Hjælpemidler

Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at ledige, sygemeldte og personer med handicap kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Spørgsmål til lovstoffet?

Ring eller skriv til vores ekspert på området.

Spørg Bente

Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Cabis service dækker ikke privatpersoner, da vi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og professionelle aktører. 

Er du borger med et spørgsmål, skal du kontakte din kommune, din fagforening eller a-kasse.

Hurtigt overblik over lovstoffet

Cabi har gjort det nemt for dig at få et hurtigt overblik over lige præcis dét lovstof, du skal bruge. Læs med herunder.

Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer som er i:

For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Hjælpemidler

Som eksempler på hjælp til arbejdsredskaber kan nævnes:

  • værktøj
  • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
  • særlige arbejdsstole
  • særligt computerrelateret udstyr
  • ordblinderygsæk.

Arbejdspladsindretninger

Eksempler på arbejdspladsindretninger af mindre omfang er:

  • håndgreb
  • sænkning af gulv
  • udvidelse af døre
  • installation af ramper, lifte m.m.

Tilskud til hjælpemidler gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold. Hjælpemidlet gives enten som udlån eller som tilskud.

Hjælpemidler efter beskæftigelsesindsatsloven eller kompensationsloven

Et hjælpemiddel bevilges efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre personen på grund af et handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare erhvervsmæssig beskæftigelse uden kompensation. I så fald bevilges hjælpemidlet efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.. Betingelserne for at bevilge hjælpemidlet er som udgangspunkt de samme. 

Hjælpemidler efter serviceloven

Formålet med at bevilge de nævnte hjælpemidler er at bringe personer i stand til at få eller fastholde et bestemt job eller gennemføre et nærmere defineret beskæftigelsestilbud.

Derudover findes der i lov om social service (serviceloven) regler om hjælpemidler, der generelt retter sig mod personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med servicelovens hjælpemidler er at afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller fordi det er nødvendigt for, at den pågældende i det hele taget kan udøve et erhverv.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen Job & Handicap. Specialfunktionen understøtter beskæftigelsesindsatsen for at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Til top^

OBS! Ansvarsfraskrivelse

Cabis lovtekster, som du finder under Lovstof, er reformuleret med henblik på at gøre lovgivningen almindeligt tilgængelig, og teksterne kan derfor ikke anvendes som juridisk grundlag.

Oplysninger fra Cabis lovtekster og FAQ kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af denne service - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.

Love

Bekendtgørelser

  • Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1466 af 5/12 2023 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven.

Relateret indhold >>

Job og handicap

Regeringens ambition er, at flere mennesker med et handicap skal i job. Det kræver aktive jobsøgere, virksomheder som ser på kompetencer og jobcentre, som hjælper med at finde løsninger.

Læs mere

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan der hentes ekstra støtte i jobcentrets værktøjskasse – de handicapkompenserende ordninger.

Læs mere

Fastholdelsesservice

Der er penge at spare, hvis jobcentret kommer tidligt på banen og hjælper virksomheder og medarbejdere med at forebygge eller afkorte sygefraværet. Download værktøjet Fastholdelsesservice her.

Læs mere

Spørg Bente

Har du spørgsmål til lovgivningen, så ring eller skriv til Bente.
Gratis service for virksomheder, kommuner og jobcentre.