Vejledning og opkvalificering

Ledige kan tilbydes vejledning og opkvalificering med henblik på at komme i arbejde eller for unge på uddannelseshjælp opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Love

Bekendtgørelser

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 8
 • Udlændinge og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 911 af 30/8 2019 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, kap. 5
 • Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1766 af 27/12 2018 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 150 af 27/2 2018 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledninger

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning nr. 9001 af 8/1 2016 til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Skrivelser

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Målgruppen for vejledning og opkvalificering er:

 • Forsikrede ledige,
 • Kontanthjælpsmodtagere*,
 • Uddannelseshjælpsmodtagere*,
 • Revalidender,
 • Sygedagpengemodtagere,
 • Førtidspensionister
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer, der deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Modtagere af kontantydelse
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,
 • Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse ("selvforsørgere").

*Inklusive integrationsydelsesmodtagere.

Vejledningen og opkvalificeringen gives som tilbud og kan bestå af:

 • Ordinære, beskæftigelsesrettede uddannelsesforløb, der udbydes til alle
 • Særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb.

Tilbud om vejledning og opkvalificering gives med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og den enkeltes ønsker og forudsætninger. Tilbuddets konkrete indhold afgøres ud fra en konkret, individuel vurdering af, hvad der kan bringe personen hurtigst muligt ind på arbejdsmarkedet.

Når det drejer sig som unge på uddannelseshjælp, er formålet med tilbuddet at opkvalificere dem til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

I forbindelse med integration af udlændinge benyttes tilbuddet om vejledning og opkvalificering også. Reglerne om opkvalificering for personer omfattet af integrationsloven er stort set parallelle med de regler, der findes for ledige.

Kommunerne skal desuden tilbyde udlændinge, der er over 18 år, en danskuddannelse efter de særlige regler om danskuddannelse, hvis de har opholdstilladelse i Danmark og er tilmeldt folkeregisteret.

Målgruppen

Målgruppen for vejledning og opkvalificering er alle typer ledige, forsikrede, kontanthjælpsmodtagere*, uddannelseshjælpsmodtagere*, revalidender, sygedagpengemodtagere, modtagere af ledighedsydelse, førtidspensionister og deltagere i ressourceforløb.

*Inklusive integrationsydelsesmodtagere.

Varighed af tilbud

Forsikrede ledige kan alene få tilbud om opkvalificering i op til 6 uger inden for de første:

 • 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er fyldt 30 år

Når det gælder danskundervisning, er der ingen varighedsbegrænsning. Det samme gælder specialundervisning for personer, der har problemer med ordblindhed.

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan have en varighed på over 6 uger, når danskundervisning indgår som en betydelig del. Den samlede varighed kan dog ikke overstige 26 uger.

Kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere kan kun få tilbud om 1 jobsøgningskursus, inden for en 2-årig periode. Hvis den ledige efterspørger det, og jobcenteret skønner, at et sådant kursus kan hjælpe den ledige i arbejde, kan der dog bevilges mere end 1 jobsøgningskursus.

Modtagere af kontantydelse kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 4 uger. Det er desuden en betingelse, at personen har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, og at tilbuddet er en forudsætning for ansættelsen.

Ydelser

Ledige og sygemeldte fortsætter på hidtidig ydelse ved deltagelse i tilbuddet. Hvis de opfylder betingelserne, kan de have ret til befordringsgodtgørelse. Kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbspersoner og uddannelseshjælpsmodtagere kan endvidere få godtgørelse, hvis de falder inden for kommunernes regelsæt.

Ret til tilbud efter test

Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som er blevet læse-, skrive-, regnetestet, og hvor testen har vist et behov for læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har ret til kursus.

Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere og personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har ret til et tilbud om realkompetencevurdering.

Korte erhvervsrettede uddannelsesforløb

Dagpengemodtagere kan, inden for en regional pulje, få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste. Listen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Der er tale om uddannelsesforløb, specifikt inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder.

Særlige tilbud om jobsøgning og opkvalificering

Jobcenteret kan ved større afskedigelser tilbyde jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden og tilskud til udgifter til opkvalificering af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger. Det vil sige tilbud, mens de pågældende fortsat er ansat. Disse regler kaldes ”Opkvalificering ved afskedigelse” og hører ikke til i beskæftigelseslovens afsnit om tilbud, men i afsnittet om ”Indsatsen over for beskæftigede”.

Forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som har været omfattet af ovenstående mulighed, men altså er blevet ledige, kan få tilbud om jobsøgningskurser i op til 2 uger og vejledning og opkvalificering i op til 8 uger i ledighedsperioden.


Dog må indsatsen sammenlagt højst udgøre 2 ugers jobsøgningskursus og 8 ugers opkvalificering, hvilket vil sige, at er de 10 uger brugt i opsigelsesperioden, er der ikke mulighed for tilbud efterfølgende.


Tilbud skal aftales senest 14 dage efter og være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden, og være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Tillægsydelser og mentor

I forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering kan der ydes tilskud til hjælpemidler, tilbud om mentor, og hvis personen har et handicap, der berettiger til det, og i øvrigt har behov for det, personlig assistance

Aktivering af sygedagpengemodtagere

I bestræbelserne på at forkorte sygefraværsperioderne og hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet er det muligt at aktivere sygedagpengemodtagere. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et rimeligt tilbud, der kan være med til at bringe vedkommende tilbage til arbejdsmarkedet.

Under tilbuddet bevarer den sygemeldte sygedagpengene. Indsatsen skal naturligvis være forenelig med sygdommen og tilpasses den sygemeldtes forudsætninger og behov og den enkeltes helbredstilstand og ressourcer.

Særligt om udlændinge

Danskuddannelse

Udlændinge har ret til en danskuddannelse, hvis de

 1. Er over 18 år
 2. Har opholdstilladelse i Danmark
 3. Er tilmeldt folkeregisteret.

Kommunen skal inden 1 måned efter at have overtaget ansvaret for pågældende henvise til danskuddannelse.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. har til formål at give voksne udlændinge de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Uddannelserne foregår efter centralt fastlagte mål og rammer, men bliver tilrettelagt fleksibelt ud fra den enkelte udlændings baggrund og forudsætninger.

Undervisningen bygger på en kombination af job, arbejdspraktik, anden uddannelse eller undervisning. Der er tale om grundlæggende uddannelser, hvor kursisterne lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk.

Undervisningen erhvervsrettes afhængigt af målet for den enkelte kursist. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark – herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati – står også centralt i uddannelserne.

Retten til uddannelse gælder i op til 5 år efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde danskuddannelse, som tilbydes den pågældende af kommunalbestyrelsen.

Danskuddannelserne er opdelt i 3 uddannelser:

 1. Danskuddannelse 1 for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål.
 2. Danskuddannelse 2 for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog.
 3. Danskuddannelse 3 for kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.

Bopælskommunen skal tilbyde alle, som er omfattet af danskuddannelsesloven, et relevant tilbud. Desuden skal kommunen informere om tilbuddet og sikre kvaliteten af uddannelserne.

Danskuddannelse er gratis for udlændinge, som er omfattet af integrationsloven, men kommunen kan opkræve betaling for undervisningen for udlændinge, der er selvforsørgende, og som ikke er omfattet af integrationsloven. 

Vejledning og opkvalificering for udlændinge

Reglerne svarer i store træk til de almindelige regler om vejledning og opkvalificering og kan bestå af:

 • Ordinære, beskæftigelsesrettede uddannelsesforløb, der udbydes til alle
 • Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder højskoleophold praktik under uddannelsesforløbet samt fagspecifik danskundervisning
 • Særlige opkvalificerende forløb med henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked. Kun ét forløb.

Formålet med at tilbyde udlændinge vejledning og opkvalificering er at afdække og udvikle deres faglige, sociale og sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet.

Som for andre ledige kan kommunen efter en konkret vurdering give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af en SU-berettigende uddannelse til udlændinge, der er fyldt 30 år, samt til udlændinge under 30 år, der har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn.

Ved afgørelsen skal der tages udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger, og uddannelsesønsket skal vurderes i forhold til arbejdsmarkedets konkrete behov for arbejdskraft.

Læse-Selvtest er et online værktøj, der let og uformelt kan opfange læsevanskeligheder.
Testen kan benyttes af borgere og som screeningsværktøj af sagsbehandlere eller af virksomheder, der arbejder med kompetenceudvikling og opkvalificering af deres ansatte.
Det tager kun 10 minutter at gennemføre testen, og så er den anonym og gratis. 

Besøg selvtest.nu

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.