virksomhed med efterfølgende ansættelse. Læs mere her
  • Cabi har evalueret KLAR TIL START siden 2013. Læs mere her
  • KLAPjob er en indsats under Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Læs mere her

Har du spørgsmål eller brug for sparring?

Så kontakt Jesper eller Carl Eric

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge

Fire anbefalinger til virksomhedsspor i STU

 

#1 Stift bekendtskab med forskellige brancher

Det giver eleverne mulighed for at vælge en vej mod beskæftigelse, hvis det er relevant for dem.

-

#2 Virksomhedsforløb med jobmuligheder

Når eleverne er klar til det, kan de i STU'en og evt. i forlængelse af STU'en tilknyttes et trænings- og uddannelsesforløb i en virksomhed med efterfølgende ansættelse.

-

#3 Involver jobcentret eller ungeindsatsen tidligt

Den kommunale ungeindsats eller jobcentret kan bidrage til at sikre mere systematiske forløb i virksomheder med det formål at afklare forsørgelsesgrundlaget. Det vil sige, om eleverne skal ansættes ordinært eller i støttet beskæftigelse (fleksjob eller skånejob).

-

#4 Uddannelsesplan og dannelse i en erhvervskontekst

Uddannelsesplanen er et godt redskab til at arbejde med personlige, sociale, faglige og praktiske kompetencer med en ordinær arbejdsplads som ramme og en rolle som lønmodtager. Funktions- og statusbeskrivelser kan supplere dette abejde og kan indgå i afklaringen af forsørgelsesgrundlag og ansættelse.

Læs mere i Cabis publikation om virksomhedsspor i STU

-