Pligter og muligheder i opfølgningen

Hvis din medarbejder er sygemeldt igennem længere tid, er der flere ting, du kan iværksætte. Vi guider dig igennem, hvad du har pligt til at gøre ifølge lovgivningen, og hvad du kan vælge at gøre for at støtte medarbejderen med henblik på at medarbejderen vender tilbage til jobbet.

| Viden og værktøjer er gratis for dig og din virksomhed, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Anmeld fravær til kommunen

Som leder af en virksomhed har du pligt til at anmelde en medarbejders sygefravær til kommunen inden fem uger.

Hvis du ikke overholder denne frist, mister virksomheden mulighed for at modtage sygedagpengerefusion.

Du kan anmelde sygdom og indberette til kommunen efter den lovpligtige sygesamtale på www.virk.dk

Gå til virk.dk

Værktøj:

Afhold sygefraværssamtale

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder senest fire uger efter første dag med fravær. Målet er i fællesskab at finde gode løsninger. 

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du skal afholde samtalen og hent en skabelon til invitation til samtalen på siden her

Du kan også hente inspiration til at afholde samtalen i vores gratis publikation 'Når samtaler med medarbejdere er svære'. Du finder den her

Sådan hjælper du medarbejderen tilbage i jobbet

Vi har samlet alt det, du som leder skal vide, for at få medarbejderen godt i gang efter en sygdomsperiode og tilbage til arbejde i et ordentligt tempo. 

SKABELONER: 

Lav en fastholdelsesplan

Sæt jer sammen og lav en køreplan for, hvordan medarbejderen gradvist kan vende tilbage i jobbet efter sygemeldingen. Mange virksomheder har allerede deres egen sygefraværspolitik eller retningslinjer for, hvornår de afholder sygefraværssamtaler.

OBS! Hvis I ikke allerede har en sygefraværspolitik eller retningslinjer i jeres organisation så brug vores guide

Skabelon til optrapning af timer 

Vi har lavet en skabelon, du kan bruge til en løbende optrapning af timer og opgaver, som passer til din medarbejders sygdomssituation.

Find skabelonen her:

Hent skabelon

SKABELON:

Mulighedserklæring 

Brug mulighedserklæringen som en del af fastholdelsesplanen, når du er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at den sygemeldte medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

En mulighedserklæring består af to dele:

  • Del 1 af erklæringen skal I udfylde: Her skal I i fællesskab beskrive medarbejderens funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle aftalte skånehensyn.

  • Del 2 af erklæringen skal lægen udfylde: En lægelig vurdering af, om man på baggrund af en samtale med den sygemeldte vurderer, at helbredssituationen matcher jobfunktionerne, eller om der er behov for at skåne i en periode.

Læs mere om mulighedserklæringen, se eksempler på hvordan den kan udfyldes og hent den i word lige her:

Download

Hvad har medarbejderen pligt til?

Medarbejderen har pligt til at anmelde sit sygefravær hurtigst muligt til arbejdsgiveren. Det skal ske senest 2 timer efter forventet mødetid, medmindre der er fastsat andre regler i organisationen.

Brug de her redskaber 

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding. 

Fraværssamtalen, bliv klædt godt på

Det er et lovkrav, at du gennemfører samtaler med helt eller delvist sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første dag med fravær. Formålet er primært at afkorte en sygeperiode mest muligt, men kan også være at mindske risikoen for gentagne sygeperioder.

Men hvordan kontakter du bedst medarbejderen? Og hvad skal du være opmærksom på, når I taler om sygefravær? Få gode råd til samtalen

Mulighedserklæring

Brug mulighedserklæringen, når du er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at den sygemeldte medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. 

Vi har samlet dét, du skal vide om mulighedserklæringen. På siden finder du bl.a. en skabelon i word, som er lige til at udfylde og du kan se eksempler på, hvordan man udfylder erklæringen. Læs mere om mulighedserklæringen

Hyppig kontakt

Det er vigtigt, at I holder en god kontakt med den sygemeldte medarbejder for at sikre at fraværsperioden bliver så kort som muligt og for at forebygge problemer, når medarbejderen vender tilbage til arbejdet. 

Kontakten kan, ud over telefonsamtaler, ske ved, at den sygemeldte medarbejder kommer på besøg. En god kontakt til kollegerne kan være afgørende, når medarbejderen skal genoptage arbejdet. Få gode råd til den løbende kontakt med medarbejderen

Aftale ved kronisk sygdom

Når du vælger at fastholde en medarbejder med væsentligt forøget fraværsrisiko og tilbagevendende sygeperioder af kort varighed, vil det normalt betyde øgede udgifter til løn eller dagpenge under sygdom. Du kan dog få en økonomisk håndsrækning med en § 56-aftale. Læs lov om sygedagpengerefusion fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a)

Læs mere om de øvrige ordninger

Derudover kan du gøre brug af ordninger som virksomhedspraktik, mentorordninger eller § 56 – refusion fra første fraværsdag. Se alle ordninger

Kontakt fra jobcentret

Jobcentret skal følge op på sygemeldingen efter otte ugers fravær. I den forbindelse bliver I kontaktet af jobcentret. Målet er, at undersøge muligheden for at medarbejderen kan vende tilbage til jobbet samt at drøfte hvilken støtte, der eventuelt skal til. 

I vil efterfølgende løbende blive kontaktet af jobcentret under medarbejderens sygefravær – dette for at sikre at medarbejderen vender tilbage så tidligt som muligt og at vejlede om, hvordan I kan fastholde og forebygge i fremtiden.

Delvis raskmelding

Delvis raskmelding er en mulighed for, at medarbejderen kan genoptage dele af arbejdet inden vedkommende er helt rask. En aftale om en delvis raskmelding laves mellem medarbejder, arbejdsgiver og jobcentret. Læs mere om delvis raskmelding

Inden tilbagevenden

Det er vigtigt, at I sammen med medarbejderen forbereder, hvordan tilbagevenden til arbejdspladsen kan foregå.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder skal afpasses i forhold til de timer og den form, medarbejderen vender tilbage med. Læs mere om hvad du skal være opmærksom på, når din medarbejder vender tilbage 

Hvad koster jeres sygefravær?

Ofte hører vi, at virksomhederne har udsigt til økonomisk gevinst, hvis de nedbringer fraværet. Men hvor stor er gevinsten egentlig, og hvornår er en investering i forebyggende tiltag tjent hjem?

Beregningen giver jer et konkret grundlag at arbejde ud fra, når I skal drøfte forebyggelse og håndtering af sygefravær og prioritere indsatsen.

Prøv beregner

Kan ordninger som fx delvis raskmelding, løntilskud, § 56 og hjælpemidler til arbejdet gøre en forskel for din virksomhed?

Tag en snak med jobcentret om mulighederne - det er jobcentret, som godkender og bevilliger midlerne.

Find dit lokale jobcenter 

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

§ Læs loven

Lov om indsats ved sygefravær

Arbejdsgivere spiller en aktiv rolle, når sygemeldte medarbejdere skal tilbage i arbejde.

§ Læs loven

§56-aftale

Arbejdsgiver har mulighed for via en § 56-aftale at få refusion for sygedagpenge fra første sygedag ved kronisk sygdom (§56-58a).

§ Læs loven

SPØRG CABI

Har du brug for råd og sparring?

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |