Hjælpemidler

Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at ledige, sygemeldte og personer med handicap kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Love

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer som er i:

For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Hjælpemidler

Som eksempler på hjælp til arbejdsredskaber kan nævnes:

  • værktøj
  • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
  • særlige arbejdsstole
  • særligt computerrelateret udstyr
  • ordblinderygsæk.

Arbejdspladsindretninger

Eksempler på arbejdspladsindretninger af mindre omfang er:

  • håndgreb
  • sænkning af gulv
  • udvidelse af døre
  • installation af ramper, lifte m.m.

Tilskud til hjælpemidler gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold. Hjælpemidlet gives enten som udlån eller som tilskud.

Hjælpemidler efter beskæftigelsesindsatsloven eller kompensationsloven

Et hjælpemiddel bevilges efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre personen på grund af et handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare erhvervsmæssig beskæftigelse uden kompensation. I så fald bevilges hjælpemidlet efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.. Betingelserne for at bevilge hjælpemidlet er som udgangspunkt de samme. 

Hjælpemidler efter serviceloven

Formålet med at bevilge de nævnte hjælpemidler er at bringe personer i stand til at få eller fastholde et bestemt job eller gennemføre et nærmere defineret beskæftigelsestilbud.

Derudover findes der i lov om social service (serviceloven) regler om hjælpemidler, der generelt retter sig mod personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med servicelovens hjælpemidler er at afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller fordi det er nødvendigt for, at den pågældende i det hele taget kan udøve et erhverv.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen Job & Handicap. Specialfunktionen understøtter beskæftigelsesindsatsen for at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.