Tidlig indsats på sygedagpengeområdet – kommunernes organisering

En effektiv sygedagpengeindsats bør omfatte tidlig kontakt mellem arbejdsgiver og den sygemeldte, hvor en del af samtalerne med fordel kan afholdes på virksomheden. Desuden viser erfaringer og viden, at en forebyggende indsats på fraværsområdet nærmest ikke kan ske for tidligt.   

Intentionen med sygedagpengeindsatsen er at understøtte en hurtig og sikker tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom gennem en aktiv beskæftigelsesindsats.

Den rette tidlige indsats kan gøre en forskel i forhold til at få sygemeldte tilbage i arbejde, og det kan medvirke til såvel menneskelige som økonomiske gevinster i landets kommuner.

Sygefraværsindsats: Tidligt, tidligere, tidligst

Men hvad er tidlig indsats egentlig?

I nogle kommuner anses det for at være en tidlig indsats at sikre en hurtig indsats, når SDP-udgiften overgår til kommunalt regi, når arbejdsgiverperioden (30 dage) udløber.

I andre kommuner gør man noget ud af at sætte ind i arbejdsgiverperioden ud fra en tankegang om, at det kan medvirke til at forkorte sygefraværet og måske fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen.

Endelig er der kommuner, som sætter ind, inden der overhovedet er tale om en sygemelding (eller ved drypvist sygefravær).

Sygedagpengeindsatsen (og en forudgående, forebyggende indsats) kan med fordel betragtes som et led i en beskæftigelsesindsats med fokus på:

  • Rekruttering
  • Trivsel

Set-up ved optræk til problemer

Cabis erfaringer viser, at mange virksomheder efterspørger et setup, selvom deres medarbejdere (endnu) ikke er syge, men hvor der er optræk til problemer fx i form af børns sygdom eller generelt manglende trivsel.

Her oplever virksomhederne, at de har svært ved at kunne guide deres medarbejdere og finde hjælp i det offentlige system, som nogle gange først træder i kraft i kølvandet på en sygemelding.

Flere fordele ved tidlig indsats

Erfaringen fra jobcentrenes sygedagpengeafdelinger viser desuden, at en intensiv indsats i begyndelsen af forløbet øger borgerens mulighed for hurtig raskmelding.

Sagsbehandlernes administrative arbejde lettes ligeledes på sigt, hvis borgerens sygemelding afværges eller forkortes, så der sker raskmelding inden revurderingen, ligesom en tidlig indsats kan bidrage til en mere kompetent revurdering og efterfølgende forløb enten på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

Aktuel viden og forskning på sygefraværsområdet viser,

  • at inddragelse af arbejdspladsen øger effekten, og i nogle tilfælde er en forudsætning for en positiv effekt
  • at tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte har en positiv beskæftigelseseffekt
  • at der er en sammenhæng mellem de sygemeldtes vurdering af egen formåen og tilbagevenden til arbejde
  • at kommuner, som havde haft en høj andel af samtaler virksomheden i en given periode, havde en øget afgangsrate tilbage til beskæftigelse for de sygemeldte borgere (SOF (Sammen om Fastholdelses – STAR-projekt)
  • at der er en sammenhæng mellem de sygemeldtes motivation og tilbagevenden til arbejde.

Obs: Motivation skal i denne sammenhæng ses i forbindelse med, hvordan man som arbejdsgiver positivt kan medvirke til at påvirke medarbejderens tro på og motivation for tilbagevenden til arbejdet. Dette kan for eksempel ske ved at kommunikere og vise, at medarbejderen er vigtig og værdifuld, og at arbejdsgiver selv tror på, at der kan skabes gode løsninger for medarbejderens tilbagevenden til jobbet.

Pressede sagsstammer

Men når vi ved, at tidlig indsats og samtaler på virksomheden virker, hvorfor er der så ikke flere kommuner, som gør brug af det? Det kan der findes flere forklaringer på.

Sygedagpengeindsatsen er p.t. under pres mange steder, hvor nogle kommuner oplever tæt på en fordobling af sager sammenlignet med før Covid-19. Samtidig betyder den høje beskæftigelse, at flere fra kanten af arbejdsmarkedet er kommet i job, hvilket som udgangspunkt er godt, men også indebærer, at der opstår flere og mere komplicerede sygemeldinger end tidligere. 

Erfaringerne i kølvandet på SOF (Sammen om fastholdelse) har også vist, at den udadgående og opsøgende indsats ofte bliver nedprioriteret i en travl hverdag, og at man ikke får italesat gevinsterne, lavet målsætninger og holdt et skarpt og vedholdende fokus på at ville det tætte virksomhedssamarbejde.

Uudnyttet potentiale

Cabis erfaringsopsamling via interviews med afdelingsledere i sygedagpengeafdelinger viser, at der ligger et uudnyttet potentiale på området i forhold til afdækning af,  

  • hvilke konkrete behov virksomhederne har på området?
  • hvilke præmisser virksomhederne arbejder under, og hvordan man taler og arbejder ind i det?
  • de økonomiske gevinster forbundet med at lave opsøgende arbejde og tidlig indsats i forhold til virksomhederne.

Besparede sygedagpengeudgifter i millionklassen

Tidlig indsats kan være en afgørende, positiv faktor for den enkelte borger, og det kan ligeledes medvirke til økonomiske gevinster. Cabi har således i forbindelse med evalueringer udarbejdet business cases i relation til forebyggende indsatser i henholdsvis Ringkøbing-Skjern og Sønderborg Kommuner, der viser estimerede besparede sygedagpengeudgifter i millionklassen. Læs mere i case-eksemplerne. Og henvend jer til Cabi, hvis I gerne vil have tilsendt de konkrete business cases.    

Case-eksempler​

Hotline i Herning

Tankegangen om en meget tidlig, forebyggende indsats arbejder man bl.a. ud fra i Herning Kommune. Efter at have deltaget i STAR-projektet Sammen om Fastholdelse, besluttede man at gå skridtet videre og iværksætte Sammen om forebyggelse, hvor målsætningen er at få taget hånd om problemerne, før en medarbejder sygemeldes.

Sådan fungerer det

Der er i regi af sygedagpengeafdelingen oprettet en hotline, hvor både virksomheder og medarbejdere kan tage kontakt. I praksis oprettes en diverse-sag uden en sygemelding, men med en rådgiver på sagen. Herefter tager en myndighedsperson og en coach kontakten og laver et forløb med personen alt efter dennes behov. Typisk er der tale om forløb på 3-5 samtaler. Der er ligeledes koblet en fysioterapeut og ergoterapeut på indsatsen, som også kan komme ud på virksomheder efter behov.

Særlig service for kommunens egne arbejdspladser

Herning Kommune er i sig selv den største arbejdsplads i Herning Kommune (ca. 8.000 ansatte). Derfor er der også oprettet en særlig service overfor kommunens egne arbejdspladser. Her er en række rådgivere inddelt, så nogle er dedikerede til de samme områder/arbejdspladser. Disse rådgivere får løbende øget kendskab til arbejdspladsen/lederen/området, så de bedre kan udtænke tidlige, forebyggende løsninger og kvalificeret sparring med virksomhederne (ud fra en slags key-account manager-tankegang).

Erfaringer

Erfaringerne fra Herning Kommune med den tidligere forebyggende indsats viser, at såvel virksomheder som medarbejdere er glade for tilbuddet, og sygedagpengeafdelingen oplever at komme hurtigere i gang med delvise raskmeldinger.

Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern og rejsehold i Sønderborg

I Ringkøbing-Skjern og Sønderborg Kommuner har man ligeledes oprettet teams, der sætter ind forebyggende, allerede inden sygefraværet opstår.

Samtaleforløb

I begge indsatser, der primært består af samtaleforløb med medarbejdere fra såvel offentlige som private virksomheder, arbejdes der ud fra en empowerment-tilgang. Der arbejdes med coaching ud fra en anerkendende, motiverende tilgang og med fokus på muligheder frem for sygdom.

Trivsel og work-life-balance

Målsætningen med indsatserne er at forebygge drypvist og hyppigt fravær, så det ikke munder ud i en langvarig sygemelding, men også at arbejde med en forebyggende tilgang i forhold til at se nærmere på den enkelte medarbejders trivsel. Det er således kendetegnende, at størstedelen af henvendelserne til indsatserne drejer sig om udfordringer i forhold til work-life balance. 

Anonyme samtaler og en uvildig indsats

Selvom begge indsatser organisatorisk ligger i sygedagpengeafdelingerne i jobcenteret, så er begge ligeledes oprettet med det afsæt, at ingen af dem har myndighed, og begge vægter, at der er tale om anonyme samtaler og en uvildig indsats.

Sådan fungerer det

Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern har arbejdet ud fra en tilgang, hvor de fysisk sidder på kontorer eller i kantiner eller lignende på de respektive virksomheder, som de samarbejder med – med henblik på at være tydelige i forhold til medarbejdere, som så kan henvende sig. Rejseholdet i Sønderborg har også henvendt sig direkte til virksomhederne og afholdt oplæg m.v. for ledelse og MED-systemer på virksomheder, men efterfølgende har samtaleforløbene typisk være afholdt face to face i Rejseholdets lokaler eller som walk and talks.

Henvisninger fra praktiserende læger

Endelig skal det nævnes, at Rejseholdet i Sønderborg har fået et samarbejde op at køre med primærsektoren i Sønderborg Kommune, hvilket bl.a. har betydet, at samtaletilbuddet har fået henvisninger fra 75% af de praktiserende lægehuse i kommunen. Ingen af disse i alt 63 henvisninger har efterfølgende ført til sygemelding.

Resultater

Begge forebyggende indsatser kan fremvise gode resultater i forhold til kommunale besparelser på sygedagpengeudgifter, hvilket fremgår af business cases, som Cabi har været med til at udarbejde/kvalificere.  

Læs mere om Projekt Langtidsrask 

Sidens indhold bygger på Cabis erfarings- og vidensopsamling i dialog med afdelingsledelser i en række kommuner samt evalueringer af tidlig indsats på trivsels- og fraværsområdet i hhv. Ringkøbing-Skjern og Sønderborg Kommuner.

Viden og baggrund

Fastholdelseskonsulentens rolle i den tidlige sygedagpengeindsats

Når en person sygemelder sig fra sit arbejde, viser erfaringerne, at jo tidligere der etableres et samarbejde mellem virksomheden, medarbejderen og sygedagpengemedarbejderen, desto større er sandsynligheden for, at medarbejderen kan fastholdes.

Læs mere om fastholdelseskonsulentens rolle
Viden og baggrund

Trepartsmødet

Der er gode erfaringer med at afholde trepartsmøder i virksomheden. Både ved de lovpligtige opfølgningsmøder, når en medarbejder er sygemeldt, og når virksomheden har brug for hjælp til at fastholde en medarbejder, der er i risiko for en sygemelding.

Læs mere om trepartsmødet

Vil du vide mere om tidlige indsatser?

Så kontakt Anne, Carl Eric eller Marlene.