Forebyggende indsats

En af jobcenterets opgaver er den tidlige indsats for at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge sociale problemer.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Annette

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Med tidlig indsats menes en forpligtelse til at vejlede og iværksætte beskæftigelsesrettede initiativer for borgere og virksomheder.

Følg linket i nedenstående liste og hop til det afsnit, du vil vide noget om:

  1. Den generelle indsats overfor alle borgere og virksomheder
  2. Når borgerens arbejdsmarkedstilknytning er truet på længere sigt
  3. Den særlige vejledningsforpligtelse overfor borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

1. Den generelle indsats overfor alle borgere og virksomheder

Et grundlæggende formål med jobcentrenes arbejde er at bistå offentlige og private arbejdsgivere og deres ansatte med henblik på at fastholde dem i beskæftigelse.

Jobcentrene skal stå til rådighed med gratis information og vejledning, og de skal deltage i vejlednings- og rundbordssamtaler m.v. med virksomheder og personer, som henvender sig, for at undgå, at medarbejdere bliver udstødt fra arbejdsmarkedet.

Virksomheder og medarbejdere skal være opmærksomme på de muligheder, der ligger i overenskomsternes sociale kapitler, herunder reglerne om fleksjob, der - for personer, der har mere end 6 år til folkepensionsalderen - forudsætter en indsats efter de sociale kapitler i 12 måneder, før et fleksjob i det hidtidige job kan komme på tale.

Henvendelsen kan i princippet rettes til et hvilket som helst jobcenter.

Så snart en bevilling af økonomiske ydelser eller tilskud kommer på tale, fx en ansøgning om tilskud til særlige arbejdsredskaber, skal sagen imidlertid behandles i jobcenteret i medarbejderens bopælskommune.

Det vil også være jobcenteret i denne kommune, der tager sig af opgaven, hvis der er behov for en afklaring af personens arbejdsevne.

Jobcenterets beskæftigelsesrettede informations- og vejledningsindsats skal ses i sammenhæng med kommunens generelle forpligtelse til at yde gratis råd og vejledning for at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Kommunen skal stå til rådighed for enhver borger, der ønsker en sådan hjælp.

Rådgivningen har som sit udgangspunkt at hjælpe personer med at håndtere og overkomme sociale problemer og indbefatter også vejledning om støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger.

Borgeren har ret til at være anonym, så længe henvendelsen ikke lægger op til, at der på et tidspunkt skal tages stilling til bevilling af konkrete ydelser. Kommunen har derfor heller ikke pligt til at notere oplysningerne.

Det kan dog være en god idé at foreslå borgeren at få lavet et notat, som senere kan destrueres, såfremt det viser sig, at oplysningerne ikke skulle bruges til en ansøgning.
Kommunen skal være opmærksom på, at oplysninger senere kan vise sig at være relevante for en ansøgning, også selv om det i en tidlig fase ikke ser sådan ud.

2. Når borgerens arbejdsmarkedstilknytning er truet på længere sigt

Jobcenteret skal tilbyde en afklaring af medarbejderens arbejdsevne, hvis jobcenteret finder det relevant, og personen selv ønsker det.

Til afklaringen udarbejder jobcenteret en rehabiliteringsplan - den såkaldte forberedende del. Kommunen skal som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del indhente borgerens praktiserende læges vurdering af borgerens helbred i forhold til at kunne arbejde.

Afklaringen skal finde sted af jobcenteret i personens egen bopælskommune, da jobcenteret som led i afklaringen skal starte en egentlig sagsbehandling, typisk med indhentelse af lægelige oplysninger m.v.

3. Særlige råd og vejledning

Kommunen har pligt til at give særlige råd og vejledning til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne og til personer med særlige sociale problemer, som rækker ud over de generelle råd og den vejledning, som alle har ret til.

Rådgivningen skal understøtte en helhedsorienteret indsats, og kommunen skal i den forbindelse informere bredt om støttemuligheder inden for den sociale lovgivning.

Forpligtelsen til at rådgive omfatter også de pårørende.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 1, kap. 4.
  • Lov om social service, §§ 10 og 12.
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kap. 1, 2 og 3.

Bekendtgørelser

  • Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1216 af 28/9 2023 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 4 og  § 16
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 2408 af 13/12 2021 om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Vejledninger

  • Socialministeriets vejledning nr. 9330 af 21/3 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område, kap. 6, kap. 8.

Relateret indhold >>

Lov om sygedagpengerefusion

Arbejdsgiver har mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge. For selvstændige erhvervsdrivende gælder §58a.

Læs mere

Gode råd til fastholdelse

Bliv inspireret til at fastholde din medarbejder på ordinære vilkår, via sociale kapitler eller ved fleksjob på særlige vilkår.

Læs mere

Case fra Odder Kommune

Systematisk fokus på sygefraværet og hurtig opfølgning over for syge medarbejdere har fået fraværet ned i Ældreservice i Odder Kommune.

Læs mere

Spørg Annette

Har du spørgsmål til lovgivningen? Så ring eller skriv til Annette.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.