Lovstof inden for sygedagpengeområdet

Som hovedregel skal man opholde sig lovligt i Danmark, og ens indtægter skal beskattes her i landet. Man kan i særlige tilfælde være berettiget til sygedagpenge fra Danmark, selv om man opholder sig i udlandet.

For at være berettiget til sygedagpenge skal man opfylde et såkaldt beskæftigelseskrav, som indebærer en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. For at få ret til sygedagpenge under sygdom skal man som hovedregel opholde sig lovligt i Danmark, og ens indtægter skal beskattes her i landet.

Men man kan opholde sig i udlandet og være berettiget til sygedagpenge fra Danmark, hvis:  

  • Et rekreationsophold er lægeligt anbefalet
  • Et behandlingsophold er godkendt af Sundhedsstyrelsen eller sygehuset
  • En hjemrejse har måttet udskydes af helbredsmæssige grunde
  • Personen som følge af en udstationering, EF-forordning 883/2004, eller en aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning.

Personer, hvis indtægter ikke beskattes her i landet, kan have ret til sygedagpenge fra Danmark, hvis de som følge af en udstationering, EF-forordning 883/2004, eller en aftale om social sikring er omfattet af dansk lovgivning.

Personer med ophold her i landet, der er berettiget til sygedagpenge eller anden erstatning for tab af indtægt fra et andet land, har ikke ret til sygedagpenge fra Danmark.

Man skal opfylde et såkaldt beskæftigelseskrav og have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet for at være berettiget til sygedagpenge. Det vil sige:

  • Uddannelsessøgende skal have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller være elev i en lønnet praktik.

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til reglerne for sygedagpenge? 

Så kontakt Anne Brændbyge.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |