Vejledning og opkvalificering

Ledige kan tilbydes vejledning og opkvalificering med henblik på at komme i arbejde eller for unge på uddannelseshjælp opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Målgruppen for vejledning og opkvalificering er:

 • Forsikrede ledige,
 • Kontanthjælpsmodtagere*,
 • Uddannelseshjælpsmodtagere*,
 • Revalidender,
 • Sygedagpengemodtagere,
 • Førtidspensionister
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer, der deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,
 • Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse ("ledige selvforsørgende").

*Inklusive modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Vejledningen og opkvalificering gives som tilbud og kan bestå af:

 • Ordinære, beskæftigelsesrettede uddannelsesforløb, der udbydes til alle
 • Særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb.

Tilbud om vejledning og opkvalificering gives med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og den enkeltes ønsker og forudsætninger. Tilbuddets konkrete indhold afgøres ud fra en konkret, individuel vurdering af, hvad der kan bringe personen hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet.

Når det drejer sig som unge på uddannelseshjælp, er formålet med tilbuddet at opkvalificere dem til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I forbindelse med integration af udlændinge benyttes tilbuddet om vejledning og opkvalificering også. Reglerne om opkvalificering for personer omfattet af integrationsloven er stort set parallelle med de regler, der findes for ledige.

Kommunerne skal desuden tilbyde udlændinge, der er over 18 år, en danskuddannelse efter de særlige regler om danskuddannelse, hvis de har opholdstilladelse i Danmark og er tilmeldt folkeregisteret.

Målgruppen

Målgruppen for vejledning og opkvalificering er alle typer ledige, forsikrede, kontanthjælpsmodtagere*, uddannelseshjælpsmodtagere*, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse, førtidspensionister og deltagere i ressourceforløb.

*Inklusive modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Varighed af tilbud

Der gælder ikke formelle grænser for varigheden af forløbene med vejledning og opkvalificering. Varigheden af et forløb skal være i overensstemmelse med formålet og således ikke være længere end formålet tilsiger. 

Ydelser

Ledige og sygemeldte fortsætter på hidtidig ydelse ved deltagelse i tilbuddet. Hvis de opfylder betingelserne, kan de have ret til befordringsgodtgørelse. Kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbspersoner og uddannelseshjælpsmodtagere kan endvidere få godtgørelse ud fra kommunens egne fastsatte retningslinjer.

Ret til tilbud efter test

Personer, som er blevet læse-, skrive-, regnetestet, og hvor testen har vist et behov for læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har ret til kursus i umiddelbar forlængelse af, at testen har vist et behov. Kurset bevilges som et forløb med vejledning og opkvalificering.

Vurdering af erhvervskompetencer

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, har ret til et tilbud om at få vurderet de kompetencer, de har opnået via deres erhvervserfaring. Dette kaldes også en realkompetencevurdering. Dette sker som et led i kontaktforløbet.

Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb

Dagpengemodtagere kan, inden for en regional pulje, få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste. Listen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der er tale om uddannelsesforløb, specifikt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder.

Særlige tilbud om jobsøgning og opkvalificering

Jobcenteret kan ved større afskedigelser tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden og tilskud til udgifter til opkvalificering af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger. Det vil sige tilbud, mens de pågældende fortsat er ansat. Disse regler kaldes ”Opkvalificering ved afskedigelse” og hører ikke til i beskæftigelseslovens afsnit om tilbud, men i afsnittet om ”Indsatsen over for beskæftigede”.

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som har været omfattet af ovenstående mulighed, men altså er blevet ledige, kan få tilbud om jobsøgningskurser i op til 2 uger og vejledning og opkvalificering i op til 8 uger i ledighedsperioden.


Dog må indsatsen sammenlagt højst udgøre 2 ugers jobsøgningskursus og 8 ugers opkvalificering, hvilket vil sige, at er de 10 uger brugt i opsigelsesperioden, er der ikke mulighed for tilbud efterfølgende.


Tilbud skal aftales senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Tillægsydelser og mentor

I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering kan der ydes tilskud til hjælpemidler, mentorstøtte, og hvis personen har et handicap, der berettiger til det, og i øvrigt har behov for det, personlig assistance

Sygedagpengemodtagere

I bestræbelserne på at forkorte sygefraværsperioderne og hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet er det muligt at tilbyde sygedagpengemodtagere forløb med vejledning og opkvalificering. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et rimeligt tilbud, der kan være med til at bringe vedkommende tilbage til arbejdsmarkedet.

Under tilbuddet bevarer den sygemeldte sygedagpengene. Indsatsen skal naturligvis være forenelig med sygdommen og tilpasses den sygemeldtes forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer.

Særligt om udlændinge

Danskuddannelse

Udlændinge har ret til en danskuddannelse, hvis de

 1. Er over 18 år
 2. Har opholdstilladelse i Danmark
 3. Er tilmeldt folkeregisteret.

Kommunen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for pågældende henvise til danskuddannelse.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. har til formål at give voksne udlændinge de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Uddannelserne foregår efter centralt fastlagte mål og rammer, men bliver tilrettelagt fleksibelt ud fra den enkelte udlændings baggrund og forudsætninger.

Undervisningen bygger på en kombination af job, arbejdspraktik, anden uddannelse eller undervisning. Der er tale om grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk.

Undervisningen erhvervsrettes afhængigt af målet for den enkelte kursist. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark – herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati – står også centralt i uddannelserne.

Retten til uddannelse gælder i op til 5 år efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde danskuddannelse, som tilbydes den pågældende af kommunalbestyrelsen.

Danskuddannelserne er opdelt i 3 uddannelser:

 1. Danskuddannelse 1 for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.
 2. Danskuddannelse 2 for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.
 3. Danskuddannelse 3 for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

Bopælskommunen skal tilbyde alle, som er omfattet af danskuddannelsesloven, et relevant tilbud. Desuden skal kommunen informere om tilbuddet og sikre kvaliteten af uddannelserne.

Danskuddannelse er gratis for udlændinge, som er omfattet af integrationsloven, men kommunen kan opkræve betaling for undervisningen for udlændinge, der er selvforsørgende, og som ikke er omfattet af integrationsloven. 

Vejledning og opkvalificering for udlændinge

Reglerne svarer i store træk til de almindelige regler om vejledning og opkvalificering og kan bestå af:

 • Ordinære, beskæftigelsesrettede uddannelsesforløb, der udbydes til alle
 • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder højskoleophold praktik under uddannelsesforløbet samt fagspecifik danskundervisning
 • Særlige opkvalificerende forløb med henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked.

Formålet med at tilbyde udlændinge vejledning og opkvalificering er at afdække og udvikle deres faglige, sociale og sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

Som for andre ledige kan kommunen efter en konkret vurdering give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af en SU-berettigende uddannelse til udlændinge, der er fyldt 30 år, samt til udlændinge under 30 år, der har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn.

Ved afgørelsen skal der tages udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger, og uddannelsesønsket skal vurderes i forhold til arbejdsmarkedets konkrete behov for arbejdskraft.

Læse-Selvtest er et online værktøj, der let og uformelt kan opfange læsevanskeligheder.
Testen kan benyttes af borgere og som screeningsværktøj af sagsbehandlere eller af virksomheder, der arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering af deres ansatte.
Det tager kun 10 minutter at gennemføre testen, og så er den anonym og gratis. 

Besøg selvtest.nu

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 13
 • Udlændinge og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 7/9 2020 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, kap. 5
 • Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1045 af 24/6 2022 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 347 af 28/2 2023 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Relateret indhold >>

Forenklet beskæftigelsesindsats

Få overblik over, hvad ændringer i Loven betyder for dit arbejde. Færre proceskrav, flere digitale løsninger og ens regler på tværs af målgrupper.

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere

Arbejder du inden for kontanthjælpsområdet, kan du her på siden finde fakta og inspiration til effektive indsatser for udsatte på kontanthjælpsområdet.

Læs mere

Nedsat arbejdsevne

Sammen hjælper vi folk med nedsat arbejdsevne i job. Få overblik over metoder og værktøjer, der virker i indsatsen for at fastholde og få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.