Praktikforløb - hvad er gevinsten for din virksomhed?

Det kan være svært at overskue, hvordan man skal finde tid til at tage imod en praktikant, der har brug for ekstra støtte, men indsatsen betaler sig ofte mange gange igen.

At have en virksomhedspraktikant er ikke en opgave, der skal betragtes som noget særskilt fra virksomhedens øvrige virke. Tværtimod viser det sig ofte, at en praktikplads er en investering i virksomheden som helhed.

Få et bedre rekrutteringsgrundlag
 • Mange praktikanter ender med at komme i lære i samme virksomhed. Du får derfor mulighed for at skabe og uddanne en fremtidig medarbejder til din virksomhed.
Opbyg loyal arbejdskraft
 • Praktikanten kan vise sig at blive en rigtig god og loyal medarbejder. Loyalitetsfølelsen bliver styrket hos en praktikant, der oplever at blive udvist tillid og få ansvar En, der oplever succes i praktikken, vil helt naturligt blive ekstra motiveret for at gøre et godt stykke arbejde.
Øg medarbejdertilfredsheden
 • Det giver en glæde og tilfredsstillelse hos de øvrige medarbejdere, når de kan hjælpe et menneske på rette vej mod job eller uddannelse.
Få struktur på din virksomheds sociale engagement
 • Ved at tage en praktikant ind i virksomheden, udviser du et socialt ansvar i dit lokalsamfund og er på sigt med til at sikre, at færre skal forsørges af det offentlige.

Overvejelser - før I siger ja til virksomhedspraktik

Inden I som virksomhed siger ja til at modtage en praktikant, bør I få klarhed over opgaven og målet med praktikken.

At få klarhed over opgaven, betyder ikke, at I skal kende hele praktikantens historie, men I skal vide det, der er relevant for praktikantens eventuelle praktik hos jer. Skal praktikanten fx:

 • lære at begå sig på en arbejdsplads? 
 • have afklaret, om jeres brancheområde er det rigtige valg? 
 • træne bestemte udfordringer?
 • have struktur på hverdagen og få nogle succesoplevelser?

I skal også få klarhed over, om der er noget særligt i skal tage hensyn til i praktikken. Har vi mulighed for give praktikanten en opgave ad gangen, kan vi tilbyde et skærmet miljø med få forstyrrelser, kan vi hjælpe praktikenten til at komme med i en snak i pausen eller lignende. 

Når I kender svarene, kan I bedre tage stilling til, om det er en opgave, I kan løfte. 

Afklar kontakten med kommunen

I skal have afklaret med kommunen, hvordan I skal være i kontakt med hinanden i forløbet. Få svar på disse spørgsmål:

 • Hvem er vores faste kontaktperson?
 • Hvad kan kontaktpersonen konkret hjælpe med?
 • Ønsker I, at kontaktpersonen kigger forbi med jævne mellemrum?
Spørg praktikanten om det, I gerne vil vide
 • Kommunens medarbejder har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må give jer personfølsomme oplysninger, uden at praktikanten har samtykket.
 • I nogle tilfælde kan det betyde, at I ved den første samtale selv skal spørge praktikanten om det, som I gerne vil vide.

Praksis - når I har sagt ja til virksomhedspraktik

Når en virksomhed åbner dørene for en praktikant, er det vigtigt fra begyndelsen af sætte rammerne for den gode opstart i virksomheden. Her får du overblik over, hvordan du gør.

Informér kollegerne
 • Fortæl kollegaerne, hvis praktikanten har nogle udfordringer og måske ikke kan leve op til alle de krav, der stilles til de øvrige medarbejdere. Det er netop det, han eller hun skal træne ved at være i virksomheden.
 • Kollegaerne skal kun vide det om praktikenten, der er relevant for praktikken. Det er ofte meget følsomme ting, der ligger gemt i deres historier. 
Tilknyt en fast kontaktperson
 • Udpeg én medarbejder til at stå for oplæring og daglig kontakt, så der kommer kontinuitet og sammenhæng i praktikforløbet.
Hvad er målet med praktikken?

Orientér de kolleger, der til dagligt skal arbejde med praktikanten, om mål og formål med praktikken. Skal praktikanten fx:

 • lære at møde op på arbejde hver dag?
 • finde ud af, om branchen er noget for ham/hende?
 • lære at begå sig på en arbejdsplads?
 • opøve selvtillid og tro på egne evner ved at løse opgaver?
Lav en plan for praktikken

Lav en plan for praktikperioden, gerne med små overskuelige og konkrete delmål. Det gør det lettere at se, om den unge flytter sig og hvad næste mål i så fald skal være. Det sikrer bedst udbytte af praktikken.

Opfølgning kan bestå af:

 • ekstra opmærksomhed i det daglige, hvor du italesætter evt. små fremskridt
 • jævnlige opfølgningssamtaler, hvor I sætter jer ned og gør status på de mål, I har sat jer og nye mål, så der hele tiden er noget at arbejde frem imod
 • inddrag evt jeres kontaktperson i jobcentret, hvis der er brug for anden hjælp eller spørgsmål, der skal afklares.
 • Brug gerne progressionsværktøjer og arbejd visuelt, se eksempler på den måde at arbejde på her

Læs mere om progressionsmåling

Parallelle indsatser i samspil med praktik
 • Nogle praktikanter har måske et misbrug eller nogle psykiske problemer, og får derfor nogle særlige tilbud igennem kommunen. Det kan sagtens være en god idé at være i praktik samtidig. Praktikken er måske kun 15 timer om ugen, men den kan alligevel gøre en stor forskel, fordi aktiviteterne ofte støtter op om hinanden.
 • samtidig kan parallelle indsatser forhindre 'huller' i indsatsen, hvor der ikke sker noget.  
Tilknyt en mentor

Hvis praktikanten brug for særlig støtte, er der i mentorordningen mulighed for at give støtte.

 • Mentoren kan være en medarbejder fra jobcentret, som fx kan hjælpe med at komme op om morgenen.
 • Mentoren kan også være en virksomhedsmentor. Så er der tale om en kollega fra arbejdspladsen, som bliver frikøbt nogle timer om ugen til opgaven.

Find en medarbejder som: 

 • har lyst og personligt overskud til opgaven 
 • er god til at snakke med unge 
 • kan lære fra sig og være tydelig over for den unge 
 • kan give masser af klap på skulderen.Læs mere om mentorordninger under vores mentor-tema

Læs mere om mentorstøtte i Cabis lovstof.

Læs mere om mentorordninger under vores mentor-tema

Personlig assistance ved handicap

Personlig assistance er en mulighed, hvis praktikanten har et mere varigt behov for støtte på grund af et handicap - hvad enten dette er fysisk eller psykisk. 

Personlig assistance er både en mulighed, når der er barrierer i forbindelse med job og i forbindelse med praktik.

 • Den personlige assistent er ofte en kollega, som hjælper med de særlige opgaver, praktikanten har vanskeligt ved. Det kan fx være fysisk krævende opgaver og hjælp til at sætte struktur på arbejdsdagen og på opgaverne.
 • Jobcentret betaler et tilskud til den personlige assistents løn i op til 20 timer om ugen.

Læs mere om personlig assistance

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning er en mulighed, hvis praktikanten på grund af et handicap har behov for en særlig indretning af arbejdspladsen eller særligt udstyr for at kunne fungere i virksomhedspraktikken.

Læs mere om hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Gratis pjece om virksomhedspraktik

Vi har samlet en masse viden om virksomhedspraktik i en pjece, som du kan downloade og printe helt gratis.

Hent

Metode og værktøj

Samarbejdet med jobcentret

Inddrag jobcentret som samarbejdspartner, når du ønsker at rekruttere medarbejdere eller at tage næste skridt med dit sociale ansvar.

Læs mere