Koordineret indsats

Som sygedagpengemedarbejder skal du sikre, at alle relevante fagpersoner inddrages, og at den beskæftigelsesrettede indsats koordineres med andre indsatser, fx behandlingstilbud.

Følgende parter er ofte involveret i et sygeforløb:

 • Virksomheden, hvor den sygemeldte arbejder
 • Den praktiserende læge
 • Speciallæge
 • Sygehuset
 • Andre behandlingstilbud - psykologbehandling, misbrugscenter og sundhedscenter
 • Afklaringstilbud - virksomheder, kompetencecenter og særlige tilbud til særlige målgrupper
 • Faglige organisationer
 • Den sygemeldtes pårørende og netværk.

Læs mere om progressionsmåling i jobcentrenes arbejde.

Den sygemeldte skal være i centrum

Den vigtigste person i sygedagpengeopfølgningen er den sygemeldte. Kun ved at anerkende den sygemeldtes egen forståelse kan man som opfølgningsmedarbejder samarbejde om løsninger. Og det gælder uanset hvor mange andre fagpersoner og eksperter, der inddrages.

På vej til en koordineret indsats

Det er helt afgørende for den sygemeldte, at de forskellige aktiviteter under sygedagpengeforløbet koordineres, så den sygemeldte får de bedste muligheder for at vende tilbage til arbejdet.

Udfordringer ved en koordineret indsats

Udfordringerne ved en koordineret indsats består i at kunne manøvrere i forhold til parter, der har forskellig viden, men også forskellige mål, opgaver, kulturer og vilkår.

I sundhedssektoren er borgeren fx patient, og det overordnede sigte er, at patienten bliver rask. Det er ikke i modstrid med det overordnede sigte i beskæftigelsesindsatsen, som er, at borgeren genoptager sit arbejde, men de to mål går heller ikke altid helt op i forhold til hinanden.

Vellykket koordinering gennem inddragelse og anerkendelse

For at udvikle det bedst mulige samarbejde mellem de forskellige parter i de enkelte opfølgningsforløb, er det vigtigt med en vellykket koordinering, og at: 

 • anerkende de andre parters mål og opgaver
 • inddrage de andres viden og erfaringer med nysgerrighed og respekt
 • være smidig og holde fokus på opgaven, så man ikke går skævt af hinanden med misforståelser, tidsspilde og ineffektivitet til følge. 
-

Flere kommuner arbejder med at udvikle en koordineret indsats. Nogle kommuner har valgt at have samarbejdsaftaler om bestemte procedurer, andre kommuner har valgt at ansætte forløbskoordinatorer eller team, der sikrer koordineringen.

Første skridt er videndeling

Som et første skridt på vejen kan det være en god idé at mødes på tværs og udveksle erfaringer med samarbejde, dele ny viden og gennemgå udvalgte cases. 

Denne videns- og erfaringsdeling kan danne basis for at aftale procedurer og retningslinjer, der kan lette koordineringen og kvalificere og effektivisere samarbejdet i de enkelte sager.

Faren ved manglende koordinering

Hvis indsatsen ikke bliver koordineret, kan det indebære, at:

 • der ikke er flere sideløbende indsatser i gang
 • de involverede ikke bevæger sig i samme retning
 • der skal bruges ekstra tid på forklaringer og fortolkninger.

For den sygemeldte betyder den manglende koordinering, at sygdomsforløbet trækker ud og måske dermed, at sygdommen forværres.

Samarbejde med arbejdsgiver

Arbejdsgiveren er en af de vigtigste samarbejdspartnere, når der skal laves en plan for tilbagevenden til arbejdet.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde med sundhedsvæsenet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for sygedagpengemedarbejderen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde om afklaringstilbud

I afklaringsforløb kan indgå flere forskellige tilbud eller ydelser ofte i henhold til serviceloven.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde med faglige organisationer

A-kasse og fagforening spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Læs mere

Tag fat i Anne Brændbyge og få svar på dine spørgsmål. Gratis service for jobcentermedarbejdere.